GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 23. prosinca 2019.

Godina VI - broj 22.Na temelju članka 20. stavka 1. i 42. Zakona o lokalnim porezima (“Narodne novine” broj 115/16 i 101/17) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 24/09, 11/10 i 5/13 i Službene novine Grada Rijeke broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 19. prosinca 2019. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o porezima Grada Rijeke

 

 

 

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza te stopa i visina poreza koji pripadaju Gradu Rijeci (u daljnjem tekstu: Grad).

 

 

II. VRSTE POREZA

 

Članak 2.

 

Gradu pripadaju sljedeći porezi:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor.

 

 

1. Prirez porezu na dohodak 

 

Članak 3.

 

Prirez porezu na dohodak plaća se na području Grada sukladno zakonu i podzakonskom aktu kojim se uređuje porez na dohodak te ovoj Odluci.

 

 

Članak 4.

 

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 15%.

 

 

2. Porez na potrošnju

 

Članak 5.

 

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 1,5%.

 

 

3. Porez na kuće za odmor

  

 

Članak 6.

 

Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 15,00 kuna po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor na cijelom području Grada.

 

 

III. NADLEŽNOST

 

Članak 7.

 

Poslove u svezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom, naplatom i ovrhom radi naplate poreza iz članka 2. točke 2. i 3. ove Odluke obavljat će Grad – Odjel gradske uprave za financije.

 

 

 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Članak 8.

             

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Grada Rijeke (Narodne novine broj 34/17 i 122/17 i Službene novine Grada Rijeke broj 3/17 i 10/17).

 

Članak 9.

 

Postupci u svezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na tvrtku ili naziv i poreza na kuće za odmor započeti prema odredbama Odluke o porezima Grada Rijeke (Narodne novine broj 108/01, 45/07, 147/10 i 156/14, Službene novine Primorsko-goranske županije broj 30/01, 16/07 i 52/10 i Službene novine Grada Rijeke broj 14/14), a koji nisu dovršeni do stupanja na snagu ove Odluke, dovršit će se prema odredbama Odluke o porezima Grada Rijeke (Narodne novine broj 108/01, 45/07, 147/10 i 156/14, Službene novine Primorsko-goranske županije broj 30/01, 16/07 i 52/10 i Službene novine Grada Rijeke” broj 14/14).

Postupci u svezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na kuće za odmor započeti prema odredbama Odluke o porezima Grada Rijeke (Narodne novine broj 34/17 i 122/17 i Službene novine Grada Rijeke broj 3/17 i 10/17), a koji nisu dovršeni do stupanja na snagu ove Odluke, dovršit će se prema odredbama Odluke o porezima Grada Rijeke (Narodne novine broj 34/17 i 122/17 i Službene novine Grada Rijeke broj 3/17 i 10/17).

 

 

Članak 10.

 

Ova Odluka objavit će se u Narodnim novinama i Službenim novinama Grada Rijeke, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

 

 

KLASA: 021-05/19-01/198
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 19. prosinca 2019.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.