GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 25. veljače 2020.

Godina VII - broj 2.Na temelju članka 17. stavka 2. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (“Narodne novine” broj 17/19 i 98/19), članaka 13. stavka 2. i 44. Statuta Gradske knjižnice Rijeka i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 20. veljače 2020. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o razrješenju članica i imenovanju članova Upravnog vijeća
Gradske knjižnice Rijeka

 

 

 

I.

 

Razrješuju se Ljiljana Cvjetović i Sandra Krpan dužnosti članica Upravnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka.

 

 

II.

 

Za članove Upravnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka od strane osnivača imenuju se:

– Ljiljana Cvjetović

– Sandra Krpan i

– Srećko Jelušić.

 

 

III.

 

Mandat članova Upravnog vijeća iz točke II. ove Odluke traje četiri godine, a teče od dana konstituiranja Upravnog vijeća.

 

 

IV.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 021-05/20-01/14
URBROJ: 2170-01-16-00-20-2
Rijeka, 20. veljače 2020.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.