GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 3. prosinca 2019.

Godina VI - broj 21.Na temelju članka 10. stavka 2. Odluke o likovnoj nagradi Ivo Kalina (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 49/11 i 46/12) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Rijeke, 26. studenog 2019. godine, donio je

 

 

 

O D L U K U
o dodjeli likovne nagrade Ivo Kalina

 

 

 

I.

 

Dodjeljuje se likovna nagrada Ivo Kalina za 2017. i 2018. godinu Zdravku Miliću za izložbu pod nazivom ″Radovi 1981.-2017.“ održanu u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti u razdoblju od 31. kolovoza do 21. rujna 2018. godine.

 

 

 

II.

 

Nagrada iz točke I. ove Odluke sastoji se od posebnog pisanog priznanja i novčane nagrade u bruto iznosu od 20.000,00 kn.

 

 

 

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ″Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

 

KLASA: 023-01/19-04/157-56
URBROJ: 2170/01-15-00-19-1
Rijeka, 26. studenog 2019.

 

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.