GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 3. prosinca 2019.

Godina VI - broj 21.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijekebroj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i “Službene novine Grada Rijekebroj 10/17, 14/18 i 2/19-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. studenoga 2019. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U
o izboru predsjednice Odbora za nacionalne manjine
Gradskog vijeća Grada Rijeke

 

 

 

 

I.

 

Za predsjednicu Odbora za nacionalne manjine Gradskog vijeća Grada Rijeke bira se Filipa Capan.

 

 

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 021-05/19-01/151
URBROJ: 2170-01-16-00-19-3
Rijeka, 28. studenoga 2019.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.