GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 11. ožujka 2020.

Godina VII - broj 3.Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije″ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst), a u svezi sa Proračunom Grada Rijeke za 2020. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 23/19), Gradonačelnik Grada Rijeke, 26. veljače 2020. godine, donio je

 

 

 

 

PLAN
prijma u službu u Grad Rijeku za 2020. godinu

 

 

 

I.

 

Ovim se Planom prijma u službu u Grad Rijeku za 2020. godinu (dalje u tekstu: Plan) utvrđuje prijam službenika i namještenika u upravna tijela Grada Rijeke i Ured za unutarnju reviziju Grada Rijeke u 2020. godini.

 

 

II.

 

Broj sistematiziranih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta na neodređeno vrijeme, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme te potreban broj vježbenika na određeno vrijeme za upravna tijela Grada Rijeke i Ured za unutarnju reviziju Grada Rijeke za 2020. godinu utvrđuje se u tablici koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovoga Plana (Privitak 1.).

 

 

III.

 

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 023-01/20-04/19-59
URBROJ: 2170/01-15-00-20-1
Rijeka, 26. veljače 2020.

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.

 

 

Privitak 1.