GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 23. prosinca 2019.

Godina VI - broj 22.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 19. prosinca 2019. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o stavljanju van snage Odluke o naknadi za razvoj na
vodoopskrbnom području grada Rijeke

 

 

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području grada Rijeke (Službene novine Primorsko – goranske županije broj 52/10 i 21/11).

 

Članak 2.

 

Ova Odluka objavit će se u Službenim novinama Grada Rijeke, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

 

 

KLASA: 021-05/19-01/200
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 19. prosinca 2019.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.