GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 25. veljače 2020.

Godina VII - broj 2.Na temelju članka 31. stavka 1. Zakona o kazalištima (“Narodne novine” broj 71/06, 121/13, 26/14 i 98/19), članka 28. stavka 2. Statuta Gradskog kazališta lutaka Rijeka te članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 20. veljače 2020. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o imenovanju članova Kazališnog vijeća
Gradskog kazališta lutaka Rijeka

 

 

 

I.

 

Za članove Kazališnog vijeća Gradskog kazališta lutaka Rijeka od strane osnivača imenuju se:

– Petra Pejić-Papak,

– Nina Sabo,

– Nebojša Zelić.

 

II.

 

Mandat članova Kazališnog vijeća iz točke I. ove Odluke traje četiri godine, a teče od dana konstituiranja Kazališnog vijeća.

 

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 021-05/20-01/13
URBROJ: 2170-01-16-00-20-2
Rijeka, 20. veljače 2020.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.