GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 25. veljače 2020.

Godina VII - broj 2.Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15-ispr. pročišćenog teksta, 123/17 i 98/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (″Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i ″Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 20. veljače 2020. godine, donijelo je

 

 

 

 

IZMJENE
POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA RIJEKE

 

 

 

Članak 1.

 

U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Rijeke (″Službene novine Primorsko-goranske županije“’ broj 29/09, 14/13, 22/13 – ispr. i ″Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17, 14/18 i 2/19 – pročišćeni tekst) u članku 80.a stavku 1. riječi: ″predstojniku Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji“ zamjenjuju se riječima: ″nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt“.

 

 

Članak 2.

 

U članku 81. stavak 3. mijenja se i glasi:

Ako Vijeće ne otkloni uočene nedostatke u općem aktu, Gradonačelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.”

Stavak 4. briše se.

 

 

Članak 3.

 

Ove Izmjene Poslovnika Gradskog vijeća stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/20-01/5
URBROJ: 2170-01-16-00-20-3
Rijeka, 20. veljače 2020.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.