GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 3. prosinca 2019.

Godina VI - broj 21.Na temelju točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2019. godini (“Narodne novine” broj 2/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. studenoga 2019. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja
decentralizirane funkcije osnovnog školstva Grada Rijeke u 2019. godini

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentralizirane funkcije osnovnog školstva Grada Rijeke u 2019. godini (Službene novine Grada Rijeke broj 4/19) – u daljnjem tekstu: Odluka, Plan rashoda iz točke VIII. stavka 2. Odluke, mijenja se i glasi kako je utvrđeno u tabelarnom prikazu koji se nalazi u privitku (Privitak 2.) koji čini sastavni dio ove Odluke.

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/19-01/154
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 28. studenoga 2019.

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.

 

Privitak 2. Izmjene i dopune Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2019. godini