GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 25. veljače 2020.

Godina VII - broj 2.Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (“Narodne novine” broj 16/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 20. veljače 2020. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od
prirodnih nepogoda Grada Rijeke

 

 

 

Članak 1.

 

U Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se:

  1. Jelena Lovrić Jukić, dipl.iur., Odjel gradske uprave za komunalni sustav, za predsjednicu,
  2. Tatjana Vučković, dipl.ing.građ., Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, za članicu,
  3. Dejan Blažić, dipl.ing.građ., Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, za člana,
  4. Marijan Vundać, dipl.iur., Odjel za gradsku samoupravu i upravu, za člana,
  5. Srđan Knežević, dipl.oec., Odjel gradske uprave za financije, za člana.

 

 

Članak 2.

 

Članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine.

 

 

Članak 3.

 

Poslovi Povjerenstva utvrđeni su člankom 14. stavkom 2. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda.

           

 

Članak 4.

 

Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem.

 

 

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/20-01/15
URBROJ: 2170-01-16-00-20-2
Rijeka, 20. veljače 2020.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.