GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 3. prosinca 2019.

Godina VI - broj 21.Na temelju odredbe članka 8. stavka 3. Odluke o likovnoj nagradi Ivo Kalina (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 49/11 i 46/12) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Rijeke, 12. studenog 2019. godine, donio je

 

 

ODLUKU
o imenovanju Stručnog povjerenstva za vrednovanje
pristiglih prijedloga za dodjelu likovne nagrade Ivo Kalina

 

 

 

I.

 

U Stručno povjerenstvo za vrednovanje pristiglih prijedloga za dodjelu likovne nagrade Ivo Kalina (u daljnjem tekstu: Stručno povjerenstvo), imenuju se:

  1. Siniša Majkus, prof. art. – za predsjednika, predstavnik Akademije primijenjenih umjetnosti Rijeka;
  1. Ema Makarun, mag. hist. art et educ.hist. – za članicu, predstavnica Društva povjesničara umjetnosti Rijeke;
  1. Dražen Filipović Pegla – za člana, predstavnik Hrvatskog društva likovnih umjetnika Rijeka;
  1. Kora Girin, povjesničarka umjetnosti – za članicu, predstavnica Muzeja moderne i suvremene umjetnosti Rijeka;
  1. Plamena Šarlija, prof. – za članicu, predstavnica Grada Rijeke.

 

 

II.

 

Zadaće Stručnog povjerenstva utvrđene su Odlukom o likovnoj nagradi Ivo Kalina (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 49/11 i 46/12).

 

 

III.

 

 Stručno povjerenstvo imenuje se na razdoblje od dvije godine.

 

 

IV. 

          

Članovima Stručnog povjerenstva, osim predstavnice Grada Rijeke i Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, isplatit će se naknada u iznosu od 3.000,00 kuna bruto, prema nalogu pročelnika Odjela gradske uprave za kulturu.

 

 

V.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ″Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 023-01/19-04/142-55
URBROJ: 2170/01-15-00-19-1
Rijeka, 12. studenog 2019.

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.