GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 24. prosinca 2019.

Godina VI - broj 23.Na temelju članka 6. Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 41/08, 44/09 i 46/12) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 19. prosinca 2019. godine, donijelo je

 

 

 

P L A N
raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području
mjesnih odbora u 2020. godini

 

 

 

Članak 1.

 

Ovim Planom utvrđuje se raspodjela sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2020. godini (u daljnjem tekstu: Plan), opseg radova i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Plana.

 

Članak 2.

 

Komunalni prioriteti za pojedine mjesne odbore na području Grada Rijeke i visina potrebnih financijskih sredstava, utvrđuju se kako slijedi:

1

 

MO BANDEROVO
UKUPNO:

100.000,00

1.1

 

Uklanjanje bodljikave žice i postava rukohvata na stubama u Ulici Frana Kresnika na prilazu kućnom broju 27

10.000,00

1.2

 

Postava stupića na nogostupu u Ulici Frana Kresnika od kućnog broj 9 do kućnog broja 17

4.000,00

1.3

 

Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Velebitskoj ulici zapadno od kućnog broja 12

12.000,00

1.4

 

Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Velebitskoj ulici zapadno od kućnog broja 12

8.000,00

1.5

 

Proširenje javne rasvjete u parku sjeverno od Vukovarske ulice kod kućnog broja 56

7.000,00

1.6

 

Postava usporivača prometa u Ulici Rudolfa Tomšića kod kućnih brojeva 30 i 40

18.000,00

1.7

Sanacija prolaza u Ulici Corrada Ilijassicha kod kućnog broja 23/1

10.000,00

1.8

 

 

 

Djelomična sanacija nogostupa u Ulici Braće Branchetta od kućnog broja 3 do kućnog broja 7, u Ulici Uspon Ladislava Tomee od kućnog broja 1 do kućnog broja 5 i na raskrižju Ulice Braće Branchetta i Ulice Uspon Ladislava Tomee

26.000,00

1.9

 

Uređenje podesta za spremnike za komunalni otpad u Ulici Rudolfa Tomšića kod kućnog broja 29

5.000,00

2

 

MO BELVEDER
UKUPNO:

148.000,00

2.1

 

Uređenje parka iznad Omladinskog igrališta u Ulici Uspon Irene Tomee – II. FAZA

70.000,00

2.2

 

Opremanje parka iznad Omladinskog igrališta u Ulici Uspon Irene Tomee – I. FAZA

30.000,00

2.3

Postava stupića u Ulici Ruđera Boškovića kod kućnog broja 2

2.000,00

2.4

 

Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Silvija Bačića kod kućnog broja 19

25.000,00

2.5

 

Postava ograde u parku u Ulici Franca Prešerna kod kućnog broja 44 i obnova postojeće ograde s južne strane kućnog broja 44

14.000,00

2.6

 

Postava dvije klupe tipa “obala” u Ulici Ivana Rendića kod kućnog broja 6 ispred glavnog ulaza u Osnovnu školu Brajda

7.000,00

 

3. 

  

MO BRAJDA – DOLAC
UKUPNO:

 

 215.000,00

3.1

 

Tehnička priprema za uređenje parka za pse između Ulice Pomerio i Ulice Ive Marinkovića južno od kućnog broja 11

25.000,00

3.2

 

Djelomično uređenje parka za pse između Ulice Pomerio i Ulice Ive Marinkovića južno od kućnog broja 11

35.000,00

3.3

 

Tehnička priprema za uređenje zelene površine u Ulici Erazma Barčića sjeverno od kućnog broja 15

25.000,00

3.4

 

Djelomično uređenje zelene površine u Ulici Erazma Barčića sjeverno od kućnog broja 15

40.000,00

3.5

Tehnička priprema za dodatno opremanje Parka Pomerio

5.000,00

3.6

Dodatno opremanje Parka Pomerio

50.000,00

3.7

Postava fitness sprava u parku Pomerio

25.000,00

3.8

Popravak i ličenje stupića u Ulici Beli Kamik i u Krešimirovoj ulici

10.000,00

4

 

MO BRAŠĆINE – PULAC
UKUPNO:

615.000,00

4.1

Postava zaštitne ograde u Ulici Pulac preko puta kućnog broja 44

15.000,00

4.2

Postava koša za otpad u fitness parku na Pulcu

2.000,00

4.3

 

Sanacija zida u Ulici Oktavijana Valića od kućnog broja 6 do kućnog broja 8

25.000,00

4.4

Sanacija zida u Ulici Internacionalnih brigada kod kućnog broja 37

20.000,00

4.5

 

Postava stupića na nogostupu u Ulici Kozala od kućnog broja 26 prema Osnovnoj školi Kozala

18.000,00

4.6

Sanacija zida u Ulici Kapitanovo kod kućnog broja.34

50.000,00

4.7

Sanacija zida u Ulici Brašćine kod kućnog broja 7

20.000,00

4.8

Uređenje dijela puta u Ulici Brašćine kod kućnog broja 11

20.000,00

4.9

Proširenje javne rasvjete u Ulici Drenovski put kod kućnog broja 12

4.000,00

4.10

Sanacija zida u Ulici Brašćine kod kućnog broja 13

30.000,00

4.11

 

Dodatno osvjetljenje pješačkog prijelaza u Ulici Kozala kod Osnovne škole Belveder

8.000,00

4.12

 

Izrada betonske pasice u Ulici Kapitanovo kod kućnog broja 12 za smještaj spremnika za komunalni otpad

8.000,00

4.13

 

Sanacija nogostupa od dvorane Dinko Lukarić do kućnog broja 26 u Ulici Kozala

35.000,00

4.14

Sanacija zida u Ulici Kapitanovo kod kućnog broja 2

20.000,00

4.15

 

Postava stupića u Ulici Kozala od kućnog broja 26 prema kućnom broju 34A

10.000,00

4.16

 

Ispitivanje mogućnosti preregulacije prometa u dijelu Ulice Drenovski put od spoja sa Kvarnerskom ulicom do kućnog broja 2a u Ulici Drenovski put

10.000,00

4.17

Postava ležećih policajaca u Ulici Lukovići kod dječjeg parka

8.000,00

4.18

Semaforizacija pješačkog prijelaza u blizini Osnovne škole Belveder

160.000,00

4.19

Ličenje ograda od početka do kraja Ulice Internacionalnih brigada

10.000,00

4.20

Postava lampe u Ulici Drenovski put preko puta kućnog broja 11

4.000,00

4.21

Sanacija potpornog zida u Ulici Kozala kod kućnog broja 34

25.000,00

4.22

Sanacija zida u Ulici Kapitanovo kod kućnog broja 1

15.000,00

4.23

 

Uređenje nogostupa u Kvarnerskoj ulici od kućnog broja 19 do kućnog broja 29

25.000,00

4.24

Sanacija kolnika u Ulici Kozala od kućnog broja 73 do kućnog broja 87

73.000,00

5

 

MO BULEVARD
UKUPNO:

105.000,00

5.1

 

Uređenje prostora oko drvoreda i cestovnog rubnjaka u Ulici Šetalište Jaokima Rakovca od početka ulice do kućnog broja 29

105.000,00

6.

MO CENTAR – SUŠAK
UKUPNO:

 

 115.000,00

6.1

 

Djelomična sanacija partera trga u Ulici Milana Smokvine Tvrdog sa zapadne strane kućnog broja 4

80.000,00

6.2

 

Uklanjanje vegetacije sa stjenskog pokosa u ulici Trsatske stube kod kućnog broja 5

20.000,00

6.3

 

Postava svjetlećeg znaka s treptačem na pješačkom prijelazu na cesti D-404

15.000,00

7

 

MO DRAGA
UKUPNO:

335.000,00

7.1

Sanacija kolnika u Ulici Brig od kućnog broja 45 do kućnog broja 55

175.000,00

7.2

 

Sanacija kolnika u Ulici Pelinova Gora od kućnog broja 8 do kućnog broja 6A

60.000,00

7.3

Sanacija potpornog zida u Ulici Pelinova Gora kod kućnog broja 6

40.000,00

7.4

Sanacija kolnika u Ulici Brig od kućnog broja 22 A do kućnog broja 12/1

60.000,00

8

 

MO DRENOVA
UKUPNO:

1.211.000,00

8.1

Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Orešje zapadno od kućnog broja 6

70.000,00

8.2

Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Orešje zapadno od kućnog broja 6

65.000,00

8.3

 

Postava prometnog ogledala na raskrižju Ulice Kuzminački put i Ulice Brune Francetića

2.000,00

8.4

 

Postava smjerokaza za Gradsku knjižnicu Rijeka – ogranak Drenova kod rotora u blizini knjižnice i u Ulici Drenovski put

2.000,00

8.5

 

Sanacija kolnika u Ulici Drenovski put od kućnog broja 83 do kućnog broja 91

20.000,00

8.6

 

Uređenje dječjeg igrališta na raskrižju Ulice Braće Hlača i Ulice Ružice Mihić

32.000,00

8.7

Sanacija oborinskih voda u Ulici Brune Francetića kod kućnog broja 28 A

35.000,00

8.8

Sanacija kolnika u Ulici Brune Francetića između kućnih brojeva 28 i 28 A

60.000,00

8.9

 

Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Brune Francetića – pravac grad

60.000,00

8.10

Sanacija oborinskih voda u Ulici Svetog Jurja kod kućnog broja 29

50.000,00

8.11

Sanacija oborinskih voda u Ulici Humski put kod kućnog broja 14

30.000,00

8.12

 

Sanacija kolnika u Ulici Stanka Frankovića prema raskrižju s Ulicom Drenovski put

128.000,00

8.13

 

Izrada projekta nove regulacije prometa na raskrižju Ulice Stanka Frankovića i Ulice Drenovski put

8.000,00

8.14

 

Izrada projekta za usporavanje prometa u ulici Drenovski put od raskrižja s Ulicom Brune Francetića do kućnih brojeva 105 i 107 u Ulici Drenovski put

7.000,00

8.15

 

Proširenje javne rasvjete od Ulice Ravan kod kućnog broja 2 do Ulice Drenovski put kod kućnog broja 103

22.000,00

8.16

Postava zaštitne ograde u Ulici Bok preko puta kućnog broja 32

3.000,00

8.17

 

Izrada zaštitne ograde za spremnike za komunalni otpad u Ulici Bok preko puta kućnog broja 17

8.000,00

8.18

 

Uređenje podesta za spremnike za komunalni otpad u Ulici Kućina kod kućnog broja 1

8.000,00

8.19

 

Uređenje podesta za spremnike za komunalni otpad u Ulici Ivana Žorža preko puta kućnog broja 6

6.000,00

8.20

 

Uklanjanje stola za stolni tenis u Ulici Stanka Frankovića kod kućnog broja 9

2.000,00

8.21

Postava stola za stolni tenis u Ulici Stanka Frankovića kod kućnog broja 9

12.000,00

8.22

Sanacija oborinskih voda u Ulici Kuzminački put kod kućnog broja 1

25.000,00

8.23

Proširenje javne rasvjete u Ulici Ivana Žorža kod kućnog broja 56 A

22.000,00

8.24

 

Označavanje parkirnih mjesta u Fužinskoj ulici od kućnog broja 22 do kućnog broja 30

2.000,00

8.25

 

Postava table s nazivom – Ulica Ivana Žorža kućni brojevi 7, 7A, 9, 11, 13 i 15

1.000,00

8.26

 

Obnova horizontalne signalizacije parkirnih mjesta u Ulici Ružice Mihić kod kućnog broja 21

1.000,00

8.27

Čišćenje otpada i vegetacije u Ulici Kučićki put uz kućni broj 35

20.000,00

8.28

 

Proširenje javne rasvjete u Ulici Kablarska cesta od kućnog broja 3 do kućnog broja 20

76.000,00

8.29

 

Ugradnja svjetlećeg znaka ”pješački prijelaz” s treptačima na pješačkom prijelazu u Ulici Drenovski put kod kućnog broja 138 A

80.000,00

8.30

 

Rušenje zida na ulazu na parkiralište u Ulici Brdina zapadno od kućnog broja 11

20.000,00

8.31

 

Obnova horizontalne signalizacije parkirnih mjesta na području Mjesnog odbora Drenova

30.000,00

8.32

 

Sanacija kolnika u Ulici Stanka Frankovića od kućnog broja 11 do kućnog broja 31

300.000,00

8.33

 

Postava dva prometna ogledala u Ulici Brune Francetića kod kućnog broja 18

3.000,00

8.34

 

Postava prometnog ogledala u Goranskoj ulici kod kućnih brojeva 21 do 25

1.000,00

9

 

MO GORNJA VEŽICA
UKUPNO:

291.000,00

9.1

 

Izrada projekta i izvedba nove regulacije prometa u Ulici Zdravka Kučića od raskrižja s Ulicom Brdo do spoja sa zaobilaznicom

100.000,00

9.2

 

Postava dodatne LED rasvjete na pješačkom prijelazu kod Osnovne škole Gornja Vežica u Ulici Franje Belulovića

3.000,00

9.3

 

Tehnička priprema za uređenje fitness parka u Ulici Franje Belulovića kod kućnog broja 20

30.000,00

9.4

 

Rekonstrukcija i proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu i trgu u Ulici Franje Belulovića kod kućnog broja 8

80.000,00

9.5

 

Rekonstrukcija i proširenje javne rasvjete u Ulici Ratka Petrovića između kućnih brojeva 42 i 52

28.000,00

9.6

 

Orezivanje stabala u blizini stupova javne rasvjete u Ulici Ratka Petrovića istočno od kućnih brojeva 42 do 52

10.000,00

9.7

Proširenje javne rasvjete u Ulici Braće Stipčić kod kućnih brojeva 15 i 17

4.000,00

9.8

 

Uređenje platoa za smještaj spremnika za komunalni otpad u Ulici Zdravka Kučića kod kućnih brojeva 9 i 13

11.000,00

9.9

Sanacija stubišta u Ulici Ratka Petrovića kod kućnog broja 19

25.000,00

10

 

MO GORNJI ZAMET
UKUPNO:

689.000,00

10.1

 

Raščišćavanje zelene površine u Ulici Bože Starca Jurićeva južno od kućnog broja 13

15.000,00

10.2

 

Uređenje parkirališta i dijela kolnika u Ulici Zametskog Korena kod kućnog broja 15

100.000,00

10.3

Mjestimična sanacija kolnika u Ulici Bogomira Ćikovića Marčeva

145.000,00

10.4

Proširenje javne rasvjete u Bilogorskoj ulici kod kućnih brojeva 26 i 28

12.000,00

10.5

Nastavak uređenja dječjeg igrališta u Ulici Josipa Mohorića

140.000,00

10.6

Nastavak opremanja dječjeg igrališta u Ulici Josipa Mohorića

63.000,00

10.7

 

Uređenje parkirališta u Ulici Zametskog Korena južno od kućnih brojeva 36A i 36B

20.000,00

10.8

 

Uređenje prostora za spremnike za komunalni otpad u Ulici Milice Jadranić kod kućnog broja 14C

5.000,00

10.9

Orezivanje zelenila u Ulici Škrobotovac zapadno od kućnog broja 5

10.000,00

10.10

Mjestimična sanacija kolnika u Ulici Zametskog Korena

50.000,00

10.11

Uređenje nogostupa u Mosorskoj ulici zapadno od kućnog broja 2

35.000,00

 

10.12

 

Ugradnja usporivača prometa tipa “jastuk” u Ulici Josipa Mohorića kod kućnih brojeva 28 i 30

16.000,00

10.13

 

 

Ugradnja usporivača prometa tipa “ležeći policajac” s pratećom vertikalnom signalizacijom u Ulici Bože Starca Jurićeva kod kućnog broja 14

10.000,00

10.14

Proširenje javne rasvjete u Ulici Brigača kod kućnog broja 1

4.000,00

10.15

Proširenje javne rasvjete u Ulici Soldanac kod kućnog broja 55D

4.000,00

10.16

 

Povećanje stupnja sigurnosti na prometnicama na području Mjesnog odbora Gornji Zamet

60.000,00

11

 

MO GRAD TRSAT
UKUPNO:

166.000,00

11.1

 

Proširenje javne rasvjete u parku za pse u blizini Sveučilišnog kampusa na Trsatu

20.000,00

11.2

Postava pet klupa s naslonom u Parku Heroja

25.000,00

11.3

Postava pet koševa za otpad u Parku Heroja

10.000,00

11.4

 

Postava klupe na dječjem igralištu u Ulici Šetalište Joakima Rakovca kod kućnog broja 33

5.000,00

11.5

 

Rekonstrukcija javne rasvjete u Ulici Viktora Bubnja kod kućnog broja 1 i kućnog broja 2

36.000,00

11.6

 

Zamjena postojećih svjetiljki s LED svjetiljkama na boćalištu Boćarskog kluba Trsat

70.000,00

12

MO GRBCI
UKUPNO:

225.000,00

12.1

Sadnja stabala u Primorskoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 3C

7.000,00

12.2

 

Proširenje javne rasvjete u Ulici Diračje između kućnog broja 75 i kućnog broja 142

12.000,00

12.3

Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Primorskoj ulici kod kućnog broja 3

60.000,00

12.4

 

Nastavak uređenja rekreativne zone u Dražičkoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 36

3.000,00

12.5

 

Opremanje rekreativne zone u Dražičkoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 36

32.000,00

12.6

 

Proširenje javne rasvjete u Dražičkoj ulici kod kućnog broja 18 i kućnog broja 20

13.000,00

12.7

Sanacija asfalta u Dražičkoj ulici kod kućnog broja 2

5.000,00

12.8

 

Ugradnja usporivača prometa tipa “ležeći policajac” u Ulici Josipa Mohorića kod kućnih brojeva 68 i 49A

13.000,00

12.9

Izrada projekta uređenja prometa u Primorskoj ulici

10.000,00

12.10

Uređenje nogostupa na raskrižju Ulice Marije Grbac i Dražičke ulice

35.000,00

12.11

Uređenje nogostupa u Primorskoj ulici kod kućnih brojeva 20 i 3C

35.000,00

13

 

MO KANTRIDA
UKUPNO:

772.000,00

13.1

 

Izrada projektne dokumentacije za poboljšani – sigurni promet oko Osnovne škole Kantrida

7.000,00

13.2

 

Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju javne rasvjete u Istarskoj ulici od kućnog broja 2 do kućnog broja 56

50.000,00

13.3

 

Proširenje javne rasvjete u Istarskoj ulici kod kućnog broja 27 i kućnog broja 56

8.000,00

13.4

 

Sanacija podloge dječjeg igrališta u Ulici Ede Jardasa zapadno od kućnog broja 46

280.000,00

13.5

 

Sanacija asfalta i kolnika u Bujskoj ulici od kućnog broja 36 do crkve Sv. Antuna Padovanskog

180.000,00

13.6

Uređenje parkirališta u Pulskoj ulici kod kućnog broja 46

60.000,00

13.7

 

Sanacija stubišta i rukohvata u Pionirskoj ulici kod kućnog broja 46 od ambulante do spoja sa Labinskom ulicom

25.000,00

13.8

 

Uklanjanje deponiranog biljnog materijala i komunalnog otpada uz stube na spoju Istarske ulice i Ulice Tenčićevo

2.000,00

13.9

 

Proširenje javne rasvjete na prolazu između Ulice Ede Jardasa kod kućnog broja 9 i Ulice Mate Balote

31.000,00

13.10

 

Uređenje potpornog zida sjeverno od garaža u Bujskoj ulici kod kućnog broja 38

45.000,00

13.11

Proširenje javne rasvjete u Bujskoj ulici kod kućnog broj 38

22.000,00

13.12

Sanacija nogostupa u Bujskoj ulici nasuprot kućnom broju 21

45.000,00

13.13

 

Izrada izvedbenog projekta za rekonstrukciju parkirališta u Bujskoj ulici kod kućnog broja 15

8.000,00

13.14

Postava rukohvata u Bujskoj ulici kod kućnog broja 15

6.000,00

13.15

Postava drvenih klupa na zid u Bujskoj ulici istočno od kućnog broja 15

3.000,00

14

 

MO KOZALA
UKUPNO:

234.000,00

14.1

 

Dodatno opremanje kombiniranom spravom dječjeg igrališta u Ulici Ante Kovačića južno od kućnog broja 24

45.000,00

14.2

 

Opremanje zelene površine u Ulici Stube Alberta Anđelovića sjeverno i zapadno od kućnog broja 4

25.000,00

14.3

 

Građevinsko i hortikulturno uređenje zelene površine na raskrižju Brajšine ulice kod kućnog broja 30 i Ulice Vjenceslava Novaka kod kućnog broja 5

10.000,00

14.4

 

Postava klupe na zelenoj površini na raskrižju Brajšine ulice kod kućnog broja 30 i Ulice Vjenceslava Novaka kod kućnog broja 5

5.000,00

14.5

 

Sanacija pješačke staze u Ulici Kalvarija od kućnog broja 26 prema kućnom broju 6 u Ulici Ante Kovačića

25.000,00

14.6

 

Zamjena antistres podloge ispod sprava koje su postavljene u Ulici Finderleove stube južno od kućnog broja 1

40.000,00

14.7

 

Zamjena postojećih sprava novim na dječjem igralištu u Laginjinoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 16a

15.000,00

14.8

 

Građevinsko uređenje partera dječjeg igrališta u Laginjinoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 16a

10.000,00

14.9

 

Obnova živice uz parkiralište u Ulici Aleksandra Mamića sjeverno od kućnih brojeva 7 i 9

4.000,00

14.10

Postava sprava za “Street workout” u parku na Volčićevom trgu

55.000,00

15

MO KRIMEJA
UKUPNO:

130.000,00

15.1

Ličenje zaštitnih ograda u Ulici Braće Horvatić kod kućnog broja 5

5.000,00

15.2

Sanacija zidova u Ulici Drage Gervaisa istočno od kućnog broja 30

16.000,00

15.3

 

Postava antistres podloge ispod sprava na dječjem igralištu u Ulici Krimeja zapadno od kućnog broja 13

22.000,00

15.4

 

 

Ugradnja konzolnog stupa i svjetlećeg znaka ”pješački prijelaz” s treptačima i usmjerenim svijetlom na pješačkom prijelazu u Ulici Eugena Kvaternika kod kućnog broja 5

75.000,00

15.5

Postava klupe u Ulici Danijela Godine južno od kućnog broja 12

6.000,00

15.6

 

Obnova horizontalne signalizacije parkirnih mjesta na području Mjesnog odbora Krimeja

6.000,00

16

 

MO LUKA
UKUPNO:

86.000,00

16.1

Postava dva pilomata u Zagrebačkoj ulici između kućnih brojeva 10 i 7A

86.000,00

17

 

MO MLAKA
UKUPNO:

193.000,00

17.1

 

Proširenje javne rasvjete u Ulici Giuseppea Duelle od kućnog broja 3 do kućnog broja 9

14.000,00

17.2

Proširenje javne rasvjete u Ulici Rikarda Benčića kod kućnog broja 11

44.000,00

17.3

 

Postava klupe i koša za otpad na zapadnom izlazu iz parka Mlaka prema Osnovnoj školi Podmurvice

 

7.000,00

17.4

 

Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Branka Blečića južno od kućnog broja 2

 

26.000,00

17.5

 

Nastavak sanacije odvodnje oborinskih voda u Ulici Podmurvice između Dječjeg vrtića Mlaka i Osnovne škole Podmurvice

15.000,00

17.6

 

 

Postava rukohvata na lokacijama: u Ulici Luki kod kućnog broja 38, uz stubište od Ulice Vitomira Paje Širole prema parku Mlaka i uz stubište od Ulice Ivana Sušnja kod kućnog broja 4 prema Ulici Giuseppea Duelle

7.000,00

17.7

 

 

Ugradnja konzolnog stupa i svjetlećeg znaka “pješački prijelaz” s treptačima i usmjerenim svijetlom na pješačkom prijelazu u Ulici Franje Čandeka kod kućnih brojeva 4 i 6

80.000,00

18

 

MO OREHOVICA
UKUPNO:

219.000,00

18.1

Sadnja japanskih trešanja u Ulici Kalina oko kućnog broja 12

5.000,00

18.2

 

Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Petorice strijeljanih nasuprot kućnog broja 6

85.000,00

18.3

Sanacija kolnika u Ulici Petorice strijeljanih kod kućnog broja 2

129.000,00

19

 

MO PAŠAC
UKUPNO:

67.000,00

19.1

Sanacija dijela kolnika u Ulici Balde Fućka kod kućnog broja 102

10.000,00

19.2

 

Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Balde Fućka južno od kućnog broja 39

12.000,00

19.3

Sanacija oborinskih voda u Ulici Pašac kod kućnog broja 63

45.000,00

20

 

MO PEĆINE
UKUPNO:

139.000,00

20.1

 

Hortikulturno uređenje površine u Ulici Janka Polića Kamova sjeverno od kućnog broja 46

9.000,00

20.2

 

Sanacija nogostupa u Ulici Šetalište XIII divizije od kućnog broja 46 do kućnog broja 118

60.000,00

20.3

Uređenje dječjeg igrališta na prostoru iza plaže Grčevo

70.000,00

21

 

MO PEHLIN
UKUPNO:

794.000,00

21.1

Rješavanje oborinske odvodnje u Ulici Pletenci kod kućnog broja 20 C

20.000,00

21.2

Proširenje javne rasvjete u Ulici Blažićevo B 8

4.000,00

21.3

 

Hortikulturno uređenje zelene površine u Ćićarijskoj ulici sjeverno od kućnog broja 41

10.000,00

21.4

 

Postava slavine s pitkom vodom u parku u Ulici Mihovilići zapadno od kućnog broja 8B

12.000,00

21.5

 

Priključak vode i radovi za postavu slavine s pitkom vodom u parku u Ulici Mihovilići zapadno od kućnog broja 8B

18.000,00

21.6

Rješavanje oborinske odvodnje u Ulici Tići kod kućnog broja 22B

50.000,00

21.7

 

Mjestimična sanacija kolnika u Ulici Mihovilići sjeverno od Osnovne škole Pehlin

60.000,00

21.8

Rješavanje oborinske odvodnje u Ulici Mihovilići kod kućnog broja 18

50.000,00

21.9

Proširenje javne rasvjete u Ulici Mihovilići kod kućnog broja 4 B

30.000,00

21.10

 

Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Mihovilići sjeveroistočno od kućnog broja 4B

35.000,00

21.11

 

Postava usporivača prometa u Ulici Pletenci radi pojačanja sigurnosti pješaka

14.000,00

21.12

Mjestimična sanacija kolnika Ulice Pletenci

28.000,00

21.13

Nastavak uređenja platoa u Ulici Plase bb

160.000,00

21.14

Nastavak opremanja platoa u Ulici Plase bb

13.000,00

21.15

Mjestimična sanacija kolnika u Ulicama Blažićevo A, B, C i D

50.000,00

21.16

Sadnja stabala na području Mjesnog odbora Pehlin

20.000,00

21.18

 

Uređenje partera dvorišta Doma kulture Pehlin u Ulici Minakovo kućni broj 30

110.000,00

21.19

 

Proširenje javne rasvjete u Ulici Baretićevo na rotoru i na novoizgrađenom pješačkom prolazu

16.000,00

21.20

Proširenje javne rasvjete u Ulici Hosti kod kućnog broja 87

4.000,00

21.21

Nastavak mjestimične sanacije asfalta kolnika u Ulici Baretićevo

30.000,00

22

 

MO PODMURVICE
UKUPNO:

500.000,00

22.1

 

Nastavak uređenja dječjeg igrališta u Ulici Hahlić istočno od kućnog broja 21

30.000,00

22.2

 

Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Hahlić istočno od kućnog broja 21

30.000,00

22.3

 

Proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Hahlić kod kućnog broja 21

6.000,00

22.4

 

Nastavak uređenja fitness parka u Bribirskoj ulici sjeverno od kućnih brojeva 8 i 10

25.000,00

22.5

 

Dodatno opremanje fitness parka u Bribirskoj ulici sjeverno od kućnih brojeva 8 i 10

20.000,00

22.6

 

Nastavak uređenja zelene površine u Ulici Franje Čandeka zapadno od kućnog broja 8

80.000,00

22.7

 

Dodatno opremanje zelene površine u Ulici Franje Čandeka zapadno od kućnog broja 8

40.000,00

22.8

 

Dodatno uređenje dječjeg parka u Ulici Emilija Randića između kućnih brojeva 2 i 4

5.000,00

22.9

 

Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Emilija Randića između kućnih brojeva 2 i 4

12.000,00

22.10

 

Dodatno uređenje dječjeg parka u Ulici Branimira Markovića južno od kućnih brojeva 8 do 16

3.000,00

22.11

 

Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Branimira Markovića južno od kućnih brojeva 8 do 16

70.000,00

22.12

 

Postava stolne garniture na zelenoj površini u Ulici Hahlić istočno od kućnog broja 17

9.000,00

22.13

Uređenje zelene površine u Ulici Emilija Randića kod kućnih brojeva 2 i 4

10.000,00

22.14

 

Postava polegnutih rubnjaka na prilazu parkiralištu u Bribirskoj ulici sjeverno od kućnog broja 96

10.000,00

22.15

Postava rukohvata na spoju Dubrovačke ulice sa Ulicom Franje Čandeka

10.000,00

22.16

 

Postava zaštitnih metalnih stupića u Dubrovačkoj ulici od spoja sa Ulicom Franje Čandeka do kućnog broja 1 u Dubrovačkoj ulici

6.000,00

22.17

Postava ograde u Ulici Plase zapadno od kućnog broja 5

5.000,00

22.18

 

Uređenje zelene površine u Ulici Andree Benussia južno od kućnih brojeva 4 i 6

10.000,00

22.19

 

Opremanje zelene površine u Ulici Andree Benussia južno od kućnih brojeva 4 i 6

10.000,00

22.20

Sanacija potpornog zida u Bribirskoj ulici sjeverno od kućnih brojeva 7 i 9

20.000,00

22.21

 

Uređenje zelene površine u Ulici Franje Čandeka sjeverno od kućnog broja 2

10.000,00

22.22

 

Opremanje zelene površine u Ulici Franje Čandeka sjeverno od kućnog broja 2

9.000,00

22.23

 

Izrada projekta povećanja stupnja sigurnosti na tri pješačka prijelaza u Vukovarskoj ulici kod kućnih brojeva 116, 124 i 130

30.000,00

22.24

 

 

 

 

Ličenje ograda i rukohvata na lokacijama: Bihaćka ulica kod kućnog broja 1, Ulica Hahlić od kućnog broja 17 do kućnog broja 19 i dalje prema Ulici Branimira Markovića, Vukovarska ulica uz stubište zapadno od kućnog broja 96, uz stubište i prolaz u Dubrovačkoj ulici sa južne strane kućnih brojeva 2 i 4, prolaz u Cavtatskoj ulici južno od kućnog broja 1

5.000,00

22.25

 

 

Ličenje ograda i rukohvata u Bihaćkoj ulici kod kućnog broja 1, u Vukovarskoj ulici uz stubište zapadno od kućnog broja 96 i prolaz u Cavtatskoj ulici južno od kućnog broja 1

10.000,00

22.26

 

Ispitivanje mogućnosti za izvedbu parkirališta u Cavtatskoj ulici između kućnih brojeva 1, 3 i 5

5.000,00

22.27

 

Uređenje zelene površine u Ulici Andree Benussia istočno i južno od kućnog broja 8

10.000,00

22.28

 

Nastavak uređenja nogostupa u Ulici Plase od kućnog broj 11 prema Ulici Hahlić

10.000,00

23

 

MO PODVEŽICA
UKUPNO:

265.000,00

23.1

Sanacija kolnika u Ulici Andrije Peruča kod kućnog broja 2a

15.000,00

23.2

 

Sanacija prilaza u Ulici Vlade Grozdanića od kućnog broja 14 do kućnog broja 16

30.000,00

23.3

 

Uređenje zelene površine u Ulici Franje Matkovića istočno od kućnog broja 16

7.000,00

23.4

 

Građevinsko i hortikulturno uređenje površine u Ulici Jože Gabrovšeka južno od kućnog broja 6

15.000,00

23.5

 

Uređenje zelene površine u Kvaternikovoj ulici između kućnih brojeva 70 i 72

10.000,00

23.6

Dobava zemlje i sadnja stabala u Kvaternikovoj ulici kod kućnog broja 60

10.000,00

23.7

 

Dobava zemlje i sadnja stabala u Kvaternikovoj ulici kod kućnih brojeva 54, 56 i 58

10.000,00

23.8

 

Sanacija pješačke staze u park šumi u Ulici Drage Gervaisa istočno od kućnog broja 78

15.000,00

23.9

Hortikulturno uređenje okoliša u Ulici Drage Gervaisa kod kućnog broja 60

7.000,00

23.10

 

Građevinsko i hortikulturno uređenje te proširenje dječjeg igrališta u Ulici Martina Kontuša južno od kućnog broja 6

35.000,00

23.11

 

Građevinsko uređenje dječjeg igrališta u Ulici Brdo južno od kućnog broja 13 i u Kvaternikovoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 71

22.000,00

23.12

 

Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Jože Gabrovšeka južno od kućnih brojeva 9 do 9a

18.000,00

23.13

 

Građevinsko uređenje dječjeg igrališta u Ulici Drage Gervaisa južno od kućnog broja 66

13.000,00

23.14

 

Građevinsko i hortikulturno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Andrije Peruča južno od kućnog broja 11

17.000,00

23.15

Proširenje javne rasvjete u Ulici Drage Gervaisa kod kućnog broja 43

23.000,00

23.16

 

Obilježavanje parkirnih mjesta u Ulici Andrije Peruča kod kućnih brojeva 5 i 7

2.000,00

23.17

 

Izrada projekta nove regulacije prometa na raskrižju Ulice Andrije Peruča i Kvaternikove ulice

8.000,00

23.18

Izrada projekta uređenja prometa i parkiranja u Ulici Martina Kontuša

8.000,00

24

 

MO POTOK
UKUPNO:

85.000,00

24.1

 

 

Izrada tehničkog rješenja i ishođenje elektroenergetske suglasnosti za elektroenergetski priključak u parku na raskrižju Ulice 1. maja i Ulice Frana Kresnika te u parku u Ulici Josipa Završnika

62.000,00

24.2

 

Zamjena postojećih rasvjetnih tijela s unutarnje strane bloka zgrada između Ulice Nikole Cara i Ulice Zdenka Petranovića

7.000,00

24.3

 

Postava sprave na dječjem igralištu u Ulici Josipa Završnika istočno od kućnog broja 5

10.000,00

24.4

 

Zamjena drvene klackalice dvostrukom njihalicom na dječjem igralištu u Osječkoj ulici preko puta kućnog broja 1

6.000,00

25

 

MO SRDOČI
UKUPNO:

837.000,00

25.1

Asfaltiranje Ulice Tonžino od kućnog broja 15 do kućnog broja 39

635.000,00

25.2

 

 

Izrada prometnog elaborata preregulacije jednosmjernog pravca kretanja vozila iz smjera jug prema sjeveru u Ulici Kurirski put od kućnog broja 1 do kućnog broja 9

8.000,00

25.3

 

Hortikulturno uređenje rotora na raskrižju Ulice Gustava Krkleca i Ulice Mate Lovraka

20.000,00

25.4

 

Postava antistres podloge ispod dječjih sprava na dječjem igralištu u Ulici Srdoči južno od kućnog broja 59

34.000,00

25.5

Proširenje javne rasvjete u Ulici Srdoči kod kućnog broja 66

24.000,00

25.6

Postava klupe u Ulici Tina Ujevića južno od kućnih brojeva 18 do 28

5.000,00

25.7

 

Izrada projekta i ugradnja horizontalne i vertikalne oznake “stop” u Ulici Tonžino kod kućnog broja 13

5.000,00

25.8

 

Uređenje površine za smještaj spremnika za komunalni otpad u Ulici Tonžino kod kućnih brojeva 7 i 7B

10.000,00

25.9

 

Okretanje postojećih klupa u Ulici Srdoči južno od kućnih brojeva 62 do 66 prema Ulici Mate Lovraka

6.000,00

25.10

 

Izrada rampe za prijelaz s nogostupa na kolnik kod dječjeg igrališta u Ulici Dobriše Cesarića

10.000,00

25.11

 

Hortikulturno uređenje površine u Ulici Miroslava Krleže južno od kućnog broja 9

10.000,00

25.12

 

Hortikulturno uređenje zelene površine u Ulici Miroslava Krleže sjeverno od kućnog broja 15

7.000,00

25.13

 

Postava dvije klupe na dječjem igralištu u Ulici Gustava Krkleca istočno od kućnog broja 4

10.000,00

25.14

Postava dva stupića u Ulici Miroslava Krleže kod kućnog broja 16

1.000,00

25.15

 

Izrada rampi za invalide u Ulici Dobriše Cesarića kod kućnog broja 20 sa sjeverne i južne strane ulice

5.000,00

25.16

 

Uređenje rampe za invalide u Ulici Miroslava Krleže kod kućnog broja 14 na nogostupu uz pješački prijelaz sa istočne strane ulice

3.000,00

25.17

 

Uređenje rampe za invalide u Ulici Gustava Krkleca na pješačkom prijelazu kod kućnog broja 21

3.000,00

25.18

 

Uređenje rampi za invalide u Ulici Mate Lovraka na pješačkom prijelazu južno od kućnog broja 59 u Ulici Srdoči sa sjeverne i južne strane ulice

3.000,00

25.19

 

Uređenje rampi za invalide u Ulici Srdoči na pješačkom prijelazu istočno od kućnog broja 57 sa zapadne i istočne strane ulice

3.000,00

25.20

 

Uređenje rampi za invalide u Ulici Miroslava Krleže na pješačkom prijelazu kod kućnog broja 20

5.000,00

25.21

 

 

Uređenje rampi za invalide u Ulici Gustava Krkleca na pješačkom prijelazu kod kućnog broja 6 sa istočne strane nogostupa prema igralištu Osnovne škole Srdoči

3.000,00

25.22

 

Građevinsko uređenje dječjeg igrališta u Ulici Dobriše Cesarića sjeverno od kućnog broja 24

27.000,00

26

 

MO SVETI KUZAM
UKUPNO:

96.000,00

26.1

 

Izrada i realizacija projekta povećanja stupnja sigurnosti odvijanja prometa na dijelu Ulice Sveti Kuzam od kućnog broja 25 do kućnog broja 45 A

40.000,00

26.2

 

Sanacija kolnika u Ulici Sveti Kuzam od kućnog broja 18A do mjesnog groblja Sveti Kuzam

56.000,00

27

 

MO SVETI NIKOLA
UKUPNO:

718.000,00

27.1

 

Građevinsko uređenje dječjeg igrališta u Karasovoj ulici kod kućnog broja 1

35.000,00

27.2

Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Karasovoj ulici kod kućnog broja 1

15.000,00

27.3

 

Zamjena sprave za vježbanje s kombiniranom spravom za malu djecu na dječjem igralištu u Karasovoj ulici kod kućnog broja 1

40.000,00

27.4

 

Građevinsko uređenje dječjeg igrališta u Medovićevoj ulici kod kućnog broja 10

47.000,00

27.5

 

Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Medovićevoj ulici kod kućnog broja 10

15.000,00

 

 

 

27.6

 

Zamjena klackalice kombiniranom spravom za malu djecu na dječjem igralištu u Medovićevoj ulici kod kućnog broja 10

40.000,00

27.7

 

Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Giuseppea Carabina sjeverno od kućnog broja 12

12.000,00

27.8

 

Građevinsko uređenje dječjeg igrališta u Kršinićevoj ulici zapadno od kućnog broja 2

17.000,00

27.9

 

Zamjena klackalice na dječjem igralištu u Kršinićevoj ulici zapadno od kućnog broja 2

15.000,00

27.10

 

Građevinsko uređenje dječjeg igrališta u Kršinićevoj ulici istočno od kućnog broja 24

58.000,00

27.11

 

Zamjena klackalice multifunkcionalnom spravom na dječjem igralištu u Kršinićevoj ulici istočno od kućnog broja 24

73.000,00

27.12

 

Građevinsko uređenje dječjeg igrališta u Ulici Udatnog istočno od kućnog broja 16

35.000,00

27.13

 

Zamjena tunela od betonskih cijevi i klackalice kombiniranom spravom za malu djecu na dječjem igralištu u Ulici Udatnog istočno od kućnog broja 16

40.000,00

27.14

 

Izrada projekta i postava uspornika prometa pored igrališta u Kršinićevoj ulici

12.000,00

27.15

Proširenje javne rasvjete u Ulici Giuseppea Carabina kod kućnog broja 7

6.000,00

27.16

 

Uređenje potpornog zida i hortikulturno uređenje zelene površine u Ulici Giuseppea Carabina kod kućnog broja 7

15.000,00

27.17

Uređenje zelene površine u Zvonimirovoj ulici južno od kućnog broja 5

7.000,00

27.18

 

Građevinsko i hortikulturno uređenje zelene površine od Medovićeve ulice prema Ivekovićevoj ulici

33.000,00

27.19

 

Uređenje okoliša stambene zgrade kućni broj 17 u Ulici Antuna Kosića Rika

20.000,00

27.20

 

Uređenje zelene površine između Ulice Ivana Luppisa i Zametske ulice južno od kućnog broja 46

20.000,00

27.21

 

Sanacija parapetnog zida s postavom ograde u Zvonimirovoj ulici kod kućnih brojeva 5, 7 i 9

30.000,00

27.22

 

Uređenje pristupnog puta igralištima u Ulici Franje Čandeka sjeverno od kućnog broja 44

20.000,00

27.23

Uređenje zelene površine u Ulici Vidovićeva cesta – sjeverni dio

15.000,00

27.24

Osvjetljenje nesemaforiziranog pješačkog prijelaza u Ulici Nova cesta

31.000,00

27.25

 

Postava obostranog rukohvata u Crnčićevoj ulici na stubištu kod kućnog broja 1

17.000,00

27.26

 

Ličenje metalne ograde s vertikalnom ispunom u Karasovoj ulici kod kućnog broja 4

23.000,00

27.27

Postava tri stolne garniture unutar okoliša Dječjeg vrtića Krnjevo

27.000,00

28

 

MO SVILNO
UKUPNO:

157.000,00

28.1

 

Proširenje javne rasvjete na stubištu između Ulice Svilno kod kućnog broja 69 i Ulice Grbaste kod kućnog broja 16

4.000,00

28.2

 

Orezivanje stabala uz stupove javne rasvjete na stubištu koje vodi od Ulice Svilno kod kućnog broja 69 do kućnog broja 16 u Ulici Grbaste

10.000,00

28.3

Izvedba pasice na stubištu koje vodi od Ulice Svilno do Ulice Grbaste

25.000,00

28.4

 

Proširenje javne rasvjete u Ulici Svilno od kućnog broja 63 do kućnog broja 49

5.000,00

28.5

 

Obnova golova i koševa te iscrtavanje nogometnog i košarkaškog igrališta ispod vijadukta Svilno

25.000,00

28.6

Postava zaštitne ograde u Ulici Grbaste kod kućnog broja 12

5.000,00

28.7

Dodatno opremanje dječjeg igrališta ispod vijadukta Svilno

60.000,00

28.8

Dodatno uređenje dječjeg igrališta ispod vijadukta Svilno

23.000,00

 

 

 

29

 

MO ŠKOLJIĆ – STARI GRAD
UKUPNO:

85.000,00

29.1

 

Proširenje javne rasvjete u prolazu između Ulice Đure Šporera i Ulice Andrije Medulića

23.000,00

29.2

 

Sadnja grmova na prazna mjesta neposredno uz glavni ulaz u Osnovnu školu Nikola Tesla na Trgu Ivana Klobučarića

3.000,00

29.3

Proširenje javne rasvjete u Ulici Žrtava fašizma kod kućnog broja 6/1

21.000,00

29.4

Proširenje javne rasvjete u Ulici Žrtava fašizma kod kućnog broja 6/3

7.000,00

29.5

 

Proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Ulici Žrtava fašizma sjeveroistočno od kućnog broja 10

5.000,00

29.6

Postava urbane opreme na Trgu Ivana Klobučarića

26.000,00

30

 

MO ŠKURINJE
UKUPNO:

588.000,00

30.1

 

Sanacija ograde na igralištu u Ulici Škurinjskih žrtava jugoistočno od kućnog broja 36

130.000,00

30.2

 

 

Iscrtavanje novih linija na igralištu uz prethodno uklanjanje postojećih te orezivanje zelenila u Ulici Škurinjskih žrtava jugoistočno od kućnog broja 36

37.000,00

30.3

 

Dodatno opremanje igrališta u Ulici Škurinjskih žrtava jugoistočno od kućnog broja 36

20.000,00

30.4

Proširenje javne rasvjete u Ulici Škurinje kod kućnog broja 6

4.000,00

30.5

Proširenje javne rasvjete u Ulici Tibljaška cesta kod kućnog broja 10

13.000,00

30.6

 

Uređenje okoliša zgrada u Ulici Milana Rustanbega od kućnog broja 25 do kućnog broja 27

30.000,00

30.7

 

Postava stolne garniture u Ulici Save Jugo Bujkove sjeverno od kućnog broja 32

10.000,00

30.8

 

Uređenje podloge uz postavu stolne garniture u Ulici Save Jugo Bujkove sjeverno od kućnog broja 32

3.000,00

30.9

 

Postava slavine s pitkom vodom u Ulici Save Jugo Bujkove jugoistočno od kućnog broja 44

15.000,00

30.10

 

Raščišćavanje zelenila u Negrievoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 14

20.000,00

30.11

 

Uređenje površine za smještaj spremnika za komunalni otpad na početku Budicinove ulice

18.000,00

30.12

 

Nastavak opremanja igrališta u Ulici Škurinjskih boraca istočno od kućnog broja 16

1.000,00

30.13

 

Nastavak uređenja igrališta u Ulici Škurinjskih boraca istočno od kućnog broja 16

287.000,00

31

 

MO ŠKURINJSKA DRAGA
UKUPNO:

450.000,00

31.1

 

Proširenje javne rasvjete na stubištu u Ulici Antuna Mihića kod kućnog broja 2 B

17.000,00

31.2

 

Postava stupića u Ulici Mihačeva Draga od sjedišta Mjesnog odbora prema ulazu u ulicu te na raskrižju prema Ulici Rastočine

3.000,00

31.3

 

Tehnička priprema za uređenje igrališta za igru loptom u Ulici Antuna Mihića zapadno od kućnog broja 2f

50.000,00

31.4

Sanacija južnog prilaza kućnim brojevima 31 i 33 u Osječkoj ulici

40.000,00

31.5

 

Hortikulturno i građevinsko uređenje zelene površine u Ulici Rastočine između kućnih brojeva 6 i 7

17.000,00

31.6

Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Rastočine između kućnih brojeva 6 i 7

8.000,00

31.7

Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Rastočine između kućnih brojeva 6 i 7

43.000,00

31.8

 

Uređenje gornjeg platoa dječjeg igrališta u Ulici Rastočine između kućnih brojeva 5 i 6

9.000,00

31.9

 

Opremanje gornjeg platoa dječjeg igrališta u Ulici Rastočine između kućnih brojeva 5 i 6

92.000,00

31.10

 

Uređenje donjeg platoa dječjeg igrališta u Ulici Rastočine između kućnih brojeva 5 i 6

45.000,00

31.11

 

Opremanje donjeg platoa dječjeg igrališta u Ulici Rastočine između kućnih brojeva 5 i 6

48.000,00

31.12

 

Uklanjanje vegetacije s potpornog zida u Ulici Rastočine sjeverno od kućnih brojeva 3 do 7

30.000,00

31.13

Asfaltiranje kolnika Ulice Mihačeva Draga sjeverno od kućnog broja 1

17.000,00

31.14

 

Uklanjanje nagnutih stabala iznad garaža i parkirališta u Ulici Mihačeva Draga između kućnih brojeva 1 i 3

9.000,00

31.15

 

Zamjena starog metalnog tobogana novim na dječjem igralištu u Jelićevoj ulici između kućnih brojeva 1 i 3

12.000,00

31.16

Građevinsko uređenje dječjeg igrališta u Jelićevoj ulici kod kućnog broja 3

10.000,00

32

 

MO TURNIĆ
UKUPNO:

367.000,00

32.1

 

Sanacija odvodnje oborinskih voda na stubištu kod raskrižja Ulice Giuseppea Carabina i Ulice Antuna Barca

40.000,00

32.2

Sanacija nogostupa u Ulici Giuseppea Carabina kod kućnog broja 11

15.000,00

32.3

 

Postava stupića ispred pješačkog prijelaza i zgrade u Ulici Giuseppea Carabina ispred kućnog broja 11

4.000,00

32.4

 

Građevinsko uređenje partera dječjeg igrališta u Ulici Antuna Barca kod kućnog broja 10

20.000,00

32.5

 

Dodatno opremanje dječjeg igrališta u ulici Antuna Barca između kućnih brojeva 12 i 14

31.000,00

32.6

 

Uređenje pješačkog puta u Ulici Antuna Barca od kućnog broja 3 do spoja s Ulicom Antuna Kosića Rika

15.000,00

32.7

 

Premještaj i popravak postojeće klupe s naslonom na betonskim nogarima u Zvonimirovoj ulici zapadno od kućnog broja 34

4.000,00

32.8

 

Postava klupe s naslonom, tobogana i vrtuljka te koša za otpad u Ulici Franje Čandeka južno od kućnog broja 33

40.000,00

32.9

 

Hortikulturno uređenje zelenih površina u Ulici Franje Čandeka sjeverno od kućnih brojeva 31 do 35b

20.000,00

32.10

 

Sanacija odvodnje oborinskih voda na stubištu od kućnog broja 2 u Ulici Giuseppea Carabina prema Ulici Antuna Raspora Španca

50.000,00

32.11

 

Uređenje stubišta i postava rukohvata kod kućnog broja 31 u Ulici Franje Čandeka prema kućnom broju 1 u Šibenskoj ulici

5.000,00

32.12

 

Postava rukohvata na zid uz nogostup sjeverno od kućnog broja 1 u Šibenskoj ulici

3.000,00

32.13

 

Hortikulturno uređenje zelenih površina u Ulici Antuna Raspora Španca oko kućnog broja 3

2.000,00

32.14

Uređenje parkirališta u Ulici Vinka Benca istočno od kućnog broja 3

30.000,00

32.15

 

Sanacija odvodnje oborinskih voda s postavom parkovnih rubnjaka na prilazu kućnom broju 52 u Zvonimirovoj ulici

60.000,00

32.16

 

Građevinsko uređenje partera dječjeg igrališta u Ulici Antuna Barca između kućnih brojeva 12 i 14

20.000,00

32.17

Postava ograde u Ulici Antuna Barca sjeverno od kućnog broja 3a

2.000,00

32.18

Hortikulturno uređenje okoliša u Ulici Franje Čandeka oko kućnog broja 36

5.000,00

32.19

Iscrtavanje parkirnih mjesta u Šibenskoj ulici kod kućnih brojeva 1 do 7

1.000,00

33

 

MO VOJAK
UKUPNO:

120.000,00

33.1

Sanacija stubišta između Mihanovićeve ulice i Ulice Braće Horvatić

10.000,00

33.2

Sanacija platoa između Mihanovićeve ulice i Ulice Braće Horvatić

3.000,00

33.3

 

Sanacija pregradnog zida na igralištu u Ulici Drage Šćitara zapadno od kućnog broja 5

4.000,00

33.4

 

Izrada projekta obnavljanja postojećih vibro traka i postava novih duž gornjeg dijela Ulice Drage Šćitara

18.000,00

 

 

 

33.5

 

Postava rukohvata prema boćalištu u Ulici Drage Šćitara sjeverno od kućnog broja 2

2.000,00

33.6

Sadnja stabala u Ulici Drage Šćitara sjeverno od kućnog broja 2

5.000,00

33.7

 

Postava ograde u Ulici Drage Šćitara kod kućnog broja 3 prema parkiralištu

4.000,00

33.8

Sanacija kamenog zida u Ulici Drage Šćitara kod kućnog broja 2

3.000,00

33.9

 

Sanacija i ličenje ograde u Ulici Drage Šćitara južno od kućnih brojeva 13, 15 i 17

5.000,00

33.10

Sanacija kolnika u Ulici Drage Šćitara kod kućnog broja 5

20.000,00

33.11

Sanacija kolnika u Ulici Slavka Krautzeka kod kućnog broja 91

25.000,00

33.12

 

Osvjetljenje pješačkog prijelaza u Mihanovićevoj ulici između kućnih brojeva 33 i 35

21.000,00

34

 

MO ZAMET
UKUPNO:

756.000,00

34.1

Dopuna živice u Ulici Bože Vidasa od kućnog broja 14 do kućnog broja 26

10.000,00

34.2

Proširenje javne rasvjete u Ulici Marijana Stepčića kod kućnog broja 12

10.000,00

34.3

 

Obnova horizontalne signalizacije na parkiralištu u Ulici Ludvetov breg između kućnih brojeva 34 i 30

3.000,00

34.4

Proširenje javne rasvjete u Ulici Ivana Lenca kod kućnog broja 38

24.000,00

34.5

 

Uređenje prostora za smještaj spremnika za komunalni otpad na raskrižju Ulice Mirka Jengića i Ulice Avelina Turka

15.000,00

34.6

 

Ugradanja svjetlećeg znaka ”pješački prijelaz” s treptačima na pješačkom prijelazu u Ulici Mate Sušnja kod kućnog broja 12

75.000,00

34.7

Sanacija rubnjaka uz drvored u Ulici Braće Fućak kod kućnog broja 4

15.000,00

34.8

 

Postava novih sprava na dječjem igralištu u Ulici Braće Cetina kod kućnog broja 5A

73.000,00

34.9

Uređenje parkirališta u Ulici Milutina Bataje sjeverno od kućnog broja 14

30.000,00

34.10

 

Dodatno uređenje dječjeg igrališta i zelene površine u Ulici Marijana Stepčića zapadno od kućnog broja 24

16.000,00

34.11

Postava rukohvata u Becićevoj ulici istočno od kućnog broja 3

8.000,00

34.12

Sanacija zida u Ulici Ante Pilepića južno od kućnog broja 1

10.000,00

34.13

Hortikulturno uređenje okoliša u Ulici Ante Pilepića kod kućnog broja 1

10.000,00

34.14

Hortikulturno uređenje okoliša izvan igrališta Osnovne škole Zamet

10.000,00

34.15

Postava prometnog ogledala u Ulici Mate Sušnja kod kućnog broja 8

2.000,00

34.16

 

Proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Ulici Obitelji Sušanj kod kućnog broja 2

9.000,00

34.17

 

Izrada projekta i postava znaka za zabranu zaustavljanja i parkiranja vozila u Ulici Mirka Jengića kod kućnog broja 9

3.000,00

34.18

Hortikulturno uređenje okoliša u Ulici Ludvetov breg oko kućnog broja 16

10.000,00

34.19

Hortikulturno uređenje okoliša u Ulici Ante Pilepića oko kućnog broja 13

5.000,00

34.20

 

Sanacija stubišta od Ulice Ivana Ćikovića Belog prema Dječjem vrtiću Zamet

15.000,00

34.21

 

Hortikulturno uređenje u Ulici Braće Bačić od kućnog broja 28 do kućnog broja 32

10.000,00

34.22

 

Hortikulturno uređenje površine oko dječjeg igrališta u Zametskoj ulici kod kućnog broja 86

5.000,00

34.23

 

Hortikulturno uređenje zelene površine u Ulici Braće Monjac kod kućnog broja 5

20.000,00

34.24

Uređenje pješačke staze u Ulici Baredice kod kućnog broja 11

25.000,00

34.25

 

Sanacija oštećenja kolnika i rubnjaka i postava rukohvata u Ulici Braće Bačić kod kućnog broja 28

25.000,00

34.26

Postava polegnutih rubnjaka u Ulici Braće Bačić kod kućnog broja 26

5.000,00

34.27

 

Sanacija stjenskog pokosa u Ulici Braće Bačić sjeverno od kućnih brojeva 9 i 11

30.000,00

34.28

Sanacija zida uz stubište u Ulici Braće Bačić kod kućnih brojeva 9 i 11

12.000,00

34.29

 

Hortikulturno uređenje stubišta, okoliša stubišta i javnog prolaza u Becićevoj ulici kod kućnog broja 5

5.000,00

34.30

Sanacija prilaza kućnom broju 5 u Ulici Mirka Jengića

25.000,00

34.31

Sanacija parkirališta u Ulici Ante Pilepića kod kućnog broja 11

15.000,00

34.32

Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Braće Cetina kod kućnog broja 5A

60.000,00

34.33

 

Postava novih sprava na dječjem igralištu Ulici Braće Cetina kod kućnog broja 5A

65.000,00

34.34

Proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Mirka Jengića

21.000,00

34.35

 

Izrada tehničke dokumentacije za proširenje javne rasvjeta na košarkaškom igralištu u Ulici Obitelji Sušanj kod kućnog broja 2

50.000,00

34.36

Obnova horizontalne signalizacije parkirnih mjesta na području Mjesnog odbora Zamet

30.000,00“

 

 

Članak 3.

 

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovoga Plana utvrđuju se u ukupnom iznosu od 11.873.000,00 kuna.

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade.

 

 

Članak 4.

 

Ovaj Plan objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

 

 

KLASA: 021-05/19-01/182
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 19. prosinca 2019.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.