GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 25. veljače 2020.

Godina VII - broj 2.Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15-pročišćeni tekst i 94/17-ispravak pročišćenog teksta), članka 48. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12,19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispr. pročišćenog teksta, 123/17 i 98/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 20. veljače 2020. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o sklapanju Ugovora o prijenosu prava vlasništva na nekretninama u k.o. Plase i k.o.
Rijeka, bez naknade, radi izgradnje I. i II. faze državne ceste D-403

 

 

 

  1. Temeljem Zakona o uređivanju imovinsko-pravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (Narodne novine broj 80/11) Grad Rijeka i Hrvatske ceste d.o.o. iz Zagreba, Vončinina 3 u ime i za račun Republike Hrvatske, sklopit će Ugovor o prijenosu prava vlasništva kojim Grad Rijeka prenosi bez naknade Republici Hrvatskoj nekretnine u k.o. Plase i k.o. Rijeka ukupne površine 12.071,03 m2 i ukupne vrijednosti 5.311.253,20 kn (petmilijunatristojedanaesttisućadvjestopedesettrikuneidvadesetlipa), koje sukladno pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli Klasa: UP/I-350-05/06-01/170 Urbroj: 531-06-07-22/NK, pravomoćnoj I. Izmjeni i dopuni lokacijske dozvole Klasa: UP/I-350-05/11-01/75 Urbroj: 531-06-11-4/NK, pravomoćnoj II. Izmjeni i dopuni lokacijske dozvole Klasa: UP/I-350-05/11-01/0001/74, Urbroj: 531-06-1-15-0004 i pravomoćnoj III. Izmjeni i dopuni lokacijske dozvole Klasa: UP/I-350-05/18-01/000086, Urbroj: 531-06-1-1-1-18-0006 predstavljaju dio građevne čestice I. i II. faze državne ceste D-403, prema prijedlogu parcelacije označene kao:

 

– Faza I. – k.o. PLASE

– k.č. broj 1473/26        površine          214,00 m2

– k.č. broj 1490/18        površine          321,00 m2

– k.č. broj 1490/19        površine          7,00 m2

– k.č. broj 1493/4          površine          56,00 m2

– k.č. broj 1496/6          površine          133,00 m2

– k.č. broj 1503/2          površine          233,00 m2

– k.č. broj 1505/3          površine          192,00 m2

– k.č. broj 1507/3          površine          176,00 m2

– k.č. broj 1511/2          površine          11,00 m2

– k.č. broj 1511/3          površine          10,00 m2

– k.č. broj 1512/21        površine          398,00 m2

– k.č. broj 1512/23        površine          27,00 m2

– k.č. broj 1512/25        površine          272,00 m2

– k.č. broj 1512/26        površine          86,00 m2

– k.č. broj 1515/3          površine          537,00 m2

– k.č. broj 1516/6          površine          154,00 m2

– k.č. broj 1504/1          površine          92,00 m2

– k.č. broj 1508/1          površine          353,00 m2

– k.č. broj 1509/1          površine          118,00 m2

– k.č. broj 1512/1          površine          33,00 m2

– k.č. broj 1512/2          površine          89,00 m2

– k.č. broj 1512/3          površine          183,00 m2

– k.č. broj 1513/2          površine          27,00 m2

– k.č. broj 1516/1          površine          201,00 m2

– k.č. broj 1518/1          površine          32,00 m2

– k.č. broj 1473/19        površine          35,00 m2

– k.č. broj 1493/3          površine          122,00 m2

– k.č. broj 1504/2          površine          983,00 m2

– k.č. broj 1505/2          površine          939,00 m2

– k.č. broj 1506/2          površine          1930,00 m2

– k.č. broj 1508/2          površine          158,00 m2

– k.č. broj 1509/2          površine          44,00 m2

– k.č. broj 1512/16        površine          366,00 m2

– k.č. broj 1512/17        površine          319,00 m2

– k.č. broj 1512/18        površine          176,00 m2

– k.č. broj 1512/19        površine          65,00 m2

– k.č. broj 1513/4          površine          45,00 m2

– k.č. broj 1515/4          površine          55,00 m2

– k.č. broj 1515/5          površine          739,00 m2

– k.č. broj 1516/7          površine           26,00 m2

– k.č. broj 1516/8          površine          23,00 m2

– k.č. broj 1516/9          površine          29,00 m2

– k.č. broj 1518/2          površine          328,00 m2

 

– Faza II. – k.o. Plase

– k.č. broj 9/2 površine            21,00 m2

– k.č. broj 11/2 površine 34,00 m2

– 1/2 dijela k.č. broj 19 ukupne površine 12,00 čhv (43,00 m2) što odgovara površini od   21,50 m2

– 4/16 dijela k.č. broj 32/5 ukupne površine 92,00 m2 što odgovara površini od 23,00 m2

– k.č. broj 45/2 površine 33,00 m2

– k.č. broj 46/4 površine 47,00 m2

– 4/5 dijela k.č. broj 1517/8 ukupne površine 13,00 m2 što odgovara površini od 10,40 m2

– 38/48 dijela k.č. broj 1523/7 ukupne površine 12,00 m2 što odgovara površini od 9,50 m2

– k.č. broj 1501/3 površine 24,00 m2

– 38/48 dijela k.č. broj 1523/6 ukupne površine 45 m2 što odgovara površini od 35,63 m2

 

 – Faza II – k.o. Rijeka

– k.č. broj 1370/2 površine 147,00 m2

– k.č. broj 1370/10 površine 6,00 m2

– k.č. broj 1676/6 površine 1.297,00 m2

– k.č. broj 1676/7 površine 26,00 m2.

 

  1. Ukoliko u tijeku provedbe parcelacijskog elaborata dođe do promjene oznake ili površine nekretnina, sklopiti će se Dodatak Ugovoru o prijenosu prava vlasništva.
  1. Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Rijeke za sklapanje Ugovora o prijenosu prava vlasništva u ime Grada Rijeke.
  1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/20-01/11
URBROJ: 2170-01-16-00-20-2
Rijeka, 20. veljače 2020.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.