GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 3. prosinca 2019.

Godina VI - broj 21.Na temelju odredbe članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15-pročišćeni tekst i 94/17 – ispravak pročišćenog teksta) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 24/09, 11/10 i 5/13 i Službene novine Grada Rijeke broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18- pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. studenoga 2019. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o ukidanju statusa javnog dobra o općoj uporabi u k.o. Plase

 

 

 

 

Članak 1.

 

Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama u k.o.Plase, označenim kao k.č.br.894/18 i k.č.br.894/22 upisanim u z.k.ul. PI kao javno dobro, na kojima je sukladno Odluci o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 7/07 i 14/13 i Službene novine Grada Rijeke broj 8/14 i 3/17) određena gospodarska namjena, poslovno-pretežito trgovačka namjena (K2-1).

 

 

Članak 2.

 

Temeljem ove Odluke, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel, na nekretninama iz članka 1. ove Odluke izvršit će brisanje statusa javnog dobra i upisati pravo vlasništva na ime i u korist Grada Rijeke.

 

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/19-01/158
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 28. studenoga 2019.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.