GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 3. prosinca 2019.

Godina VI - broj 21.Na temelju članka 12. stavka 2. Odluke o davanju nužnih smještaja na korištenje (″Službene novine Grada Rijeke″ broj 18/19) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (″Službene novine Primorsko-goranske županije″ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i ″Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Rijeke, 4. studenog 2019. godine, donio je

 

 

 

ODLUKU
o utvrđivanju visine naknade za korištenje nužnog smještaja

 

 

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom utvrđuje visina naknade za korištenje nužnog smještaja u vlasništvu Grada Rijeke.

 

Članak 2.

 

Visina naknade za korištenje nužnog smještaja utvrđuje se u iznosu od 1,84 kn/m2.

 

 

Članak 3.

 

Naknadu iz članka 2. ove Odluke korisnik nužnog smještaja dužan je plaćati mjesečno, najkasnije do 25-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

 

 

Članak 4.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju visine naknade za korištenje nužnog smještaja (″Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 11/10).

 

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ″Službenim novinama Grada Rijeke″.

 

 

KLASA: 023-01/19-04/139-54
URBROJ: 2170/01-15-00-19-1
Rijeka, 4. studenog 2019.

 

 

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.