GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 3. prosinca 2019.

Godina VI - broj 21.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. studenoga 2019. godine, donijelo je

 

 

 

 

ODLUKU
o stavljanju van snage Tržnog reda na tržnicama na malo u gradu Rijeci

 

 

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom stavlja se van snage Tržni red na tržnicama na malo u gradu Rijeci (″Službene novine Grada Rijeke“ broj 12/17 i 8/18).

 

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka objavit će se u ″Službenim novinama Grada Rijeke″, a stupa na snagu danom stupanja na snagu Općih uvjeta isporuke komunalne usluge javnih tržnica na malo u gradu Rijeci.

 

 

KLASA: 021-05/19-01/156
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 28. studenoga 2019.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.