KD KOZALA d.o.o. / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 11. ožujka 2020.

Godina VII - broj 3.Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (″Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18) direktorica Komunalnog društva KOZALA d.o.o. za uređenje i održavanje groblja, pogrebne, grobarske i klesarske usluge, uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Rijeke, dana 4. ožujka 2020. godine, donijela je

 

 

 

IZMJENU
Općih uvjeta isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja

 

 

 

Članak 1.

 

U Općim uvjetima isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja (″Službene novine Grada Rijeke“ broj 6/19), (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) članak 5. mijenja se i glasi:

″Pravo ukopa na grobljima iz članka 1. stavka 2. ovih Općih uvjeta imaju osobe sukladno ovim Općim uvjetima.

Pravo ukopa na općem polju ima, u pravilu:

– osoba koja je u trenutku smrti imala prebivalište na području grada Rijeke,

– osoba koja je u trenutku smrti ispunjavala uvjete za ostvarenje prava na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova sukladno općem aktu Grada kojim se uređuje socijalna skrb.

Trošak ukopa osobe iz stavka 2. podstavka 1. ovoga članka snosi korisnik usluge.

Trošak ukopa osobe iz stavka 2. podstavka 2. ovoga članka snosi Grad, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb.

Iznimno od odredbe stavka 3. i 4. ovoga članka, trošak ukopa osobe iz stavka 2. ovoga članka koja je umrla na području grada Rijeke, a čiji posmrtni ostaci nisu preuzeti u roku od 48 sati od trenutka nastupa smrti, snosi Primorsko-goranska županija sukladno zakonu kojim se uređuje zdravstvena zaštita.

Na općem polju ukapa se i osoba neutvrđenog identiteta i prebivališta koja je umrla na području grada Rijeke, a čija je obitelj nepoznata ili je nepoznatog boravišta.

Trošak ukopa osobe iz stavka 6. ovoga članka snosi Grad, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb.“

 

 

Članak 2.

 

Ova Izmjena Općih uvjeta objavit će se u ″Službenim novinama Grada Rijeke″ i na mrežnim stranicama Grada, www.rijeka.hr, te na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama KD KOZALA d.o.o., www.kd-kozala.hr.

 

Članak 3.

 

Ova Izmjena Općih uvjeta stupa na snagu osmoga dana od dana objave u ″Službenim novinama Grada Rijeke″.

 

 

 

                                                                                                   Direktorica

                                                                                               Nives Torbarina, v.r.