GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 25. veljače 2020.

Godina VII - broj 2.Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (″Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99-ispr., 35/08 i 127/19), članka 46. Statuta Grada Rijeke (″Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i ″Službene novine Grada Rijeke″ broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (″Službene novine Primorsko-goranske županije″ broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i ″Službene novine Grada Rijeke″ broj 10/17, 14/18 i 2/19-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 20. veljače 2020. godine, donijelo je

 

 

 

 

O D L U K U
o davanju prethodne suglasnosti na
Izmjenu Statuta Doma mladih

 

 

 

Članak 1.

 

Daje se prethodna suglasnost na Izmjenu Statuta Doma mladih, u tekstu kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Doma mladih na sjednici održanoj 17. prosinca 2019. godine.

 

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ″Službenim novinama Grada Rijeke″.

 

 

KLASA: 021-05/20-01/2
URBROJ: 2170-01-16-00-20-5
Rijeka, 20. veljače 2020.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.