GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 24. prosinca 2019.

Godina VI - broj 23.Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine” broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Rijeke, 19. prosinca 2019. godine, donio je

 

 

 

P L A N
upravljanja pomorskim dobrom za 2020. godinu

 

 

 

Članak 1.

 

Ovim Planom utvrđuje se redovno upravljanje pomorskim dobrom, sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom, popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobu (Narodne novine 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14), koje se mogu obavljati na području Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad), uvjete i mikrolokacije za obavljanje tih djelatnosti u 2020. godini.

 

*PLAN upravljanja pomorskim dobrom za 2020. godinu nalazi se na dnu stranice* 

 

 

KLASA: 023-01/19-04/173-57
URBROJ: 2170/01-15-00-19-1
Rijeka, 19. prosinca 2019.

 

 

GRADONAČELNIK
mr.sc. Vojko OBERSNEL, v.r.

 

 

 PLAN upravljanja pomorskim dobrom za 2020. godinu