GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 23. prosinca 2019.

Godina VI - broj 22.Na temelju članka 78. Zakona o koncesijama (“Narodne novine ” broj 69/17) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 19. prosinca 2019. godine, donijelo je

 

 

 

 

SREDNJOROČNI (TROGODIŠNJI) PLAN
davanja koncesija na području grada Rijeke za razdoblje
od 2020. do 2022. godine

 

 

 

 

Članak 1.

 

Donosi se Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području grada Rijeke za razdoblje od 2020. do 2022. godine (u daljnjem tekstu: Plan).

 

 

Članak 2.

 

Grad Rijeka u razdoblju od 2020. do 2022. godine planira dati sljedeće koncesije:

1. Vrsta i predmet koncesije: Koncesija na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače Šećerane za obavljanje usluga u turizmu (turistička agencija/info centar/marketinška agencija)

– planirani broj koncesija: jedna koncesija,

– rok na koji se koncesija planira dati: deset godina,

– procijenjena godišnja naknada za koncesiju iznosi 16.920,00 kuna,

– pravna osnova za davanje koncesije: Zakon o zaštiti i i očuvanju kulturnih dobara (″Narodne novine″ broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17 i 90/18) i Zakon o koncesijama (″Narodne novine″ broj 69/17).

2. Vrsta i predmet koncesije: Koncesija na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače Šećerane za obavljanje djelatnosti prodaje knjiga i suvenira (muzejski shop/suvenirnica/knjižara)

– planirani broj koncesija: jedna koncesija,

– rok na koji se koncesija planira dati: deset godina,

– procijenjena godišnja naknada za koncesiju iznosi 18.234,00 kuna,

– pravna osnova za davanje koncesije: Zakon o zaštiti i i očuvanju kulturnih dobara (″Narodne novine″ broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17 i 90/18) i Zakon o koncesijama (″Narodne novine″ broj 69/17).

3. Vrsta i predmet koncesije: Koncesija na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače Šećerane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (ugostiteljski objekt za pružanje usluga hrane i pića-slastičarnica/caffe bar)

– planirani broj koncesija: jedna koncesija,

– rok na koji se koncesija planira dati: deset godina,

– procijenjena godišnja naknada za koncesiju iznosi 89.667,00 kuna (fiksni dio 62.292,00 kuna i varijabilni dio 27.375,00 kuna),

– pravna osnova za davanje koncesije: Zakon o zaštiti i i očuvanju kulturnih dobara (″Narodne novine″ broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17 i 90/18) i Zakon o koncesijama (″Narodne novine″ broj 69/17).

4. Vrsta i predmet koncesije: Koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti – obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Rijeke

– planirani broj koncesija: jedna koncesija,

– rok na koji se koncesija planira dati: pet godina,

– procijenjena godišnja naknada za koncesiju iznosi 300.000,00 kuna,

– pravna osnova za davanje koncesije: Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18 i 110/18), Zakon o koncesijama (″Narodne novine“ broj 69/17) i Odluka o određivanju komunalne djelatnosti koja se obavlja na temelju ugovora o koncesiji (“Službene novine Grada Rijeke“ broj 14/18).

 

 

Članak 3.

 

Koncesije iz članka 2. točaka 1., 2. i 3. planiraju se dati u 2020. godini, a koncesija iz članka 2. točke 4. planira se dati u 2022. godini.

 

 

Članak 4.

 

Za stručno-administrativne poslove provođenja Plana iz članka 2. točaka 1., 2. i 3. zadužen je Odjel gradske uprave za kulturu, a za stručno-administrativne poslove provođenja Plana iz članka 2. točke 4. zadužen je Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom.

 

Članak 5.

 

Ovaj Plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/19-01/194
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 19. prosinca 2019.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.