GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 23. prosinca 2019.

Godina VI - broj 22.Na temelju članka 30. stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (″Narodne novine broj“ 94/13, 73/17 i 14/19), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (″Narodne novine“ broj 50/17 i 84/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 19. prosinca 2019. godine, donijelo je

 

 

 

 

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
 te usluga
povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 4/18, 9/18 i 9/19) iza članka 4. dodaje se članak 4.a koji glasi:

″Članak 4.a

Korisnici iz članka 4. stavka 1. ove Odluke razvrstavaju se u kategoriju:

– Korisnika kućanstvo,

– Korisnika koji nije kućanstvo.

Korisnik iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka je Korisnik koji nekretninu koristi trajno ili povremeno u svrhu stanovanja (npr. vlasnik ili korisnik stana, kuće, nekretnine za odmor).

Korisnik iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka je Korisnik koji nije razvrstan u kategoriju korisnika kućanstvo, a koji nekretninu koristi u svrhu obavljanja djelatnosti.“

 

 

 

Članak 2.

 

Članak 12. mijenja se i glasi:

″Spremnici za komunalni otpad moraju imati oznaku Davatelja usluge, naziv vrste otpada kojoj je spremnik namijenjen i oznaku koja je u evidenciji Davatelja usluge o preuzetom komunalnom otpadu pridružena Korisniku i obračunskom mjestu.

Spremnici za reciklabilni komunalni otpad moraju imati oznaku Davatelja usluge, naziv vrste otpada za koju je spremnik namijenjen i oznaku koja je u evidenciji o preuzetom komunalnom otpadu pridružena Korisniku i obračunskom mjestu.

U spremnike za miješani komunalni otpad zabranjeno je odlagati otpadni papir, metal, plastiku, staklo, tekstil, problematični otpad, zeleni otpad, opasni i tehnološki otpad, otpadni građevinski materijal, otpad iz klaonica, ugostiteljskih objekata, mesnica, ribarnica, leševe životinja, akumulatore, autogume, električne baterije, granje, otpad iz vrta, žar te tekuće i polutekuće tvari.

Korisniku koji je pravna ili fizička osoba-obrtnik zabranjeno je odlagati ambalažni otpad u i pored spremnika.

Korisniku nije dozvoljeno odlagati otpad izvan spremnika ili u količinama koje premašuju volumen dodijeljenog spremnika.

Korisniku je zabranjeno oštećivati spremnike, po njima crtati i/ili pisati te ih premještati s obilježenog mjesta.“

 

Članak 3.

 

Članak 13. mijenja se i glasi:

″Spremnici za komunalni otpad moraju se nalaziti na obračunskom mjestu kod Korisnika u za to predviđenim zaključanim ili ograđenim prostorima, odnosno smješteni na bilo koji drugi način kojim se onemogućava pristup trećim osobama te dostupni na mjestima za primopredaju Davatelju usluge u ugovorenim terminima.

U slučaju kada ne postoji mogućnost smještaja spremnika za komunalni otpad na obračunskom mjestu kod Korisnika, sukladno stavku 1. ovoga članka, javna usluga se pruža putem zajedničkih spremnika na površini javne namjene na primjerenoj udaljenosti od obračunskog mjesta Korisnika.

Mjesto za postavljanje zajedničkih spremnika na površini javne namjene određuje Grad, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem sukladno odredbama općeg akta Grada kojim se propisuju uvjeti za postavljanje predmeta i privremenih objekata.

Mjesto na kojem se postavlja zajednički spremnik na površini javne namjene mora se označiti bojom ili na drugi način označiti.

Zajednički spremnici na površini javne namjene moraju se smjestiti tako da ne ugrožavaju sigurnost prometa, da su na strminama osigurani od pomicanja i da su dostupni specijalnom vozilu za odvoz otpada Davatelja usluge.

U slučaju kada više Korisnika koristi zajednički spremnik, sukladno stavku 2. ovoga članka, Korisniku koji u Izjavi ili pisanim putem od davatelja usluge zatraži osiguranje uvjeta za pojedinačno korištenje javne usluge, Davatelj usluge će isto osigurati u roku od tri mjeseca o trošku toga Korisnika, osim troška nabave spremnika koji snosi Davatelj usluge, ako za to postoje uvjeti, sukladno cjeniku Davatelja usluge.“

 

 

Članak 4.

 

U članku 14. stavak 2. mijenja se i glasi:

″Dinamiku preuzimanja sadržaja spremnika komunalnog otpada te prijevoz istog od obračunskog mjesta za svakog Korisnika utvrđuje davatelj usluge Programom odvoza otpada sa kojim je dužan upoznati Korisnika, poštujući pritom broj minimalnih primopredaja iz stavka 1. ovoga članka.“

 

 

Članak 5.

U članku 15. stavak 4. mijenja se i glasi:

″Minimalni volumen spremnika za odlaganje komunalnog otpada za pravne i fizičke osobe-obrtnike predlaže Davatelj usluge primjereno vrsti djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru.“

 

 

Članak 6.

 

U članku 21. stavku 3. iza točke 2. dodaje se nova točka 3. koja glasi:

″3. kategoriju Korisnika na obračunskom mjestu,“

Dosadašnje točke 3. do 12. postaju točke 4. do 13.

 

 

Članak 7.

 

U članku 25. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Korisnik je dužan platiti cijenu javne usluge koja se određuje ovom Odlukom i cjenikom Davatelja usluge.“

 

 

Članak 8.

 

Članak 28. mijenja se i glasi:

″Cijena obvezne minimalne javne usluge je dio strukture cijene javne usluge koju je potrebno osigurati kako bi sustav prikupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu poštujući pritom obvezu osiguranja primjene načela ″onečišćivač plaća“, ekonomski održivo poslovanje te sigurnost, redovitost i kvalitetu pružanja javne usluge.

Pod obveznom minimalnom javnom uslugom podrazumijeva se osiguranje uvjeta za primopredaju komunalnog otpada u obračunskom razdoblju s minimalnom učestalošću sukladno članku 14. stavku 1. ove Odluke.

Cijena obvezne minimalne javne usluge jedinstvena je na području pružanja javne usluge za sve Korisnike razvrstane u kategoriju Korisnika kućanstvo.

Cijena obvezne minimalne javne usluge jednaka je za sve Korisnike razvrstane u kategoriju Korisnika koji nije kućanstvo unutar iste potkategorije.“

 

 

Članak 9.

Iza članka 28. dodaje se članak 28.a koji glasi:

 

″Članak 28.a

Cijena obvezne minimalne javne usluge za sve Korisnike razvrstane u kategoriju Korisnika kućanstvo u obračunskom razdoblju iznosi 39,67 kuna bez PDV-a.

Cijena obvezne minimalne javne usluge za Korisnike razvrstane u kategoriju Korisnika koji nije kućanstvo određuje se unutar potkategorije djelatnosti koja se obavlja u nekretnini odnosno posebnom dijelu nekretnine, kako slijedi:

– za potkategoriju I. Škole i vrtići, učilišta, vjerski objekti, samostani, bolnice, dnevne bolnice, ambulante, domovi za starije osobe, ustanove socijalne skrbi i druge slične djelatnosti, u obračunskom razdoblju u iznosu od 242,12 kn bez PDV-a,

– za potkategoriju II. Ova podkategorija obuhvaća djelatnosti koje nisu obuhvaćene ostalim postavcima (na primjer: uredi, javni uredi, agencije, banke, uredski prostori državne uprave, županijske i lokalne samouprave, sudova, agencija, pošta, fondova i slično, humanitarne organizacije, osiguravajuća društva, odvjetnički i javnobilježnički uredi, turističke agencije, objekti za igre na sreću, udruge, muzeji, galerije, knjižnice, knjižare, izložbeni prostori, galerije, kina, kazališta, sportske dvorane, ambulante, trgovine odjećom i obućom i drugom neprehrambenom robom, kiosci za prodaju tiskovina i duhanskih proizvoda, obrtničke djelatnosti: frizerski salon, brijač, kozmetičar, stolar, vodoinstalater, električar, automehaničar, autolimar, bravar, radione za popravak, ribarski obrti, keramičari i druge slične obrtne djelatnosti, industrijske djelatnosti s proizvodnim pogonima te druge slične djelatnosti), u obračunskom razdoblju u iznosu od 242,12 kn bez PDV-a,

– za potkategoriju III. Korisnici (pravne i fizičke osobe-obrtnici) koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost bez pružanja usluge smještaja, ali uz pripremu i/ili posluživanje hrane (na primjer: restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, pizzeria, bistro, slastičarnica, objekti brze prehrane, kavana, pivnica, buffet, kantina, pub, krčma, caffe bar, konoba, klet, kušaonica, pripremnica obroka – catering, objekt jednostavnih usluga u kiosku i slično) te tržnica, benzinska postaja, trgovački centar i druge slične djelatnosti, u obračunskom razdoblju u iznosu od 242,12 kn bez PDV-a,

– za potkategoriju IV. Korisnici (pravne i fizičke osobe-obrtnici) koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost bez pružanja usluge smještaja i bez pripreme i/ili posluživanja hrane (na primjer: caffe bar, noćni klub, noćni bar, disco klub i slično) te klub za zabavu na otvorenom, organizator javnih manifestacija, mesnica, ribarnica, prodavaonica mliječnih i suhomesnatih proizvoda, benzinska postaja, supermarket, trgovina prehrambenom robom, trgovački centar i druge slične djelatnosti, u obračunskom razdoblju u iznosu od 242,12 kn bez PDV-a,

– za potkategoriju V. Korisnici koji pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (fizička osoba-građanin koji iznajmljuje sobu/apart­man/kuću za odmor i slično), u obračunskom razdoblju u iznosu od 242,12 kn bez PDV-a,

– za potkategoriju VI. Korisnici (pravne i fizičke osobe-obrtnici) koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i pružaju uslugu smještaja (kamp, hotel, hostel, prenoćišta i slično), u obračunskom razdoblju u iznosu od 242,12 kn bez PDV-a,

– za potkategoriju VII. Luka, autobusni i željeznički kolodvor, zračne luke i druge slične djelatnosti, u obračunskom razdoblju u iznosu od 242,12 kn bez PDV-a.

Ako se na istom obračunskom mjestu Korisnik može razvrstati i u kategoriju Korisnika kućanstvo i u kategoriju Korisnika koji nije kućanstvo, Korisnik je dužan plaćati samo cijenu obvezne minimalne javne usluge obračunatu za kategoriju Korisnika koji nije kućanstvo.

Ako se na istom obračunskom mjestu Korisnik može razvrstati u više potkategorija Korisnika koji nije kućanstvo iz stavka 2. ovoga članka, Korisnik je dužan plaćati samo jednu cijenu obvezne minimalne javne usluge.“

 

 

Članak 10.

U članku 31. stavku 2. podstavak 3. mijenja se i glasi:

″- ako odlaže komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, problematični otpad, krupni (glomazni) otpad odnosno drugi otpad iz članka 12. stavaka 3. i 4. ove Odluke u neodgovarajuće spremnike ili protivno odredbama ove Odluke, za što će Davatelj usluge naplatiti Korisniku ugovornu kaznu u visini cijene prikupljanja i zbrinjavanja nepravilno odloženog otpada sukladno cjeniku Davatelja usluge,“.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

″Ugovorna kazna za pojedino postupanje protivno Ugovoru iz stavka 2. ovoga članka može iznositi najviše do iznosa godišnje cijene obvezne minimalne javne usluge za kategoriju u koju je Korisnik razvrstan.“

           

 

Članak 11.

           

Članak 37. mijenja se i glasi:

″Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija za komunalno redarstvo.“

 

 

Članak 12.

Davatelj usluge uskladit će Cjenik sa odredbama ove Odluke u roku od 12 mjeseci od dana njezinog stupanja na snagu.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke“, osim članka 7. ove Odluke koji stupa na snagu dana 1. siječnja 2021. godine.

 

 

KLASA: 021-05/19-01/174
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 19. prosinca 2019.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.