GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 11. ožujka 2020.

Godina VII - broj 3.Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Rijeke, 25. veljače 2020. godine, donio je

 

 

 

 

IZMJENU
Poslovnika o radu Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga

 

 

 

Članak 1.

 

U Poslovniku o radu Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga (″Službene novine Grada Rijeke″ broj 1/17) članak 3. mijenja se i glasi:

Savjet se osniva kao savjetodavno tijelo Gradonačelnika, koji svoje zadaće obavlja u suglasju sa zakonom kojim se uređuje zaštita potrošača te ostalim propisima kojima se u Republici Hrvatskoj uređuje područje zaštite potrošača.

Na svojim sjednicama Savjet raspravlja i daje prethodno mišljenje o svim promjenama cijena javnih usluga koje komunalna društva iz članka 2. stavka 3. podstavka 3. ovoga Poslovnika isporučuju (prodaju) potrošačima – građanima grada Rijeke.

Sve odluke Savjeta donose se na temelju materijala koji sadrži odgovarajuće elemente sukladno odredbama zakona kojim se uređuje komunalno gospodarstvo i posebnih propisa.″

 

 

Članak 2.

 

Ova Izmjena Poslovnika stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 023-01/20-04/16-59
URBROJ: 2170/01-15-00-20-1
Rijeka, 25. veljače 2020.

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.