GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 23. prosinca 2019.

Godina VI - broj 22.Na temelju članka 54. Odluke o najmu stanova (″Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/11, 15/11-ispr. i 54/12) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (″Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i ″Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Rijeke, 9. prosinca 2019. godine, donio je

 

 

 

ZAKLJUČAK
o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine

 

 

 

Članak 1.

 

Ovim se Zaključkom utvrđuje visina slobodno ugovorene najamnine za stan, odnosno stambeni prostor u vlasništvu Grada Rijeke – u daljnjem tekstu: Grad.

Ovaj se Zaključak primjenjuje i na stan, odnosno stambeni prostor kojim gospodari Grad.

 

 

 

Članak 2.

 

Visina slobodno ugovorene najamnine iz članka 1. ovoga Zaključka utvrđuje se za m2 stana odnosno stambenog prostora kako slijedi:

– za stan 13,79 kn/m2

– za stambeni prostor 6,05 kn/m2

– za stan II. kategorije 8,06 kn/m2.

 

 

 

Članak 3.

 

Slobodno ugovorena najamnina iz članka 2. ovoga Zaključka raspoređuje se:

– kao doprinos za zajedničku pričuvu zgrade;

– razlika, kao sredstva Proračuna Grada.

 

 

 

Članak 4.

 

Danom stupanja na snagu ovoga Zaključka prestaje važiti Zaključak o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine ″Službene novine Grada Rijeke“ broj 16/18).

 

 

 

Članak 5.

 

Ovaj Zaključak objavit će se u ″Službenim novinama Grada Rijeke“, a stupa na snagu dana 1. siječnja 2020. godine.

 

 

KLASA: 023-01/19-04/166-56
URBROJ: 2170/01-15-00-19-1
Rijeka, 9. prosinca 2019.

 

 

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.