GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 23. prosinca 2019.

Godina VI - broj 22.Na temelju odredbe članka 39. i 40. Zakona o ustanovama (″Narodne novine″ broj 76/93, 29/97 – ispravak, 47/99 – ispravak i 35/08), članka 26. stavka 3. i 4. Zakona o muzejima (″Narodne novine″ broj 61/2018), članka 26. stavka 1. Statuta Muzeja grada Rijeke te članka 46. Statuta Grada Rijeke (″Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i ″Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 19. prosinca 2019. godine, donijelo je

 

 

 

 

O D L U K U
o imenovanju ravnatelja Muzeja grada Rijeke

 

 

 

I.

 

Za ravnatelja Muzeja grada Rijeke imenuje se mr.sc. Ervin Dubrović.

 

 

II.

 

Mandat ravnatelja traje četiri godine, a teče od 26. prosinca 2019. godine.

 

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ″Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

Obrazloženje

 

Mandat sadašnjeg ravnatelja Muzeja grada Rijeke, mr.sc. Ervina Dubrovića, istječe 25. prosinca 2019. godine. Slijedom navedenog, sukladno odredbama Zakona o ustanovama, Zakona o muzejima te Statuta Muzeja grada Rijeke, Upravno vijeće Muzeja grada Rijeke na konstituirajućoj sjednici održanoj 2. prosinca 2019.godine donijelo je Odluku o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Muzeja grada Rijeke.

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Muzeja grada Rijeke temeljem Odluke Upravnog vijeća Muzeja grada Rijeke (Broj: 02-417/2019-2 od 2. prosinca 2019.godine) objavljen je dana 3. prosinca 2019.g. na službenim internetskim stranicama Muzeja grada Rijeke, oglasnoj ploči Muzeja grada Rijeke (3.kat), službenim internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a Obavijest o natječaju objavljena je 3. prosinca 2019. godine u Novom listu.

Tekstom natječaja, a u skladu s člankom 26. Zakona o muzejima i čl. 25. Statuta Muzeja grada Rijeke propisani su uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati:

– osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij;

– najmanje 5 godina rada u muzeju ili najmanje deset godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju;

– osoba koja se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.

U natječaju su bili navedeni dokazi koje su kandidati bili dužni dostaviti:

– životopis

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma u izvorniku ili ovjerenoj preslici),

– dokaz o radnom stažu (ispis elektroničkog zapisa podataka HZMO ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a u izvorniku ili ovjerenoj preslici),

– prijedlog četverogodišnjeg programa rada Muzeja.

Uz prijavu kandidati su bili obvezni, sukladno odredbi članka 26. stavka 11. Zakona o muzejima, podnijeti i četverogodišnji program rada Muzeja koji obavezno sadrži financijski i programski plan, s time da se financijski plan treba dostaviti na obrascu koji se može preuzeti s web stranice www.muzej-rijeka.hr, dok programski plan treba sadržavati sljedeće: plan razvoja programske djelatnosti Muzeja u skladu sa Statutom Muzeja (plan popunjavanja i razvoja zbirki, plan zaštite muzejske građe, plan izložbi, plan edukacije, plan rada s publikom, plan medijacijskih programa, plan izdavačke djelatnosti te plan promotivnih aktivnosti) i kadrovski plan.

Rok za prijavu kandidata je bio 8 (osam) dana od dana objave natječaja. U predviđenom roku za primanje prijava koji je počeo teći dana 4. prosinca 2019. godine, a istekao dana 11. prosinca 2019. godine, pravodobno je zaprimljena jedna prijava.

Na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 13. prosinca 2019. godine, Upravno vijeće Muzeja grada Rijeke pristupilo je otvaranju prijava pristiglih na natječaj i utvrdilo da je prijavu na natječaj za imenovanje ravnatelja podnio samo jedan kandidat, mr.sc. Ervin Dubrović, sadašnji ravnatelj Muzeja. Nadalje, Upravno vijeće je utvrdilo da je prijava pristigla u natječajnom roku i da su uz prijavu kandidata mr.sc. Ervina Dubrovića priloženi svi dokazi o ispunjavanju uvjeta iz natječaja.

Prije utvrđivanja Prijedloga odluke o imenovanju ravnatelja/ravnateljice Muzeja grada Rijeke, Upravno vijeće je sukladno odredbi članka 26. stavka 4. Zakona o muzejima i članka 26. stavka 1. Statuta Muzeja, zatražilo mišljenje Stručnog vijeća Muzeja o prijavljenom kandidatu.

Stručno vijeće Muzeja, na sjednici održanoj dana 13. prosinca 2019. godine, razmatralo je natječajni materijal kandidata mr. sc. Ervina Dubrovića i konstatiralo da su ispunjeni svi natječajni uvjeti i stoga imenovanog predlažu kao svog kandidata.

Prilikom davanja mišljenja o kandidatu mr.sc. Ervinu Dubroviću, članovi Stručnog vijeća rukovodili su se priloženim natječajnim materijalom te iskustvom stečenim u dosadašnjem zajedničkom radu u Muzeju.

Prijedlog četverogodišnjeg programa koji je ponudio mr.sc. Ervin Dubrović sadrži pojedine dijelove: plan razvoja programske djelatnosti Muzeja u skladu sa Statutom Muzeja (plan popunjavanja i razvoja zbirki, plan zaštite muzejske građe, plan izložbi, plan edukacije, plan rada s publikom, plan medijacijskih programa, plan izdavačke djelatnosti te plan promotivnih aktivnosti) i kadrovski plan te je Stručno vijeće o istome dalo sljedeće mišljenje:

″Kandidat Ervin Dubrović u svojem je programskom planu fokusiran na 2020. i 2021. godinu kada je u planu realizacija triju strateških projekata. Riječ je o Palači šećera za koju već više godina priprema budući stalni postav Muzeja grada Rijeke, izložbi Nepoznati Klimt kojom se osim prezentacije riječkih slika planira i vrlo zahtjevna suradnja s inozemnim muzejima i galerijama te o projektu obnove broda Galeb, koji bi se trebao realizirati u 2021. godini. Vrlo je važno da je kandidat Dubrović svoj četverogodišnji programski plan formirao s mišlju na spomenute projekte.

Mišljenja smo kako Plan popunjavanja i razvoja zbirki predstavlja kontinuitet dosadašnje muzejske prakse, ali da se kao prioritet ističe pribavljanje građe za stalne postave u Palači šećera i na Galebu te vezano za izložbu Riječki torpedo – prvi na svijetu. Također, Planom se predviđa osnivanje Muzeja ljekarništva pa time i razvijanje ljekarničke ili zdravstvene zbirke. Planom zaštite muzejske građe istaknuto je da muzej sustavno pristupa restauraciji predmeta iz različitih zbirki i od raznovrsnih materijala te da se ne favorizira niti jedna zbirka ili pojedine skupine predmeta, odnosno da se i dalje treba pridržavati prakse restauriranja najvažnijih i najugroženijih predmeta kao i onih koji su potrebni za pojedinu izložbu i budući stalni postav.

Muzej, predvođen mr. sc. Ervinom Dubrovićem, u proteklih je dvadeset i dvije godine priredio mnogobrojne izložbe koje su naišle na veliki interes javnosti. U tom razdoblju Muzej je izdao preko šezdeset reprezentativnih publikacija. Ostvarena je suradnja s brojnim inozemnim muzejima i muzejima u Hrvatskoj. Mr. sc. Ervin Dubrović dobitnik je Godišnje nagrade Grada Rijeke u 2007. godini za koncepciju, autorstvo i organizaciju velikog projekta, izložbe i monografske trilogije Adamićevo doba 1780. – 1830. Autor je izložbe Merika – iseljavanje iz srednje Europe u Ameriku 1880. – 1914. koja je 2009. dobila godišnju nagradu Hrvatskog muzejskog društva u kategoriji za najbolju izložbu hrvatskih muzeja.“

Članovi Stručnog vijeća Muzeja grada Rijeke jednoglasno podržavaju kandidaturu mr.sc. Ervina Dubrovića za ravnatelja Muzeja grada Rijeke.

Slijedom navedenog, uvažavajući mišljenje Stručnog vijeća, Upravno vijeće Muzeja grada Rijeke na sjednici održanoj dana 16. prosinca 2019. godine, jednoglasno je utvrdilo Prijedlog Odluke o imenovanju mr.sc. Ervina Dubrovića za ravnatelja Muzeja grada Rijeke na razdoblje od četiri godine počevši od 26. prosinca 2019. godine te se isti proslijedio Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove odluke.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dostave ove odluke.

 

 

KLASA: 021-05/19-01/201
URBROJ: 2170-01-16-00-19-3
Rijeka, 19. prosinca 2019.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.