GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 23. prosinca 2019.

Godina VI - broj 22.Na temelju članka 57. stavka 3. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine broj 115/16 i 106/18) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 19. prosinca 2019. godine donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o visini paušalnog poreza po krevetu na području grada Rijeke

 

 

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom utvrđuje se visina paušalnog poreza na dohodak po krevetu u sobama, apartmanima i kućama za odmor koje se nalaze na području grada Rijeke.

 

 

 

Članak 2.

 

Visina paušalnog poreza iz članka 1. ove Odluke određuje se u iznosu od 300,00 kuna po krevetu.

 

 

Članak 3.

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu na području grada Rijeke za 2019. godinu (Službene novine Grada Rijeke broj 15/18).

 

 

Članak 4.

 

Ova Odluka objavit će se u Službenim novinama Grada Rijeke, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

 

 

KLASA: 021-05/19-01/197
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 19. prosinca 2019.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.