GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 3. prosinca 2019.

Godina VI - broj 21.Na temelju odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15-pročišćeni tekst i 94/17-ispravak pročišćenog teksta), članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispr. i 123/17) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18- pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. studenoga 2019. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o zamjeni nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke

 

 

 

 

  1. Grad Rijeka sklopit će ugovor o zamjeni nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke u k.o. Sušak, radi proširenja građevne čestice postojeće građevine industrijsko-poslovne namjene, gruntovnih oznaka: 81/100 dijela k.č. br. 5243/2 od 255 m2 (površina suvlasničkog udjela 206,55 m2), k.č.br. 5245/1 od 1380 m2, k.č.br. 5245/2 od 226 m2, k.č.br. 5245/5 od 375 m2, k.č.br. 5246/1 od 870 m2, k.č.br. 5247/2 od 1164 m2 i k.č.br. 5243/3 od 223 m2, ukupne površine 4444,55 m2 i ukupne vrijednosti u iznosu od 4.200.099,75 kn.
  1. Ponuditeljem za sklapanje ugovora o zamjeni nekretnina iz točke 1. ove Odluke, na temelju provedenog javnog natječaja objavljenog 6. studenog 2019. godine, utvrđuje se trgovačko društvo PIK d.d., Krešimirova 26, Rijeka, s ponuđenom zamjenom nekretnina u k.o. Rijeka, radi realizacije projekta Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, ukupne površine 2.001,52 m2 i ukupne vrijednosti u iznosu od 7.672.000,00 kn.
  1. Na temelju ove Odluke, Gradonačelnik Grada Rijeke sklopit će, u ime Grada Rijeke, ugovor o zamjeni nekretnina s trgovačkim društvom PIK d.d. iz Rijeke, Krešimirova 26, temeljem kojeg će:

– Grad Rijeka steći u vlasništvo nekretninu u k.o. Rijeka označenu kao: 441/1000 dijela k.č.br. 1087/6, upisanu u z.k. ul. broj 5222 k.o. Rijeka, etažno vlasništvo (E2): poslovni prostor na 2. katu koji se sastoji od 18 ureda, 7 arhiva, 6 spremišta, 7 hodnika, 2 garderobe i sobe za sastanke površine 977,92 m2 kojem kao sporedni dio pripada skladište u potkrovlju površine 1023,60 m2, ukupne površine poslovnog prostora sa pripatkom 2001,52 m2.

– trgovačko društvo PIK d.d steći u vlasništvo nekretnine označene kao 81/100 dijela k.č.br. 5243/2 od 255 m2, k.č.br. 5245/1 od 1380 m2, k.č.br. 5245/2 od 226 m2, k.č.br. 5245/5 od 375 m2, k.č.br. 5246/1 od 870 m2, k.č.br. 5247/2 od 1164 m2 i k.č. br. 5243/3 od 223 m2, sve u k.o. Sušak.

Razliku u vrijednosti nekretnina koje se zamjenjuju u iznosu od 3.471.900,25 kn, Grad Rijeka platit će trgovačkom društvu PIK d.d. davanjem u vlasništvo druge odgovarajuće nekretnine, prijebojem ili na drugi način, u roku od 3 godine od sklapanja ugovora o zamjeni nekretnina.

  1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 021-05/19-01/161
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 28. studenoga 2019.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.