GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 25. veljače 2020.

Godina VII - broj 2.Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (″Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18), članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (″Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i ″Službene novine Grada Rijeke″ broj 10/17, 14/18 i 2/19-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 20. veljače 2020. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na Izmjenu
Općih uvjeta isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja

 

 

 

 

Članak 1.

 

Daje se prethodna suglasnost na Izmjenu Općih uvjeta isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja, koju je utvrdila direktorica KD Kozala d.o.o. dana 10. veljače 2020. godine.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ″Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 021-05/20-01/3
URBROJ: 2170-01-16-00-20-2
Rijeka, 20. veljače 2020.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.