GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 11. ožujka 2020.

Godina VII - broj 3.Na temelju članka 13. stavka 2. Odluke o dodjeli nagrade Grada Rijeke ″AmbasadoRI odgoja i obrazovanja“ (″Službene novine Grada Rijeke″ broj 21/19), Gradonačelnik Grada Rijeke, 26. veljače 2020. godine, donio je

 

 

 

O D L U K U
o dodjeli nagrada Grada Rijeke ″AmbasadoRI odgoja i obrazovanja″
u 2020. godini

 

 

 

I.

 

Dodjeljuju se nagrade odgojno-obrazovnim radnicama za individualni doprinos u odgoju i obrazovanju:

  • Ani Anić Opašić iz Osnovne škole Eugen Kumičić,
  • Ireni Peić Rančić iz Osnovne škola Nikola Tesla i
  • Mireli Peić iz Dječjeg vrtića Rijeka.

 

 

II.

 

Nagrada iz točke I. ove Odluke odgojno-obrazovnoj radnici sastoji se od pisanog priznanja i novčane nagrade u visini 7.000,00 kuna.

 

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ″Službenim novinama Grada Rijeke″.

 

 

KLASA: 023-01/20-04/18-59
URBROJ: 2170/01-15-00-20-1
Rijeka, 26. veljače 2020.

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.