GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 3. prosinca 2019.

Godina VI - broj 21.Na temelju članka 23. stavka 2. Zakona o muzejima (″Narodne novine“ broj 61/18), članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (″Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispr.123/17), članka 13. Statuta Muzeja grada Rijeke i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Rijeke, 28. studenog 2019. godine, donio je

 

 

 

ODLUKU
o imenovanju članova Upravnog vijeća Muzeja grada Rijeke

 

 

 

 

I.

 

Za članove Upravnog vijeća Muzeja grada Rijeke od strane osnivača imenuju se:

            – GORDANA SOBOTA MATEJČIĆ,

            – MARKO ROGIĆ,

            – HENRIET BILANDŽIĆ.

 

 

II.

 

Mandat članova Upravnog vijeća iz točke I. ove Odluke traje četiri godine, a teče od dana konstituiranja Upravnog vijeća.

 

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 023-01/19-04/158-56
URBROJ: 2170/01-15-00-19-1
Rijeka, 28. studenog 2019.

 

 

 

 

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.