GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 3. prosinca 2019.

Godina VI - broj 21.Na temelju članka 16. i 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. studenoga 2019. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o dodjeli nagrade Grada Rijeke AmbasadoRI odgoja i obrazovanja

 

 

 

I. OPĆE ODREDBE

 

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom uređuje dodjela nagrade Grada Rijeke “AmbasadoRI odgoja i obrazovanja” (u daljnjem tekstu: nagrada) za doprinos odgoju i obrazovanju u predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama sa sjedištem na području grada Rijeke te uvjeti, postupak i način njezine dodjele.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

 

 

Članak 2.

 

Nagrada se dodjeljuje odgojitelju, učitelju, stručnom suradniku i ravnatelju (u daljnjem tekstu: odgojno-obrazovni radnik) predškolskih i osnovnoškolskih ustanova iz članka 1. stavka 1. ove Odluke.

 

Članak 3.

 

Nagrada se dodjeljuje za individualni doprinos odgojno-obrazovnog radnika u odgoju i obrazovanju ostvarenom u prethodne tri pedagoške/školske godine, a uručuje se prigodom obilježavanja Međunarodnog dana obrazovanja.

Svrha dodjele nagrade je ukazati na vrijednost i predanost odgojno–obrazovnih radnika te važnost njihovog rada.

 

 

II. OBLIK I VISINA NAGRADE

 

 

Članak 4.

 

Odgojno-obrazovnom radniku nagrada se dodjeljuje u novčanom obliku.

Visina nagrade iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se u iznosu od 7.000,00 kuna.

Odgojno-obrazovnom radniku se, uz nagradu u novčanom obliku, dodjeljuje i pisano priznanje.

Nagrada iz stavka 1. ovoga članka ne smatra se dohotkom sukladno Zakonu o porezu na dohodak.

 

Članak 5.

 

Svake kalendarske godine dodjeljuju se najviše tri nagrade, i to:

– jedna nagrada odgojno-obrazovnom radniku iz predškolske ustanove,

– dvije nagrade odgojno-obrazovnim radnicima iz osnovnoškolske ustanove.

 

 

Članak 6.

 

Nagrađeni odgojno-obrazovni radnik može biti ponovno predložen za novu nagradu po isteku pet kalendarskih godina, računajući od proteka godine u kojoj mu je dodijeljena nagrada.

 

 

 

III. POSTUPAK I UVJETI ZA DODJELU NAGRADE

 

 

Članak 7.

 

Postupak predlaganja kandidata za dodjelu nagrade pokreće Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Odjel) objavom javnog poziva odgojno-obrazovnim ustanovama iz članka 1. stavka 1. ove Odluke.

Javni poziv iz stavka 1. ovoga članka Odjel objavljuje na mrežnoj stranici Grada Rijeke, u pravilu, na početku pedagoške/školske godine.

Tekst javnog poziva sadrži uvjete za dodjelu nagrade, popis dokumentacije koju je potrebno priložiti uz prijedlog te rok i način dostave prijedloga.

Članak 8.

 

Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu nagrade odgojno-obrazovnom radniku ima odgojiteljsko vijeće predškolske ustanove, odnosno učiteljsko vijeće osnovnoškolske ustanove u kojoj odgojno-obrazovni radnik ima zasnovan radni odnos.

Odgojno-obrazovna ustanova može predložiti samo jednog odgojno-obrazovnog radnika koji ima najmanje tri godine radnog staža u predškolskoj, odnosno osnovnoškolskoj ustanovi koja ga predlaže.

Prijedlog se predaje putem prijavnog obrasca u roku naznačenom u javnom pozivu.

Prijavni obrazac iz stavka 3. ovoga članka nalazi se u privitku i čini sastavni dio ove Odluke (Privitak 1.).

Uz prijavni obrazac, predlagatelj prilaže relevantnu popratnu dokumentaciju kojom se potvrđuju navodi iz prijavnog obrasca.

Prijedlog koji nije podnesen u skladu s odredbama ove Odluke neće se uzeti u razmatranje, a predlagatelj nema pravo podnošenja prigovora.

 

 

Članak 9.

 

Pri stručnom vrednovanju prijedloga odgojno-obrazovne ustanove, Povjerenstvo iz članka 10. ove Odluke primjenjuje sljedeće kriterije za vrednovanje kandidata:

KATEGORIJA

BODOVI

Aktivnosti s naglaskom na razvoju inovativnih oblika suradnje odgojno-obrazovnih radnika unutar ustanove prijavitelja

2 boda po aktivnosti

Aktivnosti s naglaskom na razvoju inovativnih oblika suradnje odgojno-obrazovnih radnika s roditeljima djece/učenika u ustanovi prijavitelja

2 boda po aktivnosti

Aktivnosti s naglaskom na razvoju inovativnih oblika suradnje s lokalnom zajednicom, organizacijama civilnog društva i slično

2 boda po aktivnosti

 

 

Aktivnosti sudjelovanja u programima/projektima koji doprinose razvoju potencijala djece/učenika s posebnim potrebama u ustanovi prijavitelja

5 bodova za koordiniranje/

vođenje

4 boda za osmišljavanje

3 boda za aktivno sudjelovanje

 

 

Aktivnosti na području odgoja i obrazovanja za ljudska prava i održivi razvoj u ustanovi prijavitelja

5 bodova za koordiniranje/

vođenje

4 boda za osmišljavanje

3 boda za aktivno sudjelovanje

Edukacije i usavršavanja koje je kandidat/kinja pohađao/la izvan obveznog redovnog stručnog usavršavanja, odnosno koje nisu obuhvaćene Katalogom stručnih skupova Agencije za odgoj i obrazovanje.

2 boda po edukaciji /usavršavanju

 

 

Ostale aktivnosti na razvoju inovacija i kvalitete odgojno-obrazovnog rada

5 bodova za koordiniranje/

vođenje

4 boda za osmišljavanje

3 boda za aktivno sudjelovanje

 

 

IV. SASTAV I NAČIN RADA POVJERENSTVA TE DODJELA NAGRADE

 

 

Članak 10.

 

U svrhu stručnog vrednovanja podnesenih prijedloga, Gradonačelnik Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik), na prijedlog Odjela, imenuje Povjerenstvo.

Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i četiri člana, od kojih je jedan član Povjerenstva predstavnik Odjela, a četiri člana Povjerenstva su iz redova istaknutih radnika i stručnjaka čiji je rad povezan s odgojem i obrazovanjem.

Predsjednik Povjerenstva je predstavnik Odjela.

 

 

Članak 11.

 

Sjednicu Povjerenstva saziva i vodi predsjednik Povjerenstva.

Povjerenstvo radi i odlučuje na sjednicama.

O radu Povjerenstva vodi se zapisnik.

Povjerenstvo može pravovaljano raspravljati ako je na sjednici prisutna većina članova Povjerenstva, a odluke donosi većinom glasova svih članova Povjerenstva.

 

 

Članak 12.

 

Povjerenstvo razmatra i boduje pristigle prijedloge sukladno kriterijima za vrednovanje utvrđenim u članku 9. ove Odluke.

Član Povjerenstva ne smije sudjelovati u razmatranju i izuzet je od odlučivanja o pitanju koji se odnosi na prijedlog u kojemu sudjeluje on ili s njim povezane osobe (srodnik po krvi u ravnoj liniji do bilo kojeg stupnja, bračni ili izvanbračni drug) ili se odnosi na prijedlog koji je predložila ustanova u kojoj član Povjerenstva ima zasnovan radni odnos.

Povjerenstvo odvojeno razmatra i boduje predložene odgojno-obrazovne radnike iz predškolskih ustanova, odnosno osnovnoškolskih ustanova.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ukoliko pristignu prijedlozi iz dvije ili više ustanova za dodjelu nagrade istom odgojno-obrazovnom radniku, Povjerenstvo će ih razmatrati i bodovati kao jedan zajednički prijedlog.

Ako dva ili više odgojno-obrazovnih radnika ostvare jednaki broj bodova, nagrada će se dodijeliti odgojno-obrazovnom radniku koji je ostvario veći zbroj broj bodova u kategorijama “Aktivnosti s naglaskom na razvoju inovativnih oblika suradnje odgojno-obrazovnih radnika unutar ustanove prijavitelja”, “Aktivnosti s naglaskom na razvoju inovativnih oblika suradnje odgojno-obrazovnih radnika s roditeljima djece/učenika u ustanovi prijavitelja” i “Aktivnosti s naglaskom na razvoju inovativnih oblika suradnje s lokalnom zajednicom, organizacijama civilnog društva i slično”.

Ako dva ili više odgojno-obrazovnih radnika ostvare jednaki broj bodova i nakon zbrajanja bodova u kategorijama iz stavka 5. ovog članka, nagrada će se dodijeliti odgojno-obrazovnom radniku koji je ostvario veći broj bodova redom za koordiniranje/vođenje aktivnosti, potom za osmišljavanje aktivnosti, potom za aktivno sudjelovanje u aktivnostima.

 

 

Članak 13.

 

Prijedlog za dodjelu nagrade Povjerenstvo podnosi Gradonačelniku, putem Odjela.

Na temelju prijedloga Povjerenstva, odluku o dodjeli nagrada odgojno-obrazovnim radnicima donosi Gradonačelnik.

 

 

Članak 14.

 

Članovi Povjerenstva iz članka 10. ove Odluke imaju pravo na naknadu za rad u Povjerenstvu u iznosu koji određuje Gradonačelnik.

Član Povjerenstva koji je predstavnik Odjela nema pravo na naknadu iz stavka 1. ovoga članka.

 

Članak 15.

 

Očevidnik dobitnika nagrada vodi Odjel.

 

 

Članak 16.

 

Sredstva za dodjelu novčane nagrade iz članka 4. stavka 1. ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Grada Rijeke.

 

 

V. ZAVRŠNA ODREDBA

 

 

Članak 17.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/19-01/152
URBROJ: 2170-01-16-00-19-4
Rijeka, 28. studenoga 2019.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.

 

Privitak 1.