GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 24. prosinca 2019.

Godina VI - broj 23.Na temelju odredbe članka 76. stavka 4. Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 19. prosinca 2019. godine, donijelo je

 

 

 

PROGRAM
javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2020. godinu

 

 

 

Članak 1.

 

Programom javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu od značenja za Grad Rijeku, kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim aktivnostima:

 1. treninzi i natjecanja sportaša,
 2. dodatno poticanje djelatnosti nositelja kvalitete,
 3. nagrađivanje sportaša,
 4. provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,
 5. provođenje sportskih aktivnosti rekreativaca,
 6. provođenje sportskih aktivnosti osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha,
 7. funkcioniranje sustava sporta,
 8. rashodi redovnog poslovanja sportskih objekata,
 9. utvrđivanje zdravstvene sposobnosti sportaša-sportska ambulanta,
 10. organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi,
 11. organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima,
 12. posebni programi mladih selekcija.

 

 

Članak 2.

 

Svrha Programa je da se putem programskog cilja sustavno usmjerava razvoj sporta i rekreacije u Gradu Rijeci.

Cilj donošenja Programa je sufinanciranje javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2020. godinu, koje javne potrebe čine poglavito sljedeći poslovi i djelatnosti:

 • poticanje i promicanje sporta i rekreacije,
 • osiguranje, putem poticajnih financijskih sredstava, očuvanja postojeće vrhunske kvalitete sporta – vrhunskih sportaša i stručnih osoba, a posebno onog dijela koji značajno doprinosi promidžbi Grada Rijeke na nacionalnoj i međunarodnoj razini,
 • ulaganje u razvoj sporta djece, mladeži i studenata,
 • poticanje uključivanja u sport i sportsku rekreaciju većeg broja građana,
 • poticanje programa sportskih aktivnosti osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha,
 • poticanje programa organiziranog osposobljavanja, školovanja i usavršavanja osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu i sportaša,
 • poticanje programa stručnog rada u sportu.

Ostvarivanjem cilja iz stavka 2. ovoga članka, omogućit će se postizanje dodatne kvalitete i razvoj vrhunskog sporta, a zadržat će se postojeća razina uključenosti u aktivnosti sporta i sportske rekreacije djece, mladeži i građana.

  

Članak 3.

 

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u sportu u 2020. godini osiguravaju se u Proračunu Grada Rijeke za 2020. godinu.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka obavlja Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu (u daljnjem tekstu: Odjel), sukladno Planu raspodjele sredstava za  programe javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) po aktivnostima i korisnicima, te Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu.

Plan iz stavka 2. ovoga članka čini sastavni dio ovoga Programa.

Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2020. godinu donosi Skupština Riječkog sportskog saveza, te ga podnosi na naknadnu suglasnost Gradonačelniku Grada Rijeke i Gradskom vijeću Grada Rijeke najkasnije do kraja mjeseca veljače 2020. godine.

 

 

Članak 4.

 

Financijskim sredstvima za ostvarivanje javnih potreba iz članka 1. stavka 2. podstavka 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8. ovoga Programa raspolaže Riječki sportski savez.

Sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 1. stavka 2. podstavka 1. ovoga Programa Grad Rijeka prenijet će na žiro račun Riječkog sportskog saveza tijekom 2020. godine u pravilu u jednakim mjesečnim iznosima, temeljem ugovora kojega će Grad Rijeka sklopiti s Riječkim sportskim savezom.

Riječki sportski savez sklapa ugovore s krajnjim korisnicima sredstava za ostvarivanje javnih potreba iz članka 1. stavka 2. podstavka 1. ovoga Programa, te ih dostavlja Gradu Rijeci – Odjelu.

Financijska sredstva iz stavka 2. ovoga članka Riječki sportski savez prenosi na žiro-račun korisnika tijekom 2020. godine u pravilu u jednakim mjesečnim iznosima.

Sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 1. stavka 2. podstavka 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8. ovoga Programa Grad Rijeka prenijet će na žiro-račun Riječkog sportskog saveza tijekom 2020. godine, temeljem pojedinačnih ugovora koje će Grad Rijeka sklopiti s Riječkim sportskim savezom.

 

Članak 5.

 

Odjel prati i nadzire izvršenje ovoga Programa te prati korištenje i utrošak sredstava za  Programe.

O izvršenju Programa i utrošku odobrenih sredstava iz članka 4. ovoga Programa Riječki sportski savez podnosi polugodišnja i godišnja izvješća Gradonačelniku Grada Rijeke.

Za ostale Programe izvješća o izvršenju Gradonačelniku Grada Rijeke podnosi Odjel.

 

 

Članak 6.

 

Ovaj Program objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

 

 

KLASA: 021-05/19-01/178
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 19. prosinca 2019.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.

 

Plan raspodjele sredstava za Programe javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2020. godinu