GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 3. prosinca 2019.

Godina VI - broj 21.Na temelju odredbe članka 109. stavka 4. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. studenoga 2019. godine donijelo je

 

 

  

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju
Prostornog plana uređenja Grada Rijeke

 

 

 

Članak 1.

 

Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 31/03, 26/05 i 14/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 3/17).

 

 

Članak 2.

 

Izmjene i dopune ovoga Plana izradio je Urbanistički studio Rijeka d.o.o. iz Rijeke, u koordinaciji s Gradom Rijekom kao nositeljem izrade.

 

 

Članak 3.

 

Predmet ovih izmjena i dopuna Plana je:

– izmjena oblika i površine luke nautičkog turizma Baroš, planske oznake LN-4,

– usklađivanja namjene površina sjeverno od Senjskog pristaništa kao integralnog kopnenog dijela luke nautičkog turizma Baroš,

– korekcije uvjeta gradnje/rekonstrukcije u i izvan građevinskog područja naselja,

– ispravka očite greške/propusta ili usklađenje s ostalim dijelovima Plana.

 

 

Članak 4.

 

Izmjene i dopune Plana iz članka 1. ove Odluke sastoje se od Elaborata koji sadrži tekstualne i grafičke dijelove plana te obvezne priloge, kako slijedi:

A. TEKSTUALNI DIO

          Odredbe za provođenje

          2.1.1. Građevine od važnosti za Republiku Hrvatsku

          2.2.6. Rekonstrukcija građevina

          3. Uvjeti smještaja gospodarskih djelatnosti

          3.1. Uvjeti smještaja gospodarskih djelatnosti u izdvojenim građevinskim područjima

          5.1.1.1.3. Parkirališne površine

          5.1.2.2. Luke posebne namjene

          9.1. Posredna i neposredna provedba Plana

B. GRAFIČKI DIO

  1. Korištenje i namjena površina                                                                                      1:25000

         3.4. Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite – Plan procedura                 1:25000

  1. Građevinska područja naselja                                                                                      1:5000

 

C. PRILOZI

1. Obrazloženje

         3.2.1.      Građenje i korištenje površina građevinskih područja

         3.2.1.2.3. Ugostiteljsko-turistička namjena

         3.4.3.1.4. Detaljni uvjeti oblikovanja unutar provedbe Plana

         3.4.3.3.1. Provedba urbanističko-arhitektonskih natječaja

         3.5.1.2.4. Parkirališne površine

         3.5.3.1.2. Vodopskrbne građevine.

 

 

Članak 5.

 

U članku 19. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

“Izuzetno od odredbe stavka 2. ovoga članka, uvjete gradnje i uređenja pomorskog putničkog terminala, uključujući pristanište za kruzere i druga putnička plovila, potrebno je odrediti prostornim planom užeg područja.”

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

 

 

Članak 6.

 

U članku 68. stavku 7. iza riječi: “građevine” brišu se riječi: “ako to prostorne mogućnosti dozvoljavaju,”

U stavku 8. iza riječi: “stanova” briše se točka i dodaju riječi: ” i ako se ne povećava površina stana u odnosu na graničnu vrijednost prema kojoj se određuje broj parkirališnih mjesta na građevnoj čestici.”

 

 

Članak 7.

 

U članku 77. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

“Izuzetno od odredbe stavka 3. ovoga članka, uvjeti gradnje za luku nautičkog turizma Baroš (LN-4) odredit će se neposrednom provedbom Generalnog urbanističkog plana.”

 

Članak 8.

Članak 134. mijenja se i glasi:

“Svaka građevna čestica mora imati osiguranu površinu za smještaj vozila.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, prostornim planom užeg područja može se utvrditi drugačije rješenje i to isključivo za područja zaštićenih povijesnih cjelina i područja unutar prostornih cjelina oznake PC1, PC2 i PC3.

Broj parkirališnih/garažnih mjesta utvrđuje se kako slijedi:

a) s obzirom na površinu stana:

– za stan do 60 m2 neto razvijene površine potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto,

– za stan od 60 m2 do 100 m2 neto razvijene površine potrebno je osigurati dva parkirališna mjesta,

– za stan neto razvijene površine veće od 100 m2 potrebno je osigurati tri parkirališna mjesta,

b) s obzirom na vrstu djelatnosti:

– za trgovačku djelatnost, na 25 m2 neto razvijene površine potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto, a za trgovačku djelatnost specijaliziranog tipa, na 35 m2 neto razvijene površine, potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto,

– za industrijsku i komunalno-servisnu djelatnost, na 40 m2 neto razvijene površine potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto,

– za zanatsku i uslužnu djelatnost, na 35 m2 neto razvijene površine potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto,

– za ugostiteljsku djelatnost, na 20 m2 neto razvijene površine potrebno je, osigurati jedno parkirališno mjesto, a za pružanje usluga smještaja potrebno je dodati broj parkirališnih mjesta koji se određuje prema posebnom propisu koji uređuje ugostiteljsku djelatnost,

– za uredsku djelatnost, na 30 m2 neto razvijene površine potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto,

– za kulturnu djelatnost, na pet sjedećih mjesta u kazalištu, koncertnoj dvorani, kinu i slično, potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto,

– za zdravstvenu djelatnost, na pet kreveta u bolnici te na 30 m2 neto razvijene površine u ambulanti, poliklinici, domu zdravlja i socijalnoj ustanovi, potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto,

– za vjersku djelatnost, na 15 sjedala u vjerskoj građevini potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto,

– za školsku djelatnost, na jednu učionicu potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto, a za djelatnost visokog obrazovanja, ovisno o lokalnim uvjetima, na 50 do 70 m2 neto razvijene površine potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto,

– za predškolsku djelatnost, na jednu grupu djece u predškolskoj ustanovi potrebno je osigurati dva parkirališna mjesta,

– za športsku djelatnost, na deset sjedećih mjesta u športskoj dvorani i igralištu potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto,

– za rekreativnu djelatnost, na 500 m2 neto razvijene i uređene površine za rekreaciju potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto, a za rekreativno područje kupališta čija dužina mjerena obalnim rubom iznosi 50,0 m potrebno je osigurati dva parkirališna mjesta.

U neto razvijenu površinu stana iz stavka 3. točke a) podstavka 1. ovoga članka ne računaju se površine otvorenih dijelova stana (loggia, balkon, terasa, otvoreno stubište i slično) i izdvojenih pomoćnih dijelova stana (drvarnica, garaža, spremište i slično).

Izuzetno od odredbe stavka 3. točke b) podstavaka 1. do 5. ovoga članka, na 120 m2 neto razvijene površine namijenjene skladištu potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto.

Pod neto razvijenom površinom iz stavka 5. ovoga članka podrazumijeva se funkcionalni radni prostor tj. površina umanjena za površine konstrukcije, hodnika, sanitarija, komunikacija svih vrsta, garderoba, odlagališta, kotlovnica, garaža, skloništa i sličnih pratećih sadržaja.

Za rekonstrukciju kojom se neto razvijena površina povećava do 10% nije potrebno osiguravati dodatna parkirališna mjesta.”

 

 

Članak 9.

 

U članku 146. stavku 2. točki a) u podstavku 1. riječi: “oko 350” zamjenjuju se brojem: “500”.

U točki b) podstavku 3. riječi: “oko 250” zamjenjuju se riječima: “najmanje 200”.

 

 

Članak 10.

 

U članku 229. stavku 1. u točki a) riječi: “i građevinsko područje za izdvojenu namjenu oznake LN-4 (Baroš)” brišu se.

 

Članak 11.

 

Ove izmjene i dopune Plana izrađene su u četiri (4) izvornika ovjerena pečatom Gradskog vijeća Grada Rijeke i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Rijeke.

 

 

Članak 12.

 

Izvornici Izmjena i dopuna Plana čuvaju se u Odjelu gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje Grada Rijeke, Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke, Javnoj ustanovi Zavod za prostorno uređenje Primorsko‐goranske županije i Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja.

 

Članak 13.

 

Tekstualni i grafički dijelovi Izmjena i dopuna Plana te prilozi iz članka 4. ove Odluke, koji čine njezin sastavni dio, nisu predmetom objave.

 

 

 

Članak 14.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/19-01/170
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 28. studenoga 2019.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.