GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 25. veljače 2020.

Godina VII - broj 2.                         grb
R E P U B L I K A   H R V A T S K A

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA

Gradsko vijeće

KLASA: 021-05/20-01/9
URBROJ: 2170-01-16-00-20-2
Rijeka, 20. 2. 2020.

 

Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 20. veljače 2020. godine razmatralo je Izvješće o stanju u prostoru Grada Rijeke za razdoblje 2007.-2018. godine te je donijelo sljedeći

 

 

Z A K L J U Č A K

 

1. Prihvaća se Izvješće o stanju u prostoru Grada Rijeke za razdoblje 2007.-2018. godine.

2. Izvješće o stanju u prostoru Grada Rijeke za razdoblje 2007.-2018. godine čini sastavni dio ovoga zaključka.

3. Ovaj zaključak i Izvješće o stanju u prostoru Grada Rijeke za razdoblje 2007.-2018. godine objavit će se u ″Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

 

                                                                                                                                                                                     Predsjednik
                                                                                                                                                                                 Gradskog vijeća
                                                                                                                                                                               Andrej Poropat, v.r.

 

 

Izvješće o stanju u prostoru Grada Rijeke za razdoblje 2007.-2018. godine