GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 24. prosinca 2019.

Godina VI - broj 23.Na temelju članka 2. i 3. Pravilnika o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina (″Narodne novine″ broj 24/06) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (″Službene novine Primorsko-goranske županije″ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i ″Službene novine Grada Rijeke″ broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 19. prosinca 2019. godine, donijelo je

 

 

 

 

ODLUKU
o određivanju naknade troškova i nagrade za rad
članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina za Grad Rijeku

 

 

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom uređuje pravo na naknadu troškova i pravo na nagradu za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina za Grad Rijeku (u daljnjem tekstu: vijeća i predstavnici nacionalnih manjina).

 

 

Članak 2.

 

Članovi vijeća i predstavnici nacionalnih manjina imaju pravo na mjesečnu nagradu za rad.

Pravo na nagradu iz stavka 1. ovoga članka ostvaruju kako slijedi:

– predsjednici vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u iznosu od 253,50 kuna bruto,

– članovi vijeća nacionalnih manjina u iznosu od 195,00 kuna bruto.

 

 

Članak 3.

 

Članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina pripada pravo na naknadu troškova javnog prijevoza za prisustvovanje sjednici vijeća nacionalne manjine ili sjednici koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina na razini jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: Koordinacija vijeća).

Naknada iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se u visini cijene povratne karte javnog prijevoza od mjesta prebivališta člana vijeća nacionalne manjine do mjesta održavanja sjednice vijeća nacionalne manjine ili sjednice Koordinacije vijeća.

Sredstva za naknadu iz stavka 1. ovoga članka isplaćuju se na temelju dostavljenog zapisnika o održanoj sjednici i popisa članova vijeća koji su sjednici prisustvovali.

 

 

Članak 4.

 

Članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina pripada pravo na naknadu prijevoznih troškova, troškova noćenja i pravo na dnevnicu za prisustvovanje sjednici koordinacije vijeća nacionalne manjine za područje Republike Hrvatske sukladno posebnom propisu kojim se uređuje porez na dohodak.

Naknade i dnevnice iz stavka 1. ovoga članka isplaćuju se na temelju dostavljenog zapisnika o održanoj sjednici, putnog naloga i vjerodostojne dokumentacije o visini nastalih izdataka službenog putovanja.

 

 

Članak 5.

 

Novčana sredstva za nagrade i naknade iz ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Grada Rijeke.

 

 

Članak 6.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju naknade troškova i nagrade za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina za Grad Rijeku (″Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 47/06 i 51/08 i ″Službene novine Grada Rijeke″ broj 13/15).

 

Članak 7.

 

Ova Odluka objavit će se u ″Službenim novinama Grada Rijeke“, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

 

 

KLASA: 021-05/19-01/185
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 19. prosinca 2019.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.