GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 24. prosinca 2019.

Godina VI - broj 23.Na temelju članka 114b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine” broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17 i 90/18) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 19. prosinca 2019. godine, donijelo je

 

 

 

PLAN
raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020. godinu

 

 

 

 

Članak 1.

 

Planom raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) raspoređuju se sredstva spomeničke rente za programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara na području grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad).

 

 

Članak 2.

 

Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Grada za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 9.200.000,00 kuna.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka, po projektima i programima, utvrđuje se kako slijedi:

 

Redni broj

 

Rashodi

Plan

2020.

1

2

3

I. Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u ustanovama kulture u vlasništvu Grada Rijeke

 

1.

Muzej grada Rijeke

 

 

Zaštita građe

1.020.000,00

Ukupno I.:

1.020.000,00

 

II. Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u sklopu Javnih potreba u kulturi Grada Rijeke

 

 

Programi sustavne zaštite i očuvanja

 

1.

Katedrala sv. Vida

 

 

Restauracija liturgijskog namještaja u katedrali sv. Vida

40.000,00

2.

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

 

 

Restauracija građe za stalni postav

40.000,00

3.

Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj, Eparhija gornjokarlovačka, Crkvena općina Rijeka

 

 

Konzervatorsko-restauratorski radovi na ikonama “Vaznesenje Hristovo” i “Slavljenje moštiju sv. Spiridona”

9.200,00

 

Programi znanstvenih istraživanja

 

4.

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

 

 

Dijalozi s baštinom 2019

9.800,00

5.

Esperantsko društvo Rijeka

 

 

21. konferencija esperantista Alpe – Jadran

4.500,00

6.

Katedra čakavskog sabora Grobinšćine

 

 

25. knjiga Grobničkoga zbornika

5.500,00

7.

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

 

 

9. međunarodni numizmatički kongres u Hrvatskoj – INCC 2020

14.000,00

8.

Pro Torpedo Rijeka

 

 

Priprema i održavanje 9. međunarodne konferencije o industrijskoj baštini

10.000,00

9.

Udruga Slobodna Država Rijeka

 

 

Međunarodni znanstveni skup: 100 godina od osnutka SDR

14.000,00

 

Nakladnički programi

 

10.

Hrvatska kapucinska provincija

 

 

Četiri stoljeća kapucina u Rijeci

10.500,00

11.

Marko Medved

 

 

Povijest augustinaca pustinjaka u riječkog sv. Jeronima

 14.000,00

12.

Državni arhiv Rijeka

 

 

Opus Ivana Klobučarića

14.000,00

13.

Pro Torpedo Rijeka

 

 

Priprema i tisak zbornika radova 8. konferencije o industrijskoj baštini

10.000,00

14.

UPI-2M PLUS d.o.o.

 

 

Dvadeset i pet stoljeća urbane kulture na tlu Hrvatske

10.500,00

15.

Udruga Slobodna Država Rijeka

 

 

Rijeka i politika (1868 – 1924)

14.000,00

 

Zastave Rijeke: Monografija 200 godina borbe grada za pravo na svoju zastavu

14.000,00

 

Ukupno II.:

234.000,00

 

III. Kapitalna ulaganja u objekte kulture i programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Rijeke

 

1.

Trg pul Vele Crikve

 

 

Monitoring Kosog tornja

40.000,00

2.

Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić – EPK infrastruktura

 

 

Izvođenje radova na rekonstrukciji pročelja H-objekta i EPK infrastrukture

239.825,00

3.

Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine – EU

 

 

Rekonstrukcija Palače Šećerane i m/b Galeb – vlastito učešće

3.768.698,00

4.

Vizualni identitet načina označavanja objekata kulturne baštine

 

 

Nastavak aktivnosti na projektu signalizacije i obilježavanja kulturne baštine

70.000,00

5.

Povežimo se baštinom

 

 

Pokretanje kulturno-turističkog posjetiteljskog centra u Rijeci

267.477,00

6.

Zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat

 

 

Nastavak programa izvođenja zaštitnih radova

52.000,00

7.

Motorni brod Galeb

 

 

Tekuće održavanje i posada

71.000,00

8.

Cjelovita zbirka radova umjetnika Romola Venuccia

 

 

Pripremne aktivnosti

25.000,00

9.

Kuća Colazio

 

 

Usluga izrade elaborata koji sadrži prijedlog prezentacije kuće Colazio na principiju u Rijeci

14.000,00

 

Ukupno III.:

4.548.000,00

 

IV. Kapitalne donacije i pomoći:

 

1.

Dominikanski samostan

 

 

Radovi na sanaciji bivšeg augustinskog samostana u Rijeci

200.000,00

2.

Obnova pročelja unutar zaštićene Urbanističke cjeline grada

 

 

Izvođenje radova na sanaciji i obnovi pročelja u sklopu Liste prioriteta

2.000.000,00

3.

Obnova grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat

 

 

Izvođenje radova na sanaciji i obnovi grobnih mjesta u sklopu Liste prioriteta

98.000,00

4.

Lučka uprava Rijeka

 

 

Radovi na uređenju palače na Rivi 1

1.000.000,00

5.

Židovska općina Rijeka

 

 

Uređenje mrtvačnice na židovskom groblju u Rijeci

100.000,00

 

Ukupno IV.:

3.398.000,00

 

UKUPNO:

9.200.000,00

 

 

 

Članak 3.

 

Ovaj Plan objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

 

 

KLASA: 021-05/19-01/180
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 19. prosinca 2019.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.