TD RIJEKA plus d.o.o. / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 6. veljače 2020.

Godina VII - broj 1.Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (″Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18) direktor trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o., uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Rijeke, dana 28. siječnja 2020. godine, donio je

 

 

 

OPĆE UVJETE
isporuke komunalne usluge javnih tržnica na malo u gradu Rijeci

 

 

 

 

 

I. OPĆE ODREDBE

 

 

Članak 1.

 

Ovim Općim uvjetima isporuke komunalne usluge javnih tržnica na malo u gradu Rijeci (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju se uvjeti isporuke komunalne usluge javnih tržnica na malo u gradu Rijeci (u daljnjem tekstu: usluga), međusobna prava i obveze isporučitelja usluge i korisnika usluge te način mjerenja, obračuna i plaćanja isporučene usluge.

Svi sudionici u prometu robe na javnim tržnicama na malo u gradu Rijeci dužni su pridržavati se odredbi ovih Općih uvjeta.

 

 

Članak 2.

 

Isporučitelj usluge je trgovačko društvo RIJEKA plus d.o.o., Rijeka, Školjić 15, OIB: 83938812619 (u daljnjem tekstu: Trgovačko društvo).

Korisnik usluge je pravna ili fizička osoba koja sukladno ovim Općim uvjetima koristi prostor javne tržnice na malo u cilju prodaje svojih proizvoda i to:

– pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje gospodarske djelatnosti trgovine na malo,

– nositelj i/ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva upisan u upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno propisima o trgovini, kada svoje poljoprivredne proizvode prodaje na malo,

– pravna ili fizička osoba koja nema obvezu upisa u upisnik dobavljača sadnog materijala sukladno propisima o trgovini, kada poljoprivredni sadni materijal prodaje na malo,

– pravna ili fizička osoba koja posjeduje povlasticu za gospodarski ribolov na moru sukladno propisima o trgovini, povlasticu za gospodarski ribolov na slatkim vodama, povlasticu za uzgoj riba i drugih morskih organizama i povlasticu za akvakulturu, kada ribe i druge morske organizme prodaje na malo,

– pravna ili fizička osoba upisana u upisnik šumoposjednika sukladno propisima o trgovini, kada šumske proizvode prodaje na malo,

– pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje proizvodne djelatnosti, kad svoje proizvode prodaje na malo,

– pravne osobe (udruge, zadruge, ustanove i slično) koje sukladno posebnim propisima radi ostvarivanja svojih ciljeva, a sukladno odredbama statuta ili drugih općih akata, svoje proizvode prodaju na malo.

Osim korisnika usluge utvrđenih u stavku 2. ovoga članka, Trgovačko društvo ne smije dopustiti ili na bilo koji način omogućiti da prodaju na tržnici obavljaju druge osobe. 

Kupac je fizička osoba koja se koristi prostorom javne tržnice na malo radi kupnje proizvoda za osobne potrebe.

 

 

Članak 3.

 

Javna tržnica na malo je otvoreni ili zatvoreni, posebno uređeni, opremljeni i organizirani poslovno-prodajni prostor u kojem se obavlja promet roba i usluga uz naplatu (u daljnjem tekstu: tržnica), sukladno aktu Trgovačkog društva kojim se određuju uvjeti i postupak javnog natječaja za davanje u zakup prodajnih mjesta, skladišnih i drugih prostora na tržnici i ovim Općim uvjetima.

Odredbe ovih Općih uvjeta primjenjuju se na sljedećim tržnicama u Gradu Rijeci (u daljnjem tekstu: Grad):

  1. Centralna tržnica,
  2. Tržnica Brajda.

Trgovačko društvo može organizirati obavljanje usluge i na drugim za to prikladnim prostorima u vlasništvu Grada, kada ih za te namjene odredi i odobri nadležno tijelo Grada.

U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, odredbe ovih Općih uvjeta primjenjuju se i na te tržnice.

 

 

 

II. UVJETI PRUŽANJA I KORIŠTENJA USLUGE TE MEĐUSOBNA PRAVA I

    OBVEZE ISPORUČITELJA USLUGE I KORISNIKA USLUGE

 

 

Članak 4.

 

Na tržnici se mogu prodavati:

1. poljoprivredni proizvodi i to:

– voće,

– povrće,

– kruh i pekarski proizvodi,

– mliječni proizvodi vlastite proizvodnje,

– meso i mesni proizvodi,

– jaja,

– med vlastite proizvodnje,

– jestivo ulje vlastite proizvodnje,

– samonikle i uzgojene jestive gljive,

– cvijeće,

2. morska i slatkovodna riba, rakovi, školjke i drugo,

3. proizvodi za kućanstvo izrađeni od pruća, slame, drveta i drugih materijala, razni alati za kućanstvo, posuđe, pribor za jelo te proizvodi od keramike, stakla i plastike,

4. ostali proizvodi čija je prodaja sukladno propisima dozvoljena na tržnici.

 

 

Članak 5.

 

Osim proizvoda iz članka 4. ovih Općih uvjeta, na tržnici se mogu prodavati i sljedeći proizvodi:

  1. namirnice u originalnom pakiranju,
  2. predmeti opće uporabe (sredstva za osobnu higijenu, njegu i uljepšavanje lica i tijela, sredstva za održavanje čistoće),
  3. odjevni predmeti i obuća.

 

 

Članak 6.

 

Proizvodi iz članaka 4., 5. i 10. ovih Općih uvjeta mogu se prodavati na tržnici pod uvjetima utvrđenim propisima.

Trgovačko društvo je dužno osigurati minimalne tehničke, sanitarno-higijenske, zdravstvene i druge uvjete za obavljanje prodaje na tržnici sukladno propisima.

Roba na tržnici izložena prodaji može se prodavati samo na malo kupcima za njihove osobne potrebe. Preprodaja robe na tržnici je zabranjena.

Trgovačko društvo je dužno osigurati tekuće održavanje objekata i prostora na tržnici.

 

 

Članak 7.

 

Prodaja proizvoda na tržnici može se obavljati samo u objektima i na otvorenom prostoru kako je utvrđeno Planom prodajnih prostora.

Plan iz stavka 1. ovoga članka izrađuje se sukladno podzakonskom aktu kojim se uređuju minimalni tehnički i drugi uvjeti koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica i drugim propisima.

Plan iz stavka 1. ovoga članka donosi Uprava Trgovačkog društva uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika Grada.

Plan prodajnih prostora sadrži sheme objekata i prostora na kojima se obavlja usluga te su njime određeni raspored i namjena prodajnih mjesta i drugih prostora.

 

 

Članak 8.

 

Prodajna mjesta na tržnici čine:

– pomoćni drveni stol na nogarima na otvorenom tržnom prostoru,

– betonski odnosno kameni stol na otvorenom tržnom prostoru,

– štand postavljen na otvorenom tržnom prostoru sa krovom i sandukom koji se koristi kao skladišni prostor,

– zatvoreni prostor na vanjskom prostoru – kiosk i štand-kiosk,

– zatvoreni prostor lokal, boks, arkada i slično.

Skladišni prostor na tržnici čini zatvoreni prostor namijenjen isključivo za skladištenje robe.

Drugi prostor na tržnici čini otvoreni ili zatvoreni prostor u ili na kojem se može obavljati promet roba i usluga uz naplatu, a koji nije prodajno mjesto u smislu stavka 1. ovoga članka.

Nije dozvoljena prodaja robe na tlu ili na drugom prostoru koji nije predviđen za tu svrhu.

 

 

Članak 9.

 

Korisnik usluge se prilikom prodaje mora služiti tehničkim sredstvima i uređajima (vage, utezi, suncobrani, ručna kolica i dr.) koje mu na korištenje daje Trgovačko društvo.

Za ispravnost tehničkih sredstava i uređaja iz stavka 1. ovoga članka odgovara Trgovačko društvo, a za točnost uporabe istih korisnik usluge.

Korisnik usluge mora vagu smjestiti na prodajnom mjestu na način da kupac može neometano kontrolirati vaganje robe.

Tehnička sredstva i uređaje Trgovačko društvo daje na korištenje korisniku usluge uz obvezu plaćanja naknada određenih Cjenikom iz članka 29. ovih Općih uvjeta. Naknade za korištenje tehničkih sredstava i uređaja korisnik usluge je dužan platiti odmah prilikom preuzimanja istih u posjed.

Korisnik usluge koji izgubi, ošteti ili zadrži iznajmljeno tehničko sredstvo odnosno uređaj dužan je štetu odmah nadoknaditi.

 

 

Članak 10.

 

Trgovačko društvo je dužno organizirati prodaju certificiranih poljoprivrednih proizvoda koji se mogu prodavati na svim dijelovima tržnice gdje je dozvoljena prodaja prehrambenih proizvoda.

Prodajna mjesta iz stavka 1. ovoga članka moraju biti posebno obilježena.

 

 

Članak 11.

 

Trgovačko društvo ne smije dopustiti ili na bilo koji drugi način omogućiti da se na tržnici prodaju elektrotehnički i elektronski aparati, radio i TV-prijemnici, njihovi dijelovi i pribor, pripremljeni nesnimljeni i snimljeni nosači za snimanje zvuka, slike ili sličnih zapisa (audio i video kazete, CD-i, DVD-i i slično) te drugi proizvodi koje je sukladno propisima zabranjeno prodavati na tržnici.

 

 

Članak 12.

 

Trgovačko društvo s korisnikom usluge sklapa pisani ugovor o zakupu prodajnog mjesta, skladišnog prostora ili drugog prostora na tržnici te pisani ugovor o privremenom korištenju prodajnog mjesta, skladišnog prostora ili drugog prostora na tržnici pod uvjetima određenim u članku 13. stavcima 1., 3. i 5. ovih Općih uvjeta, čime korisnik usluge pristaje na primjenu ovih Općih uvjeta.

Trgovačko društvo s korisnikom usluge sklapa usmeni dogovor o jednodnevnom korištenju prodajnog mjesta na tržnici pod uvjetima određenim u članku 13. stavcima 2. i 5. ovih Općih uvjeta, pri čemu se pisana potvrda o plaćenoj jednodnevnoj naknadi za korištenje prodajnog mjesta na tržnici smatra sklopljenim ugovorom u smislu stavka 1. ovoga članka.

Trgovačko društvo daje korisniku usluge rezervaciju prodajnog mjesta na tržnici pod uvjetima određenim u članku 13. stavcima 4. i 5. ovih Općih uvjeta, pri čemu se pisana potvrda o plaćenoj rezervaciji prodajnog mjesta na tržnici smatra sklopljenim ugovorom u smislu stavka 1. ovoga članka.

 

 

Članak 13.

 

Prodajno mjesto, skladišni prostor ili drugi prostor na tržnici daje se u zakup na temelju provedenog postupka javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječaj). Uvjete i postupak natječaja za davanje u zakup prodajnog mjesta, skladišnog prostora ili drugog prostora na tržnici određuje Uprava Trgovačkog društva aktom kojim se određuju uvjeti i postupak javnog natječaja za davanje u zakup prodajnih mjesta, skladišnih i drugih prostora na tržnici, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Trgovačkog društva.

U slučaju jednodnevnog korištenja prodajnog mjesta, Trgovačko društvo daje korisniku usluge prodajno mjesto na korištenje na temelju usmenog dogovora. Dokaz o sklopljenom usmenom dogovoru je potvrda o plaćenoj jednodnevnoj naknadi za korištenje prodajnog mjesta sukladno Cjeniku iz članka 29. ovih Općih uvjeta.

Iznimno od odredbi stavaka 1. i 2. ovoga članka, Trgovačko društvo može korisniku usluge na njegov obrazloženi pisani zahtjev dati na korištenje prodajno mjesto, skladišni prostor ili drugi prostor na tržnici na temelju pisanog ugovora o privremenom korištenju, bez prethodnog provođenja natječaja, na razdoblje do najviše 3 mjeseca u jednoj kalendarskoj godini. Naknada za korištenje prodajnog mjesta, skladišnog ili drugog prostora na tržnici sukladno ovoj odredbi utvrđena je Cjenikom iz članka 29. ovih Općih uvjeta, a plaća se unaprijed, prilikom sklapanja ugovora o privremenom korištenju.

Korištenje prodajnog mjesta, skladišnog prostora ili drugog prostora na tržnici sukladno odredbama stavaka 2. i 3. ovoga članka može se rezervirati. Dokaz da je izvršena rezervacija

prodajnog mjesta, skladišnog prostora ili drugog prostora je potvrda o plaćenoj rezervaciji sukladno Cjeniku iz članka 29. ovih Općih uvjeta.

Ako korisnik usluge na prodajno mjesto koje koristi na temelju odredbi ovoga članka ne dođe najkasnije sat i pol od početka vremena za obavljanje djelatnosti na tržnici, prodajno mjesto za taj dan može se dati na korištenje drugom korisniku usluge.

 

 

Članak 14.

 

Pisani ugovor o zakupu odnosno pisani ugovor o privremenom korištenju prodajnog mjesta, skladišnog prostora ili drugog prostora na tržnici osobito sadrži:

– naznaku ugovornih stranaka,

– naznaku prodajnog mjesta, skladišnog prostora ili drugog prostora na tržnici,

– predmet prodaje na prodajnom mjestu ili drugom prostoru na tržnici, odnosno predmet skladištenja,

– rok trajanja ugovora,

– visinu zakupnine odnosno naknade za privremeno korištenje prodajnog mjesta, skladišnog prostora ili drugog prostora na tržnici, rok i uvjete plaćanja,

– uvjete raskida ugovora,

– uvjete u svezi adaptacije ili preinake prodajnog mjesta, skladišnog prostora ili drugog prostora na tržnici,

– druge ugovorne odredbe. 

 

 

Članak 15.

 

Korisnik usluge nema mogućnost prijenosa ugovora o zakupu odnosno ugovora o privremenom korištenju prodajnog mjesta, skladišnog prostora ili drugog prostora na tržnici na treću osobu.

Korisnik usluge ne može obavljati bilo kakve preinake ili adaptacije prodajnog mjesta, skladišnog prostora ili drugog prostora na tržnici bez prethodne pisane suglasnosti Trgovačkog društva.

 

Članak 16.

 

Vrijeme obavljanja usluge odlukom određuje Uprava Trgovačkog društva uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika Grada (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik).

  

 

Članak 17.

 

Radno vrijeme prodaje na tržnici određuje korisnik usluge sukladno propisima o trgovini, a u okviru vremena obavljanja usluge određenog sukladno članku 16. ovih Općih uvjeta.

 

Članak 18.

 

Korisnik usluge je dužan pola sata prije isteka radnog vremena započeti pripreme radi napuštanja prodajnog mjesta odnosno drugog prostora na tržnici, a najkasnije pola sata nakon isteka radnog vremena dužan je vratiti u skladišni prostor preuzeta tehnička sredstva i uređaje, pohraniti neprodanu robu, očistiti prodajno mjesto odnosno drugi prostor na tržnici i napustiti prostor tržnice.

 

Članak 19.

 

Opskrba tržnice voćem i povrćem dozvoljena je radnim danom tržnice od 5,00 do 7,00 sati, a opskrba ostalim proizvodima od 5,00 sati pa do završetka vremena za obavljanje usluge.

Prostor za parkiranje vozila za opskrbu te vrijeme zadržavanja vozila na tom prostoru određuje odlukom nadležno tijelo Grada.

 

 

Članak 20.

 

Korisnik usluge je obvezan prije početka prodaje robu sortirati po grupama i izložiti na prodaju.

Na svakoj vrsti izložene robe korisnik usluge je obvezan istaknuti čitko ispisanu cijenu i druge podatke o robi sukladno propisima.

 

 

Članak 21.

 

Tehnička sredstva i uređaji, omoti (ambalaža) i posude u kojima se drži roba izložena za prodaju moraju biti uredni i čisti, tehnički ispravni i izrađeni od materijala neškodljivog za ljudsko zdravlje.

  

Članak 22.

 

Uskladištenje robe na tržnici izvan skladišnog prostora nije dopušteno.

 

 

Članak 23.

 

Trgovačko društvo dužno je postupati u skladu s ovim Općim uvjetima i drugim aktima Trgovačkog društva, a osobito:

– osigurati sve uvjete poslovanja na tržnici propisane ovim Općim uvjetima,

– poduzeti mjere za osiguranje pravovremene opskrbe te početka i završetka vremena obavljanja usluge, sukladno odredbama ovih Općih uvjeta,

– osigurati da se najkasnije četiri sata poslije isteka vremena obavljanja usluge, prostor tržnice očisti i opere,

– osigurati da se postavi dovoljan broj odgovarajućih posuda za skupljanje svih vrsta otpada, osigurati prostor za smještaj posuda te osigurati da se s otpadom postupa sukladno propisima za pojedinu vrstu otpada,

– osigurati da se redovito, sukladno propisima, obavlja dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija tržnice i ostalih prostora u funkciji tržnice,

– osigurati dovoljnu količinu higijenski ispravne vode za piće, osvježenje povrća te za pranje prostora tržnice i ostale potrebe,

– obavljati pregled prostora tržnice prije njegove uporabe,

– osigurati da se neprodane namirnice pohranjuju i čuvaju u skladišnom i rashladnom prostoru odgovarajuće veličine i namjene sukladno propisima,

– na vidnom mjestu na tržnici istaknuti iznose zakupnina i naknada propisane ovim Općim uvjetima i vrijeme obavljanja usluge,

– pratiti rad i ponašanje korisnika usluge na tržnici od početka vremena određenog za dostavu robe do završetka vremena obavljanja usluge, upozoravati ih ako se ne pridržavaju odredbi ovih Općih uvjeta te poduzimati druge odgovarajuće mjere,

– surađivati s inspekcijskim i drugim tijelima radi sprječavanja prodaje proizvoda na tržnici čiji promet nije dopušten, proizvoda sumnjiva porijekla, zdravstveno neispravnih proizvoda, sprječavanja preprodaje i slično,

– surađivati sa Gradom, Odjelom gradske uprave za komunalni sustav na kontinuiranoj provedbi mjera i radnji komunalnog reda sukladno aktima Grada,

– odrediti izgled i oblik službene iskaznice i službene odjeće radnika Trgovačkog društva koji su zaduženi za naplaćivanje jednodnevnog korištenja prodajnih mjesta i ostale aktivnosti koje Trgovačko društvo provodi na tržnici,

– poduzeti i druge mjere koje osiguravaju nesmetan promet robe na tržnici.

 

 

 

Članak 24.

 

Korisnik usluge dužan je ponašati u skladu s ovim Općim uvjetima, a osobito:

– pridržavati se odredbi ovih Općih uvjeta i drugih propisa kojima se uređuju način i uvjeti prodaje robe, te robu prodavati samo na prodajnom mjestu koje koristi,

– ne postavljati naprave kojima bi se proširio ili povećao kapacitet prodajnog mjesta, natkrilo prodajno mjesto ili na drugi način izmijenilo ili modificiralo prodajno mjesto,

– pridržavati se vremena propisanog za dostavu robe, te vremena obavljanja usluge,

– pridržavati se rasporeda prodajnih mjesta i prodavati isključivo proizvode sukladno ugovoru na temelju kojeg koristi prodajno mjesto,

– održavati prodajno mjesto čistim, a tijekom prodaje i prije napuštanja prodajnog mjesta, ambalažu i drugi otpad odlagati u posude namijenjene za tu vrstu otpada,

– pridržavati se strogo propisanih higijensko-zdravstvenih mjera pri prodaji poljoprivredno-prehrambenih proizvoda,

– biti uredan i čist,

– tijekom rada uljudno se ponašati prema kupcima i drugim sudionicima u prodaji te svojim ponašanjem ne narušavati red na tržnici,

– na prodajnom mjestu vidljivo i čitko istaknuti tvrtku sukladno uputi Trgovačkog društva,

– na zahtjev ovlaštene osobe Trgovačkog društva pokazati odgovarajuće dokumente. 

 

 

Članak 25.

 

Kupcu je zabranjeno dirati prehrambene proizvode, odlagati otpad izvan odgovarajućih posuda, nepotrebno se zadržavati oko prodajnih mjesta, skladišnih prostora ili drugih prostora na tržnici i na drugi način remetiti red na tržnici.

Zabranjeno je dovoditi životinje na prostor tržnice.

 

 

Članak 26.

 

Na tržnici se mogu prodavati, čuvati i skladištiti samo zdravstveno ispravni i za ljudsku upotrebu neškodljivi proizvodi.

Svježe voće i povrće, sve vrste ukiseljenog povrća, meso i mesne prerađevine, ribe, rakovi i školjke, pasterizirano ili sterilizirano mlijeko u izvornom pakiranju, mliječne prerađevine, med, proizvodi od tijesta i svi drugi prehrambeni proizvodi moraju se prodavati, čuvati i skladištiti na način kojim se osigurava čuvanje njihove kakvoće i higijenske ispravnosti.

Proizvodi koji podliježu zdravstvenom nadzoru mogu se prodavati samo nakon pregleda i uz potvrdu ili žig o izvršenom pregledu.

Za ispunjavanje uvjeta propisanih ovim člankom odgovara korisnik usluge. 

 

 

Članak 27.

 

Prodaju samoniklih i uzgojenih jestivih gljiva na tržnici može obavljati samo ovlašteni korisnik usluge sukladno propisima na za to posebno određenom mjestu prostora tržnice.

Korisnik usluge je dužan istaknuti naziv vrste svake gljive.

Korisnik usluge mora posjedovati potvrdu o jestivosti gljiva koju izdaje ovlašteno tijelo sukladno propisima.

Gljive moraju biti svježe i imati odgovarajuću deklaraciju.

 

 

Članak 28.

 

Zdravstvenu potvrdu (sanitarna knjižica) te posebnu radnu odjeću ili obuću mora imati svaki korisnik usluge na tržnici koji prodaje prehrambene proizvode, sukladno propisima.

 

 

 

III. NAČIN MJERENJA, OBRAČUNA I PLAĆANJA ISPORUČENE USLUGE

 

 

Članak 29.

 

Visina iznosa zakupnine, naknade i rezervacije za korištenje prodajnih mjesta iz članka 8. stavka 1. ovih Općih uvjeta, kao i naknade za korištenje skladišnog prostora ili drugog prostora na tržnici, te tehničkih sredstava i uređaja potrebnih za prodaju utvrđuje se Cjenikom.

Cjenik usluga donosi Uprava Trgovačkog društva uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika Grada.

Cjenik iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Trgovačkog društva, www.rijeka-plus.hr.

 

 

Članak 30.

 

Visina iznosa zakupnine utvrđena Cjenikom iz članka 29. ovih Općih uvjeta smatra se početnom cijenom u postupku natječaja iz članka 13. stavka 1. ovih Općih uvjeta.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, zakupnina za korištenje prodajnog mjesta za prodaju proizvoda iz članka 10. ovih Općih uvjeta može iznositi najviše 50% cijene utvrđene Cjenikom odnosno najviše 50% najviše cijene postignute u provedenom postupku natječaja.

 

 

Članak 31.

 

Osim zakupnine i naknada iz članaka 29. stavka 1. i 30. ovih Općih uvjeta, korisnik usluge je dužan platiti i druge pripadajuće troškove u svezi korištenja prodajnog mjesta, skladišnog prostora ili drugog prostora na tržnici te proporcionalni dio zajedničkih troškova vezanih za obavljanje prometa robe na tržnici (struja, voda, sakupljanje i odvoz otpada i ostali troškovi).

 

Članak 32.

 

Sukladno Cjeniku iz članka 29. ovih Općih uvjeta, Trgovačko društvo za ugovorenu uslugu korisniku usluge obračunava cijenu usluge te ispostavlja račun koji sadrži rok dospijeća, način plaćanja usluge te ostale zakonom propisane elemente.

 

 

 

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Članak 33.

 

Akti potrebni za provedbu ovih Općih uvjeta donijet će se u roku od 30 dana od dana njihovog stupanja na snagu.

 

 

Članak 34.

 

Ovi Opći uvjeti objavit će se u ″Službenim novinama Grada Rijeke“ i na mrežnim stranicama Grada, www.rijeka.hr, te na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama Trgovačkog društva, www.rijeka-plus.hr.

 

 

Članak 35.

 

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u ″Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

 

                                                                                                                                                   Direktor
                                                                                                                                          Željko Smojver, v.r.