GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 24. prosinca 2019.

Godina VI - broj 23.Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (“Narodne novine” broj 29/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 19. prosinca 2019. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s
liste grupe birača
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za 2020. godinu

 

 

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača (u daljnjem tekstu: nezavisni vijećnici) zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) za 2020. godinu, koja su osigurana u Proračunu Grada Rijeke za 2020. godinu.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se na jednak način na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

 

 

 

Članak 2.

 

Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova Gradskog vijeća prema konačnim rezultatima izbora.

Za svakog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci pripada i pravo na naknadu razmjerno broju članova Gradskog vijeća podzastupljenog spola.

 

 

Članak 3.

 

Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se iznos sredstava od 27.548,16 kuna.

Za svakog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se naknada u iznosu od 2.754,84 kune.

 

Članak 4.

 

Političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u Gradskom vijeću raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Grada Rijeke za 2020. godinu na način utvrđen u članku 2. ove Odluke u iznosima kako slijedi:

– Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske – SDP……………………………………………. 201.101,64 kuna

– Hrvatskoj demokratskoj zajednici – HDZ………………………………………………… 198.346,80 kuna

– Primorsko goranskom savezu – PGS ……………………………………………………….. 88.154,16 kuna

– Akciji mladih – AM………………………………………………………………………………………… 85.399,32 kuna

– Hrvatskoj stranci umirovljenika – HSU………………………………………………………. 57.851,16 kuna

– Mostu nezavisnih lista- Most………………………………………………………………..…….. 57.851,16 kuna

– ŽIVOM ZIDU……………………………………………………………………………………..……………. 57.851,16 kuna

– Hrvatskoj narodnoj stranci-liberalnim demokratima – HNS…………………….55.096,32 kuna

– Listi za Rijeku – RI……………………………………………………………………………..…………. 55.096,32 kuna

– Istarskom demokratskom saboru – IDS……………………………………………………. 27.548,16 kuna

– Hrvatskim laburistima – stranci rada – Laburisti………………………………………27.548,16 kuna

– Samostalnoj demokratskoj srpskoj stranci – SDSS………………………………… 27.548,16 kuna

– Nezavisnim vijećnicima:

– Hrvoju Buriću………………………………………………………………………….……………………… 27.548,16 kuna

– Morani Jokić………………………………………………………………………….………………………. 30.303,00 kuna

– Marinku Koljaninu…………………………………………………………………………………………. 27.548,16 kuna

– Josipu Kukuljanu………………………………………………………………………………………….. 27.548,16 kuna

 

 

 

Članak 5.

 

Sredstva iz članka 4. ove Odluke, doznačuje Odjel gradske uprave za financije na žiroračun političke stranke, odnosno na poseban račun nezavisnog vijećnika tromjesečno u jednakim iznosima.

 

Članak 6.

 

Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

 

 

KLASA: 021-05/19-01/183
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 19. prosinca 2019.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.