GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 3. prosinca 2019.

Godina VI - broj 21.Na temelju odredbe članka 109. stavka 5. Zakona o prostornom uređenju (″Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. studenoga 2019. godine donijelo je

 

 

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju
Generalnog urbanističkog plana Grada Rijeke

 

 

Članak 1.

 

Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Rijeke (″Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 7/07 i 14/13 i ″Službene novine grada Rijeke“ broj 8/14 i 3/17).

 

 

Članak 2.

 

Izmjene i dopune ovoga Plana izradio je Urbanistički studio Rijeka d.o.o. iz Rijeke, u koordinaciji s Gradom Rijekom kao nositeljem izrade.

 

 

Članak 3.

 

Predmet ovih izmjena i dopuna Plana je:

– izmjena oblika i površine luke nautičkog turizma Baroš, planske oznake LN-4,

– usklađivanja namjene površina sjeverno od Senjskog pristaništa kao integralnog kopnenog dijela luke nautičkog turizma Baroš, planske oznake LN-4,

– korekcije uvjeta gradnje/rekonstrukcije u i izvan građevinskog područja naselja,

– ispravka očite greške/propusta ili usklađenje s ostalim dijelovima Plana.

 

Članak 4.

 

Izmjene i dopune Plana iz članka 1. ove Odluke sastoje se od Elaborata koji sadrži tekstualne i grafičke dijelove plana te obveznih priloga, kako slijedi:

 

A. TEKSTUALNI DIO

     Odredbe za provođenje

     2.1.    Građevine od važnosti za Republiku Hrvatsku

     3.3.4. Uvjeti gradnje luka posebne namjene

     5.1.    Uvjeti i način gradnje stambenih građevina

     5.3.    Uređenje građevne čestice

     5.4.1.1. Uređivanje, gradnja i dogradnja visokouređenih (visokokonsolidiranih) dijelova grada

     6.1.2. Parkirališta i garaže

     11.3.  Posebne mjere provedbe Plana

     11.5.  Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

B. GRAFIČKI DIO

  1. Korištenje i namjena prostora                                                                                 1:5000

     1.1.    Korištenje i namjena prostora – pregledna karta                                               1:10000

  1. Mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti                                                       1:10000
  1. Prometna i komunalna infrastrukturna mreža

     3.1.    Prometna mreža – cestovna i željeznička mreža, pomorski promet              1:10000

  1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora

     4.1.    Područja posebnih uvjeta korištenja i posebnih ograničenja u korištenju     1:10000

     4.4.    Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

              – područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite – plan procedura          1:10000

     4.5.    Oblici korištenja i način gradnje – oblici korištenja                                           1:10000

    4.6.    Oblici korištenja i način gradnje – način gradnje                                                1:10000

   4.7.    Oblici korištenja i način gradnje – urbana pravila                                                1:10000

C. PRILOZI

  1. Obrazloženje

      3.2.1. Prikaz gospodarskih djelatnosti

      3.2.1.1. Smještaj građevina gospodarskih djelatnosti unutar građevinskog područja naselja

      3.2.2.9. Mreža vjerskih građevina

      3.2.3.1.3. Parkiranje

      3.2.3.1.6.4.Integrirani zemaljsko pomorski putnički terminal daljinskog putničkog prometa

      3.2.4.1.3. Dimenzioniranje mreže i vodospreme

      3.2.5.1.2.1. Javni park (Z1)

      3.2.5.4. Zaštitne zelene površine (Z)

      3.2.7.1. Plan procedura

      3.2.7.2.1. Opći i zajednički uvjeti smještaja i gradnje unutar stambene namjene S

      3.2.7.3.1.3. Luka nautičkog turizma (LN), ribarske luke (LR) i luke u funkciji brodogradilišta (LB)

      3.2.7.3.1.4. Luka nautičkog turizma Baroš (LN-4).

 

 

Članak 5.

 

U članku 28. stavak 2. mijenja se i glasi:

″Unutar područja određenog za teretnu luku dozvoljava se rekonstrukcija postojećih, gradnja i uređenje novih građevina lučke suprastrukture i infrastrukture namijenjenih odvijanju lučke djelatnosti.“

U stavku 6. iza riječi: ″kruzere“ briše se zarez i dodaju riječi: ″i druga putnička plovila,“.

Iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

″Uvjete gradnje i uređenja građevina iz stavka 6. ovoga članka potrebno je odrediti prostornim planom užeg područja.“

Dosadašnji stavci 7. do 10. postaju stavci 8. do 11.

 

 

Članak 6.

 

U članku 47. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

″Izuzetno od odredbe stavka 2. ovoga članka, gradnja luke nautičkog turizma Baroš (LN-4) dozvoljena je neposrednom provedbom ovoga Plana, sukladno članku 47a. ove Odluke.“

 

Članak 7.

 

Iza članka 47. dodaje se novi članak 47a. koji glasi:

 

″Članak 47a.

Na području luke nautičkog turizma Baroš (LN-4) dozvoljava se rekonstrukcija postojećih građevina te gradnja novih građevina lučke podgradnje i građevina lučke nadgradnje.

Uvjeti gradnje na području iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se kako slijedi:

– najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti (kig) iznosi 0,3,

– najveći dozvoljeni koeficijent iskoristivosti (kis) iznosi 0,7.

Najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti (kig) i najveći dozvoljeni koeficijent iskoristivosti (kis) određuju se u odnosu na površinu kopnenog dijela luke.

Detaljni uvjeti gradnje i uređenja građevina i površina određeni su točkom 3.2.7.3.1.4. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana i kartogramom broj 5.

Svi zahvati provode se sukladno posebnim uvjetima utvrđenim od strane Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Rijeci te drugih javnopravnih tijela, kada je to utvrđeno posebnim propisom.

Najniža dozvoljena kategorija marine je 4 sidra.

Ukupni kapacitet luke nautičkog turizma iznosi 500 vezova, od toga 350 vezova unutar zaštićenog akvatorija.

Unutar luke nautičkog turizma, duž Senjskog i Vinodolskog pristaništa te duž krune zida Sušačkog lukobrana i ravnog krova građevina koje se planiraju graditi u podnožju istoga, potrebno je urediti obalnu šetnicu širine najmanje 5,0 m, za koju je obvezno uspostaviti i osigurati režim stalnog javnog korištenja. Uz šetnicu, duž Vinodolskog pristaništa obvezno je zasaditi drvored autohtonih vrsta stabala.

Područje luke nautičkog turizma Baroš (LN-4) nije dozvoljeno ograđivati. Iznimno, ogradu je dozvoljeno postaviti na granici luke nautičkog turizma prema površini mješovite – pretežito poslovne namjene (M2) na Delti, kao i unutar područja luke nautičkog turizma radi odvajanja površina namijenjenih stalnom javnom korištenju od površina namijenjenih korisnicima i sadržajima luke.

Morskim dijelom luke nautičkog turizma potrebno je osigurati plovni put najmanje širine 8,0 m za nesmetan prolaz plovila do sportske luke Mrtvi kanal (LS-2).“

 

 

Članak 8.

 

U članku 71. stavku 1. u podstavku 11. iza riječi: ″čestici“ briše se zarez i dodaju riječi: „ili se poveća površina stana u odnosu na graničnu vrijednost prema kojoj se određuje broj parkirališnih mjesta na građevnoj čestici,“.

 

 

Članak 9.

 

U članku 72. stavku 1. u podstavku 7. iza riječi: „čestici“ briše se zarez i dodaju riječi: ″ili se poveća površina stana u odnosu na graničnu vrijednost prema kojoj se određuje broj parkirališnih mjesta na građevnoj čestici,“.

 

 

Članak 10.

 

U članku 80. stavak 4. briše se.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

″Izuzetno od odredbe stavka 4. ovoga članka, izvan gradivog dijela građevne čestice dozvoljena je gradnja garaže ako bi zbog visinske razlike između nivelacijske kote građevine i nivelacijske kote pristupne ceste, izmjerene od mjesta priključenja građevne čestice na pristupnu cestu do građevnog pravca, nagib kolnog pristupa prelazio 12%.“

U stavku 7. broj: ″6.“ zamjenjuje se brojem: ″5.“

U stavku 8. broj: ″6.“ zamjenjuje se brojem: ″5.“

Stavak 10. mijenja se i glasi:

″Izuzetno od odredbe stavka 4. ovoga članka, potpuno ukopane građevine i uređaje individualne odvodnje otpadnih voda dozvoljeno je postavljati izvan gradivog dijela građevne čestice kao i spremnike plinske kotlovnice kada je to neophodno radi zadovoljavanja tehničkih uvjeta postave spremnika.“

Dosadašnji stavci 5. do 15. postaju stavci 4. do 14.

 

 

Članak 11.

 

U članku 94. stavku 1. podstavak 7. mijenja se i glasi:

″- najveća dozvoljena visina građevine iznosi 10,0 m, a za područja Razbojna oznake 1-3-3.6., Dražica oznake 1-3-3.7., Istarska ulica oznake 1-3-3.8. i Podkoludrica oznake 1-3-3.9. iznosi 7,0 m,“.

Članak 12.

 

Članak 156. mijenja se i glasi:

″Svaka građevna čestica mora imati osiguranu površinu za smještaj vozila.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, prostornim planom užeg područja može se utvrditi drukčije rješenje i to isključivo za područja zaštićenih povijesnih cjelina i područja unutar prostornih cjelina oznake PC1, PC2 i PC3.

Broj parkirališnih/garažnih mjesta na području obuhvata ovoga Plana utvrđuje se kako slijedi:

a) s obzirom na površinu stana:

– za stan do 60 m2 neto razvijene površine potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto,

za stan od 60 m2 do 100 m2 neto razvijene površine potrebno je osigurati dva parkirališna mjesta,

– za stan neto razvijene površine veće od 100 m2 potrebno je osigurati tri parkirališna mjesta.

b) s obzirom na vrstu djelatnosti:

– za trgovačku djelatnost općeg tipa na 25 m2 neto razvijene površine potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto, a za trgovačku djelatnost specijaliziranog tipa na 35 m2 neto razvijene površine potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto,

– za industrijsku i komunalno-servisnu djelatnost, na 40 m2 neto razvijene površine potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto,

– za zanatsku i uslužnu djelatnost, na 35 m2 neto razvijene površine potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto,

– za ugostiteljsku djelatnost, na 20 m2 neto razvijene površine potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto, a za pružanje usluga smještaja potrebno je dodati broj parkirališnih mjesta koji se određuje prema posebnom propisu koji uređuje ugostiteljsku djelatnost,

– za uredsku djelatnost, na 30 m2 neto razvijene površine potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto,

– za kulturnu djelatnost, na pet sjedećih mjesta u kazalištu, koncertnoj dvorani, kinu i slično potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto,

– za zdravstvenu djelatnost, na pet kreveta u bolnici te na 30 m2 neto razvijene površine u ambulanti, poliklinici, domu zdravlja i socijalnoj ustanovi potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto,

– za vjersku djelatnost, na 15 sjedala u vjerskoj građevini potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto,

– za školsku djelatnost, na jednu učionicu potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto, a za djelatnost visokog obrazovanja, ovisno o lokalnim uvjetima, na 50 do 70 m2 neto razvijene površine potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto,

– za predškolsku djelatnost, na jednu grupu djece u predškolskoj ustanovi potrebno je osigurati dva parkirališna mjesta,

– za športsku djelatnost, na deset sjedećih mjesta u športskoj dvorani i igralištu potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto,

– za rekreacijsku djelatnost, na 500 m2 neto razvijene i uređene površine za rekreaciju potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto, a za rekreacijsko područje kupališta čija dužina mjerena obalnim rubom iznosi 50,0 m potrebno je osigurati dva parkirališna mjesta.

U neto razvijenu površinu stana iz stavka 3. točke a) ovoga članka, ne računaju se površine otvorenih dijelova stana (loggia, balkon, terasa, otvoreno stubište i slično) i izdvojenih pomoćnih dijelova stana (drvarnica, garaža, spremište i slično).

Izuzetno od odredbe stavka 3. točke b) podstavka 4. ovoga članka, moguće je primijeniti i strože normative kada je to predviđeno posebnim propisom, za određeni hotelski lanac.

Prilikom planiranja građevina i površina mješovite namjene, parkirališne normative potrebno je utvrditi prema zastupljenosti tih sadržaja unutar građevine ili površine.

Prilikom planiranja građevina i površina bilo koje namjene, pored parkirališnih normativa koji su utvrđeni ovim člankom, potrebno je primijeniti i parkirališne normative utvrđene zakonskim ili podzakonskim aktima kojima se regulira pojedina djelatnost.

Izuzetno od odredbe stavka 3. točke b) podstavaka 1. do 5. ovoga članka, potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto na 120 m2 neto razvijene površine namijenjene skladištu.

Izuzetno od odredbe stavka 3. točke b) podstavka 2. ovoga članka, na građevinskom području za izdvojenu namjenu oznake K3-6, na jednu zaposlenu osobu u smjeni potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto.

Pod neto razvijenom površinom iz stavka 8. ovoga članka podrazumijeva se funkcionalni radni prostor tj. površina umanjena za površine konstrukcije, hodnika, sanitarija, komunikacija svih vrsta, garderoba, odlagališta, kotlovnica, garaža, skloništa i sličnih pratećih sadržaja.

Za rekonstrukciju kojom se neto razvijena površina povećava do 10% nije potrebno osiguravati dodatna parkirališna mjesta.“

 

 

Članak 13.

 

U članku 180. stavku 1. u podstavku 1. riječi: ″Strmica – vodotoranj 250 m3“ zamjenjuje se riječima:“Strmica – vodotoranj 500 m3“.

 

 

Članak 14.

 

U članku 319. stavak 4. mijenja se i glasi:

″Neovisno o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade sukladno posebnom propisu, građevinska bruto površina podzemnih dijelova građevine, u smislu ovoga Plana, ne ulazi u obračun koeficijenta izgrađenosti nadzemno (kin) i koeficijenta iskorištenosti (kis).“

 

Članak 15.

 

U članku 324. stavku 2. uvodna rečenica mijenja se i glasi:

″Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, postojeće građevine smještene izvan građevinskog područja i postojeće građevine čija je namjena protivna planskoj namjeni, dozvoljeno je do privođenja planskoj namjeni rekonstruirati na sljedeći način:“

 

 

Članak 16.

 

Ove izmjene i dopune Plana izrađene su u četiri (4) izvornika ovjerena pečatom Gradskog vijeća Grada Rijeke i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Rijeke.

 

 

Članak 17.

 

Izvornici Izmjena i dopuna Plana čuvaju se u Odjelu gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje Grada Rijeke, Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke, Javnoj ustanovi Zavod za prostorno uređenje Primorsko‐goranske županije i Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja.

 

 

Članak 18.

 

Tekstualni i grafički dijelovi Izmjena i dopuna Plana te prilozi iz članka 4. ove Odluke, koji čine njezin sastavni dio, nisu predmetom objave.

 

Članak 19.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u ″Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 021-05/19-01/171
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 28. studenoga 2019.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.