GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 6. veljače 2020.

Godina VII - broj 1.Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 12. i 14. Statuta Dječjeg doma “Tić” Rijeka i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Rijeke, 7. siječnja 2020. godine, donio je

 

 

 

O D L U K U
o razrješenju članice i imenovanju člana
Upravnog vijeća Dječjeg doma “Tić” Rijeka

 

 

 

I.

 

Razrješuje se Slavica Brusić dužnosti članice Upravnog vijeća Dječjeg doma “Tić” Rijeka od strane roditelja ili skrbnika Korisnika Dječjeg doma ″Tić“ Rijeka.

 

 II.

 

U Upravno vijeće Dječjeg doma “Tić” Rijeka od strane roditelja ili skrbnika Korisnika Dječjeg doma “Tić” Rijeka imenuje se Valter Domijan.

 

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ″Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 023-01/20-04/1-57
URBROJ: 2170/01-15-00-20-1
Rijeka, 7. siječnja 2020.

 

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.