GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 23. prosinca 2019.

Godina VI - broj 22.Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine” broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17 i 70/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 19. prosinca 2019. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o izmjenama Odluke o uređenju prometa na području grada Rijeke

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o uređenju prometa na području grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 9/19) članak 27. mijenja se i glasi:

“Rezervirano parkirališno mjesto može se odobriti za:

  1. Ministarstvo nadležno za unutarnje poslove,
  1. Ministarstvo nadležno za obranu,
  1. Konzularni ured,
  1. Inspekcijsko tijelo,
  1. Pravosudno tijelo,
  1. Drugu fizičku i pravnu osobu.”

 

 

Članak 2.

 

Članak 29. mijenja se i glasi:

“Korisnici rezerviranih parkirališnih mjesta iz članka 27. stavka 1. točaka 1. do 5. ove Odluke, plaćaju povlaštenu cijenu usluge parkiranja za rezervirano parkirališno mjesto utvrđenu Cjenikom.

Korisnici rezerviranih parkirališnih mjesta iz članka 27. stavka 1. točke 6. ove Odluke, plaćaju cijenu usluge parkiranja za rezervirano parkirališno mjesto utvrđenu Cjenikom.”

 

 

Članak 3.

 

U članku 30. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

“Lokacije i broj rezerviranih parkirališnih mjesta za korisnike iz članka 27. stavka 1. točaka 1. do 5. ove Odluke određuje Gradonačelnik na prijedlog Uprave Trgovačkog društva.

Lokacije i broj rezerviranih parkirališnih mjesta za korisnike iz članka 27. stavka 1. točke 6. ove Odluke određuje Uprava Trgovačkog društva.”

 

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/19-01/196
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 19. prosinca 2019.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.