GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 23. prosinca 2019.

Godina VI - broj 22.Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 19. prosinca 2019. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu (Službene novine Grada Rijeke broj 16/18, 13/19 i 18/19), u članku 15. stavku 4. riječi: do 31. siječnja sljedeće proračunske godine zamjenjuju se riječima:u roku od 60 dana od isteka proračunske godine.

 

 

Članak 2.

 

U članku 35. stavku 1. broj: 30.938.651,00 zamjenjuje se brojem: 29.607.125,00.

U stavku 2. broj: 82.352.025,00 zamjenjuje se brojem: 57.762.154,00.

U stavku 3. broj: 2.410.000,00 zamjenjuje se brojem: 830.700,00.

U stavku 5. broj: 52.655.949,00 zamjenjuje se brojem: 47.221.662,00, a broj: 10.000.000,00 zamjenjuje se brojem: 15.434.287,00.

 

 

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/19-01/188
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 19. prosinca 2019.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.