GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 3. prosinca 2019.

Godina VI - broj 21.Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (″Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18), članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (″Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 29/09, 14/13 i 22/13 – ispr. i ″Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17, 14/18 i 2/19-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. studenoga 2019. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti
na Opće uvjete isporuke komunalne usluge javnih tržnica na malo u gradu Rijeci

 

 

 

Članak 1.

 

Daje se prethodna suglasnost na Opće uvjete isporuke komunalne usluge javnih tržnica na malo u gradu Rijeci, koje je utvrdila Uprava TD RIJEKA plus d.o.o. dana 14. studenoga 2019. godine.

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 021-05/19-01/155
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 28. studenoga 2019.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.