GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 3. prosinca 2019.

Godina VI - broj 21.Na temelju članka 104. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18 i 110/18) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst), Gradsko Vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. studenoga 2019. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o komunalnom redu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 4/19) članak 2. mijenja se i glasi:

“Ovom su Odlukom naročito propisane odredbe o:

– uređenju naselja,

– načinu uređenja i korištenja površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad) za gospodarske i druge svrhe,

– uvjetima korištenja javnih parkirališta, nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene za parkiranje vozila,

– održavanju čistoće i čuvanju površina javne namjene,

– uklanjanju snijega i leda,

– uklanjanju protupravno postavljenih predmeta,

– mjerama za provođenje komunalnog reda,

– kaznama za učinjene prekršaje.”

 

 

Članak 2.

Članak 32. mijenja se i glasi:

“Uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca, način kontrole njihovog razmnožavanja, način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te način postupanja s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa propisani su općim aktom Grada kojim se određuju uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca, način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te način postupanja s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa.”

 

 

Članak 3.

 

U članku 33. stavak 1. mijenja se i glasi:

“Predmeti iz članka 5. stavka 2. ove Odluke te predmeti, oprema i uređaji iz članka 6. stavka 1. podstavka 2. ove Odluke smiju se postavljati na površinu javne namjene i drugu nekretninu u vlasništvu Grada isključivo na temelju općeg akta Grada kojim se uređuje korištenje površina javne namjene i nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavu privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta te druge opreme i uređaja i općeg akta Grada kojim se određuju uvjeti za postavljanje predmeta i privremenih objekata.”

 

 

Članak 4.

 

U članku 38. stavak 2. mijenja se i glasi:

“U opravdanim slučajevima, ukrcaj i iskrcaj robe može se privremeno obaviti i na površini javne namjene pod uvjetom da se ista ne oštećuje.”

 

 

Članak 5.

 

U članku 52. stavak 3. mijenja se i glasi:

“Zabranjeno je neovlašteno postavljati plakate, oglase i promidžbeni materijal na nekretninama u vlasništvu Grada određenim općim aktom Grada kojim se uređuje korištenje površina javne namjene i nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavu privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta te druge opreme i uređaja.”

 

 

Članak 6.

 

Iza članka 53. dodaje se novi članak 53.a koji glasi:

 

“Članak 53.a

Zabranjeno je parkiranje vozila na način kojim se onemogućuje pristup specijalnom vozilu za odvoz otpada ili onemogućavanje odvoza otpada na bilo koji način.”

 

 

Članak 7.

 

Glava VI. “PRIKUPLJANJE, ODVOZ I POSTUPANJE SA PRIKUPLJENIM KOMUNALNIM OTPADOM” i članci 59. do 66. brišu se.

 

 

Članak 8.

 

Članak 74. mijenja se i glasi:

“Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja obavlja komunalnu djelatnost ako:

 1. ne održava objekte i uređaje javne rasvjete u stanju funkcionalne sposobnosti (članak 20. stavak 1. Odluke),
 2. ne održava u stanju funkcionalne sposobnosti klupe, košarice za otpad, opremu dječjih igrališta, javne satove, stajališta javnog gradskog prijevoza, fontane, vodoskoke, spomenike i skulpture, orijentacijske planove grada i druge slične predmete ili objekte koji predstavljaju urbanu opremu (članak 23. stavak 1. Odluke),
 3. ne održava javne nužnike u odgovarajućim higijensko- tehničkim uvjetima i stanju funkcionalne sposobnosti (članak 25. stavak 3. Odluke),
 4. ne održava redovito javne zelene površine sukladno članku 28. ove Odluke (članak 29. Odluke),
 5. ne čisti površine javne namjene sukladno Operativnom programu održavanja čistoće površina javne namjene (članak 46. stavak 3. Odluke),
 6. snijeg i led ne ukloni s površine javne namjene ili ga nepravovremeno ukloni (članak 68. stavci 1. i 2. Odluke),
 7. u roku od osam dana ne ukloni materijal kojim je posipana zaleđena površina javne namjene (članak 69. stavak 4. Odluke).

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.”

 

 

Članak 9.

 

Članak 75. mijenja se i glasi:

“Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

 1. crta, šara ili na drugi način prlja ili nagrđuje vanjske dijelove zgrade (članak 11. Odluke),
 2. bez odobrenja koristi uređaje javne rasvjete za postavljanje predmeta čija je svrha isticanje reklamnih poruka (članak 21. Odluke),
 3. ošteti rasvjetna tijela i uređaje javne rasvjete (članak 22. Odluke),
 4. urbanu opremu iz članka 23. stavka 1. Odluke uništi, ošteti ili je uprlja ili nagrdi (članak 23. stavak 2. Odluke),
 5. u naseljenim područjima grada Rijeke drži životinje (članak 30. stavci 1. i 5. Odluke),
 6. na područjima grada Rijeke u kojima je to dopušteno, drži životinje ne ispunjavajući higijensko – sanitarne uvjete ili držanjem životinja nanosi smetnje okolnim stanarima i narušava izgled naselja (članak 31. stavak 2. Odluke),
 7. predmete iz članka 5. stavka 2. Odluke ne postavi sukladno članku 33. Odluke,
 8. predmete, opremu i uređaje iz članka 6. stavka 1. podstavka 2. ove Odluke ne postavi sukladno članku 33. Odluke,
 9. bez odobrenja Odjela unutar javne zelene površine postavlja električne, telefonske, vodovodne, kanalizacijske i plinske vodove, odnosno ako ne uspostavi prvobitno stanje javne zelene površine u određenom roku (članak 35. stavci 1. i 2. Odluke),
 10. bez odobrenja Odjela na površini javne namjene iskrcava, smješta i ukrcava građevinski materijal, podiže skele i obavlja slične radove u građevinske svrhe (članak 36. stavak 1. Odluke),
 11. površinu javne namjene ne dovede u prvobitno stanje (članak 36. stavak 4. Odluke),
 12. kao organizator javne priredbe ili skupa u roku od 48 sati po završetku javne priredbe, odnosno skupa ne očisti površinu javne namjene (članak 39. Odluke),
 13. ne osigurava redovito i izvanredno čišćenje javnih parkirališta za čije se korištenje plaća naknada (članak 48. Odluke),
 14. svakodnevno ne čisti dio površine javne namjene koji se onečišćuje obavljanjem djelatnosti u njenom objektu uz površinu javne namjene (članak 50. Odluke),
 15. se ne pridržava odredbe članka 51. Odluke,
 16. postavi ili naruči postavljanje plakata, oglasa i promidžbenog materijala na zabranjenim mjestima (članak 52. stavak 2. Odluke),
 17. neovlašteno postavi ili naruči postavljanje plakata, oglasa i promidžbenog materijala na nekretninama u vlasništvu Grada određenim općim aktom Grada kojim se uređuje korištenje površina javne namjene i nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavu privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta te druge opreme i uređaja (članak 52. stavak 3. Odluke),
 18. na površini javne namjene ostavi motorno i drugo vozilo u nevoznom stanju (bez registarskih oznaka ili neregistrirano), plovila te razne uređaje i njihove dijelove (članak 53. Odluke),
 19. se ne pridržava odredbe članka 54. Odluke.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.”

 

Članak 10.

 

Članak 77. mijenja se i glasi:

“Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

 1. ne obilježi zgradu kućnim brojem (članak 9. stavak 4. Odluke),
 2. vanjske dijelove zgrade ne održava urednima i čistima (članak 10. stavak 1. Odluke),
 3. posudu s cvijećem izvan gabarita zgrade ne osigura od pada i ne spriječi izlijevanje vode na prolaznike prilikom zalijevanja cvijeća (članak 10. stavak 2. Odluke),
 4. na prozorima, vratima, balkonima, ogradama i drugim dijelovima zgrada koji su okrenuti prema javnoj prometnoj površini vješa ili izlaže rublje, posteljinu, sagove, krpe i druge predmete koji nagrđuju vanjski izgled zgrade (članak 12. Odluke),
 5. ne održava i ne uređuje okućnicu stambene zgrade, odnosno okoliš poslovnog prostora i građevinsko zemljište te ogradu do površine javne namjene tako da ne ometa korištenje te površine (članak 13. stavci 1. i 2. Odluke),
 6. na nekretninama vidljivim s površine javne namjene uskladištava i odlaže građevinski i drugi krupni otpad te razni materijal (drva, ugljen, otpadno drvo, željezo, lim i slično), (članak 13. stavak 3. Odluke),
 7. ne podrezuje zelenilo na okućnici i građevinskom zemljištu koje svojim granama prelazi na javno prometnu površinu tako da ometa prolaz pješaka i vozila, preglednost prometa i prometne signalizacije i javne rasvjete (članak 13. stavak 4. Odluke),
 8. vrt, voćnjak i drugu sličnu površinu ispred zgrade ne ogradi (članak 14. stavak 1. Odluke),
 9. zastave, prigodne natpise i ukrase postavljene na zgradu i druga namjenska mjesta ne ukloni u roku od 24 sata nakon prestanka prigode radi koje su postavljeni (članak 18. Odluke),
 10. na površinu javne namjene postavi posudu s ukrasnim biljem bez odobrenja Odjela (članak 34. stavak 1. Odluke),
 11. ne održava i ne obnavlja posudu s ukrasnim biljem postavljenu uz odobrenje na površinu javne namjene (članak 34. stavak 2. Odluke),
 12. ne obavijesti Odjel o završetku radova u roku od 24 sata (članak 36. stavak 3. Odluke),
 13. površinu javne namjene koristi za iskrcaj i smještaj drva i ogrjeva suprotno odredbama članka 37. Odluke,
 14. parkira vozilo na način kojim se onemogućuje pristup specijalnom vozilu za odvoz otpada ili na bilo koji način onemogući odvoz otpada (članak 53.a Odluke),
 15. ne čisti snijeg i led sukladno odredbama članka 69. stavaka 1., 2. i 3. Odluke,
 16. ne omogući komunalnom redaru nesmetano obavljanje nadzora (članak 73. stavak 1. Odluke).

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.“

 

 

Članak 11.

 

Postupci započeti po odredbama Odluke o komunalnom redu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 4/19) dovršit će se prema odredbama te Odluke.

 

 

Članak 12.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/19-01/157
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 28. studenoga 2019.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.