GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 23. prosinca 2019.

Godina VI - broj 22.Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15,12/18 i 118/18), članka 29. stavka 1. i 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (″Narodne novine″ broj 3/17) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (″Službene novine Primorsko-goranske županije″ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i ″Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Rijeke, 9. prosinca 2019. godine, donio je

 

 

 

 

O D L U K U
o pokretanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene
Urbanističkog plana uređenja stambenog područja Rujevica

 

 

 

I. Pravna osnova

 

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom pokreće se postupak Ocjene o potrebi strateške procjene (u daljnjem tekstu: Ocjena) Urbanističkog plana uređenja stambenog područja Rujevica (“Službene novine Grada Rijeke” broj 9/18 i 10/18 – u daljnjem tekstu: Plan).

Postupak Ocjene prema ovoj Odluci provodi Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Odjel).

 

 

II. Razlozi donošenja

 

Članak 2.

 

Plan se donosi radi:

– osiguranja preduvjeta za uređenje prostora u skladu s namjenom, stupnjem uređenja i izgrađenošću područja obuhvata Plana utvrđenim Generalnim urbanističkim planom uređenja grada Rijeke (u daljnjem tekstu GUP);

– utvrđivanja uvjeta gradnje novih građevina,

– poboljšanja prometnih, infrastrukturnih i drugih uvjeta u skladu s ciljevima i rješenjima

– utvrđenim prostornim planovima šireg područja i pozitivnim propisima,

– integracije stanovnika koji će ostati živjeti na području obuhvata Plana u uvjetima potpunog stambenog i komunalnog standarda.

 

III. Obuhvat Plana

 

Članak 3.

 

Obuhvat Plana prikazan je u grafičkom prilogu koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ove Odluke.

Površina obuhvata Plana iznosi 49,2 ha.

 

 

IV. Ciljevi i programska polazišta

 

Članak 4.

 

Polazišta i ciljevi prostornog planiranja Stambenog područja Rujevica sinteza su urbanog modela utvrđenog GUP-om, ocjene postojećeg stanja područja te ideje suvremenog vrtnog grada koja pretpostavlja potpunu integraciju krajolika, arhitekture i prometa prvonagrađenog urbanističko-arhitektonskog rješenja.

U izradi Plana potrebno je ostvariti sljedeće ciljeve:

a) temeljem GUP-a

– područje obuhvata Plana planirati za reprezentativnu stanogradnju višestambene tipologije najvišeg standarda stanovanja,

– razlučiti područja različitih tipologija i katnosti, a planiranu gradnju kvalitetno pozicionirati, kako s aspekta međusobne interakcije, tako i s aspekta osiguranja kvalitetnih vizura prema priobalju i zaleđu,

– unutar područja obuhvata Plana planirati javne i društvene sadržaje: zdravstveni centar, dječji vrtić, osnovnu školu, sportski centar (dvoranu) s dovoljnim vanjskim površinama sportske namjene te druge javne sadržaje (manji kulturni centar, prostor za mjesni odbor i slično), trgovačke i poslovne sadržaje kompatibilne stanovanju (opskrba, osobne usluge i slično) te javne i zelene površine,

– obratiti pozornost pozicioniranju javnih sadržaja te javnih i zelenih površina. Javne sadržaje poželjno je smjestiti koncentrirano, u središnjim zonama, uz očuvanje monofunkcionalnosti stanovanja u pretežitom dijelu zone,

– osigurati prometne i infrastrukturne preduvjete za planiranje sadržaja,

– težiti najkvalitetnijem rješavanju prometa u mirovanju, javnih površina i pješačkih puteva,

– posvetiti iznimnu važnost planiranju tzv. ″poprečnih“ pješačkih putova i komunikacija prema susjednim gradskim područjima i prirodnim resursima, a u dijelovima područja obuhvata Plana moguće je u cijelosti isključiti promet motornih vozila u korist kretanja pješaka i biciklista,

– planirati uličnu mrežu širokog profila s drvoredima i biciklističkim stazama,

b) temeljem koncepcije prvonagrađenog urbanističko-arhitektonskog rješenja

– provesti koncept ″vrtni grad“ – periferno smještene prometnice s drvoredima, uređenim pješačkim i biciklističkim stazama, promet u mirovanju riješiti uglavnom u podzemnim garažama i centralno smještena ″zelena transverzala“ s javnim i društvenim sadržajima,

– planirati tri zone stanovanja s mikrocentrima – ″mirna“ zona s točkastom tipologijom gradnje, osnovnom školom, dječjim vrtićem, zdravstvenim domom i crkvom, zona ″medijacije“ s tipologijom stambene gradnje iz složenih lamela, kulturnom i sportskom dvoranom, javnim trgom, galerijom i knjižnicom te zona ″događanja“ sa stambeno-poslovnim građevinama (tornjevi) i oblicima meandarske gradnje, trgovačkim sadržajima, tržnicom i trgom,

– ostvariti različitost funkcija povezanih s primjerenom gustoćom izgrađenosti,

– osigurati diferencirano vođenje prometa, a naročito dostupnost uslužnih i centralnih sadržaja za pješake i bicikliste te preglednu orijentaciju u prostoru,

– postići prepoznatljivost, raznovrsnost, raspoloživost, dostupnost, povezanost, sigurnost i autonomnost kod uređivanja okoliša.

 

 

V. Redoslijed radnji u postupku Ocjene

 

Članak 5.

 

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene Izmjena i dopuna Plana Odjel će provesti radnje redoslijedom provedbe kako slijedi:

– od Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša pribaviti mišljenje je li za plan potrebno provesti postupak glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema Zakonu o zaštiti prirode (″Narodne novine″ broj 80/13, 15/18 i 14/19) i Pravilniku o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu (″Narodne novine″ broj 146/14),

– od tijela i/ili osoba iz članka 6. ove Odluke pribaviti mišljenja o potrebi provedbe strateške procjene za Izmjene i dopune Plana,

– razmotriti pristigla mišljenja tijela i/ili osoba kojima je upućen zahtjev za mišljenje,

– utvrditi treba li provesti postupak strateške procjene,

– pribaviti mišljenje nadležnog ureda za poslove zaštite okoliša iz Primorsko-goranske županije o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene te

– izraditi izvješće o provedenom postupku i o tome informirati javnost.

 

 

VI. Popis tijela i osoba koji sudjeluju u postupku Ocjene

 

 

Članak 6.

 

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene sudjelovat će tijela i osobe kako slijedi:

 1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb,
 2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb,
 3. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Uprava za prostorno uređenje, pravne poslove i programe Europske unije, Ulica Republike Austrije 14, 10 000 Zagreb,
 4. Primorsko-granska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša; Riva 10/I, 51 000 Rijeka,
 5. Hrvatske vode, VGI Kvarnersko primorje i otoci, Verdieva 6, 51000 Rijeka,
 6. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2/II, 51 000 Rijeka,
 7. Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Zdravstveno-ekološki odjel, Krešimirova 52a, 51000 Rijeka,
 8. Hrvatske ceste, PJ Rijeka, N. Tesle 9/IX, 51 000 Rijeka
 9. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka, Riva 10, 51 000 Rijeka,
 10. Javna ustanova Priroda, Grivica 4/1, 51 000 Rijeka,
 11. HEP ODS d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka,
 12. KD Čistoća d.o.o., Dolac 14, 51000 Rijeka,
 13. KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., Dolac 14, 51 000 Rijeka.

 

 

Članak 7.

 

Odjel će sukladno odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” broj 64/08) informirati javnost o ovoj Odluci.

 

 

Članak 8.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 023-01/19-04/164-56
URBROJ: 2170/01-15-00-19-1
Rijeka, 9. prosinca 2019.

 

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.

 

Privitak 1. Granica obuhvata Plana