GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 23. prosinca 2019.

Godina VI - broj 22.Na temelju članka 78. Zakona o koncesijama (“Narodne novine ” broj 69/17) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 19. prosinca 2019. godine, donijelo je

 

 

 

 

P L A N
davanja koncesija na području grada Rijeke za 2020. godinu

 

 

 

 

Članak 1.

 

Donosi se Plan davanja koncesija na području grada Rijeke za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Plan).

 

 

 

Članak 2.

 

Grad Rijeka planira u 2020. godini dati sljedeće koncesije:

1. Vrsta i predmet koncesije: Koncesija na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače Šećerane za obavljanje usluga u turizmu (turistička agencija/info centar/marketinška agencija)

– planirani broj koncesija: jedna koncesija,

– rok na koji se koncesija planira dati: deset godina,

– procijenjena godišnja naknada za koncesiju iznosi 16.920,00 kuna,

– pravna osnova za davanje koncesije: Zakon o zaštiti i i očuvanju kulturnih dobara (″Narodne novine″ broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17 i 90/18) i Zakon o koncesijama (″Narodne novine″“ broj 69/17).

2. Vrsta i predmet koncesije: Koncesija na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače Šećerane za obavljanje djelatnosti prodaje knjiga i suvenira (muzejski shop/suvenirnica/knjižara)

– planirani broj koncesija: jedna koncesija,

– rok na koji se koncesija planira dati: deset godina,

– procijenjena godišnja naknada za koncesiju iznosi 18.234,00 kuna,

– pravna osnova za davanje koncesije: Zakon o zaštiti i i očuvanju kulturnih dobara (″Narodne novine″ broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17 i 90/18) i Zakon o koncesijama (″Narodne novine″ broj 69/17).

3. Vrsta i predmet koncesije: Koncesija na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače Šećerane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (ugostiteljski objekt za pružanje usluga hrane i pića-slastičarnica/caffe bar)

– planirani broj koncesija: jedna koncesija,

– rok na koji se koncesija planira dati: deset godina,

– procijenjena godišnja naknada za koncesiju iznosi 89.667,00 kuna (fiksni dio 62.292,00 kuna i varijabilni dio 27.375,00 kuna),

– pravna osnova za davanje koncesije: Zakon o zaštiti i i očuvanju kulturnih dobara (″Narodne novine″ broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17 i 90/18) i Zakon o koncesijama (″Narodne novine″ broj 69/17).

 

Članak 3.

 

Za stručno-administrativne poslove provođenja Plana iz članka 2. zadužen je Odjel gradske uprave za kulturu.

  

 

Članak 4.

 

Ovaj Plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/19-01/195
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 19. prosinca 2019.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.