GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 6. veljače 2020.

Godina VII - broj 1.Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine″ broj 80/13, 153/13, 78/15,12/18 i 118/18), članka 29. stavka 1. i 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne novine” broj 3/17) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Rijeke, 20. siječnja 2020. godine, donio je

 

 

 

 

O D L U K U
o pokretanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene
Urbanističkog plana uređenja dijela stambenog područja Pavlovac

 

 

 

 

I. Pravna osnova

Članak 1.

 

Ovom Odlukom pokreće se postupak Ocjene o potrebi strateške procjene (u daljnjem tekstu: Ocjena) Urbanističkog plana uređenja dijela stambenog područja Pavlovac (u daljnjem tekstu: Plan).

Postupak Ocjene prema ovoj Odluci provodi Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Odjel).

 

 

 

II. Razlozi donošenja

 

Članak 2.

 

Plan se donosi radi:

– osiguranja preduvjeta za uređenje prostora u skladu s namjenom, stupnjem uređenja i izgrađenošću područja obuhvata Plana utvrđenim Generalnim urbanističkim planom grada Rijeke (u daljnjem tekstu: GUP),

– utvrđivanja uvjeta gradnje novih građevina isključivo stambene namjene i stambenih građevina s manjim udjelom drugih sadržaja,

– definiranja javnih zelenih površina i utvrđivanja uvjeta njihovog uređenja,

– poboljšanja prometnih, infrastrukturnih i drugih uvjeta u skladu s ciljevima i rješenjima utvrđenim prostornim planovima šireg područja i pozitivnim propisima. 

 

 

III. Obuhvat Plana

 

 

Članak 3.

 

Obuhvat Plana prikazan je u grafičkom prilogu koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ove Odluke (Privitak 1.).

Površina obuhvata Plana iznosi 2,85 ha.

 

 

 

IV. Ciljevi i programska polazišta

 

Članak 4.

 

U sklopu izrade Plana potrebno je ostvariti sljedeće ciljeve:

– osigurati preduvjete za uređenje javnih površina i gradnju u skladu s namjenom i ostalim uvjetima utvrđenima GUP-om,

– planirati infrastrukturno opremanje područja s obzirom na to da nije izgrađena potrebna komunalna i druga infrastruktura pa se najveći dio građevinskog zemljišta smatra neuređenim,

– utvrditi smještaj, uvjete rekonstrukcije i gradnje obodnih prometnica,

– utvrditi mrežu prometnica na način da se svakoj građevnoj čestici omogući kolni pristup i priključak na drugu infrastrukturu imajući u vidu strmu konfiguraciju terena,

– utvrditi uvjete gradnje novih građevina isključivo stambene namjene i stambenih građevina s manjim udjelom drugih sadržaja (trgovine, obrt, ugostiteljstvo, druge usluge te društveni sadržaji),

– planirati gradnju na način da se osiguraju kvalitetne vizure prema priobalju,

– definirati smještaj javnih zelenih površina i utvrditi uvjete njihovog uređenja, pri čemu je osnovni cilj definiranje površine namijenjene dječjem igralištu,

– poboljšati postojeću prometnu i drugu infrastrukturu u skladu s uvjetima, ciljevima i rješenjima utvrđenim prostornim planovima šireg područja i pozitivnim propisima,

– osigurati preduvjete za zaštitu prostora i okoliša.

Programska polazišta su sinteza urbanog modela utvrđenog temeljnim uvjetima određenim GUP-om i ocjene postojećeg stanja kako bi se postigla potpuna integracija krajolika, arhitekture i prometa.

 

 

V. Redoslijed radnji u postupku Ocjene

 

 

Članak 5. 

 

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene Izmjena i dopuna Plana Odjel će provesti radnje redoslijedom provedbe kako slijedi:

– od Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša pribaviti mišljenje je li za plan potrebno provesti postupak glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema Zakonu o zaštiti prirode (″Narodne novine“ broj 80/13, 15/18 i 14/19) i Pravilniku o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu (″Narodne novine“ broj 146/14),

– od tijela i/ili osoba iz članka 6. ove Odluke pribaviti mišljenja o potrebi provedbe strateške procjene za Izmjene i dopune Plana,

– razmotriti pristigla mišljenja tijela i/ili osoba kojima je upućen zahtjev za mišljenje,

– utvrditi treba li provesti postupak strateške procjene,

– pribaviti mišljenje nadležnog ureda za poslove zaštite okoliša iz Primorsko-goranske županije o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene, te

– izraditi izvješće o provedenom postupku i o tome informirati javnost. 

 

 

VI. Popis tijela i osoba koji sudjeluju u postupku Ocjene

 

 

Članak 6. 

 

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene sudjelovat će tijela i osobe kako slijedi:

 1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb,
 2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb,
 3. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Uprava za prostorno uređenje, pravne poslove i programe Europske unije, Ulica Republike Austrije 14, 10 000 Zagreb,
 4. Primorsko-granska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša; Riva 10/I, 51 000 Rijeka,
 5. Hrvatske vode, VGI Kvarnersko primorje i otoci, Verdieva 6, 51000 Rijeka,
 6. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2/II, 51 000 Rijeka,
 7. Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Zdravstveno-ekološki odjel, Krešimirova 52a, 51000 Rijeka,
 8. Hrvatske ceste, PJ Rijeka, N. Tesle 9/IX, 51 000 Rijeka,
 9. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka, Riva 10, 51 000 Rijeka,
 10. Javna ustanova Priroda, Grivica 4/1, 51 000 Rijeka,
 11. HEP ODS d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka,
 12. KD Čistoća d.o.o., Dolac 14, 51000 Rijeka,
 13. Vodovod i kanalizacija d.o.o., Dolac 14, 51 000 Rijeka,
 14. Hrvatske šume, UŠP Delnice, Supilova 32, 513000 Delnice.

 

 

 

Članak 7. 

 

Odjel će sukladno odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” broj 64/08) informirati javnost o ovoj Odluci.

 

 

Članak 8.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 023-01/20-04/5-58
URBROJ: 2170/01-15-00-20-1
Rijeka, 20. siječnja 2020.

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.

 

Privitak 1. Granice obuhvata Plana