GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 3. prosinca 2019.

Godina VI - broj 21.Na temelju članka 36. stavka 1. Zakona o koncesijama (“Narodne novine” broj 69/17), članka 19. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne novine” broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 24. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (“Narodne novine” broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. studenoga 2019. godine, donijelo je

 

 

ODLUKU
o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra
KD Vodovodu i kanalizaciji d.o.o. za gradnju kanalizacijskih kolektora na istočnoj
strani grada Rijeke (područje Trsata i Pećina) i pripadajućih posebnih građevina

 

 

 

Članak 1.

 

Grad Rijeka (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) daje KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., 51000 Rijeka, Dolac 14, OIB: 80805858278 (u daljnjem tekstu: Koncesionar), koncesiju na pomorskom dobru.

Koncesija se daje u svrhu posebne upotrebe pomorskog dobra za gradnju kanalizacijskih kolektora na istočnoj strani grada Rijeke (područje Trsata i Pećina) i pripadajućih posebnih građevina (preljevi, retencijski bazeni).

 

 

Članak 2.

 

Predmet koncesije je posebna upotreba pomorskog dobra koje se nalazi na području grada Rijeke, na nekretninama kako slijedi:

– zk.č. 6716, površine 373 m2, upisana u z.k.ul. 5407, k.o. Sušak, kao pomorsko dobro u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci u površini služnosti (koncesije) od 17 m2. Navedena čestica čini katastarsku česticu k.č. 6716 kao pomorsko dobro k.o. Sušak iste površine služnosti,

– zk.č.br. 6951/1, površine 3557 m2, upisana u z.k.ul. 5461, k.o. Sušak, kao pomorsko dobro u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci u površini služnosti (koncesije) od 43 m2. Navedena čestica čini katastarsku česticu k.č. 6951/1 kao pomorsko dobro k.o. Sušak iste površine služnosti,

– zk.č.br.6710/1, površine 408 m2, upisana u z.k.ul. 5405, k.o. Sušak, kao pomorsko dobro u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci u površini služnosti (koncesije) od 101 m2. Navedena čestica čini katastarsku česticu k.č. 6710/1 kao pomorsko dobro k.o. Sušak iste površine služnosti,

– zk.č.br. 6709, površine 1328 m2, upisana u z.k.ul. 5404, k.o. Sušak, kao pomorsko dobro u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci u površini služnosti (koncesije) od 105 m2. Navedena čestica čini katastarsku česticu k.č. 6709 kao pomorsko dobro k.o. Sušak iste površine služnosti,

– zk.č.br. 6685/7, površine 10666 m2, upisana u z.k.ul. 5403, k.o. Sušak, kao pomorsko dobro u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci u površini služnosti (koncesije) od 1053 m2. Navedena čestica čini katastarsku česticu k.č. 6685/7 kao pomorsko dobro k.o. Sušak iste površine služnosti,

– pomorsko dobro (u moru) u površini od 46 m2.

Ukupna površina koja se daje u koncesiju iznosi 1365 m2.

 

 Lomne točke koje označavaju granicu obuhvata zahvata:

 

POPIS KOORDINATA LOMNIH TOČAKA GRANICE OBUHVATA ZAHVATA

 

Gauss-Krugerove koordinate

BR.TOČKE

Y

X

1

5457494.40

5020147.49

2

5457487.60

5020151.45

3

5457486.81

5020150.09

4

5457486.59

5020149.72

5

5457525.67

5020126.97

6

5457529.54

5020126.91

7

5457529.73

5020126.92

8

5457530.79

5020126.30

9

5457529.83

5020124.55

10

5457541.99

5020118.39

11

5457545.25

5020118.98

12

5458133.11

5019673.83

13

5458143.93

5019666.92

14

5458141.63

5019668.99

15

5458136.06

5019674.84

16

5458135.03

5019675.92

17

5457892.17

5019780.56

18

5457943.43

5019765.85

19

5457981.53

5019754.36

20

5457999.79

5019748.31

21

5458010.97

5019732.77

22

5458039.73

5019724.10

23

5457864.03

5019773.47

24

5457865.98

5019774.06

26

5457896.58

5019720.46

27

5457906.32

5019704.61

28

5457906.10

5019704.48

29

5457906.10

5019701.90

30

5457908.10

5019701.90

31

5457908.10

5019703.33

32

5457908.31

5019703.45

33

5457909.54

5019702.74

34

5457910.54

5019704.47

35

5457908.31

5019705.76

36

5457908.05

5019705.61

37

5457899.31

5019719.83

38

5457882.38

5019779.29

39

5457888.47

5019775.36

40

5457940.07

5019760.59

41

5457997.03

5019743.26

42

5458008.17

5019727.93

43

5458009.18

5019727.36

44

5458009.73

5019727.83

45

5458040.43

5019718.60

46

5458042.87

5019717.86

47

5458072.90

5019713.33

48

5458087.17

5019711.18

49

5458087.81

5019710.99

50

5458098.72

5019699.64

51

5458099.06

5019699.46

52

5458100.69

5019698.61

53

5458101.83

5019696.68

54

5458102.26

5019695.95

55

5458104.61

5019693.51

56

5458105.11

5019693.46

57

5458105.49

5019692.59

58

5458111.29

5019686.56

59

5458118.43

5019682.75

60

5458120.16

5019684.45

61

5458112.76

5019688.47

62

5458088.77

5019713.16

63

5458084.67

5019713.83

64

5458080.97

5019714.43

65

5458080.77

5019714.34

66

5458080.28

5019714.41

67

5458079.54

5019714.65

68

5458073.20

5019715.70

69

5458047.05

5019719.45

70

5458042.80

5019720.74

71

5458009.85

5019730.74

72

5457998.20

5019746.65

73

5457941.06

5019763.89

74

5457889.82

5019778.64

75

5457887.51

5019780.24

76

5457888.25

5019780.29

77

5457889.83

5019779.15

78

5457942.86

5019763.93

79

5457998.06

5019747.29

80

5458009.74

5019731.05

81

5458040.34

5019721.83

82

5458053.70

5019735.96

83

5458052.24

5019737.34

 

Troškovi cjelokupne investicije iznose 64.000.000,00 kuna.

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz lokacije na kopiji katastarskog plana izrađen od Nekretnine d.o.o. Kostrena, Elaborat broj: 269/19. Grafički prikaz se ne objavljuje u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

Članak 3.

 

Davatelj koncesije utvrđuje da je zahvat iz članka 1. ove Odluke od lokalnog značenja za Grad Rijeku, a sukladno očitovanju Odjela gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje Grada Rijeke, KLASA: 361-01/19-01/106, UR.BROJ: 2170/01-13-02-19-2, od 14. ožujka 2019. godine.

 

 

 

 

Članak 4.

 

Davatelj koncesije daje Koncesionaru koncesiju za posebnu upotrebu pomorskog dobra iz članka 1. ove Odluke na vremensko razdoblje od 20 godina, računajući od dana sklapanja Ugovora o koncesiji.

 

 

Članak 5.

 

Za posebnu upotrebu pomorskog dobra iz članka 2. ove Odluke Koncesionar se obvezuje plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu.

Godišnja naknada sastoji se od dva dijela:

– stalni dio naknade za koncesiju iznosi 6.825,00 kuna,

– promjenjivi dio naknade iznosi 1% od prihoda od ubrane naknade na dijelu pripadajućih kolektora.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade u skladu s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i podzakonskim aktima uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest Koncesionaru.

U slučaju da se za vrijeme trajanja Ugovora o koncesiji promijeni srednji tečaj Hrvatske narodne banke za kunu, u odnosu na EUR i to za +/- 3%, Davatelj koncesije ima pravo promjene stalnog dijela koncesijske naknade sukladno promjeni tečaja.

Koncesionar je dužan u svojoj financijskoj evidenciji osigurati izdvojeno vođenje podataka koji se odnose na prihod od obavljanja djelatnosti na koncesioniranom području.

Koncesionar je na zahtjev Davatelja koncesije u obvezi omogućiti osobama koje odredi Davatelj koncesije uvid u poslovnu dokumentaciju temeljem koje se može utvrditi ostvareni prihod na koncesioniranom području.

Ukoliko Koncesionar ne plati dospjelu koncesijsku naknadu, Davatelj koncesije obračunat će pripadajuću zakonsku kamatu.

 

 

Članak 6.

 

Stalni dio koncesijske naknade za razdoblje prve godine važenja koncesije Koncesionar je dužan platiti u roku od 60 (šezdeset) dana od dana sklapanja Ugovora o koncesiji. Za početnu i godinu u kojoj koncesija ističe koncesijska naknada plaća se razmjerno mjesecima korištenja.

Stalni dio koncesijske naknade za svaku iduću godinu važenja Ugovora o koncesiji Koncesionar je dužan platiti do 1. kolovoza tekuće godine.

Promjenjivi dio koncesijske naknade Koncesionar je dužan platiti najkasnije do 1. kolovoza tekuće godine, po završnom računu za proteklu kalendarsku godinu.

 

 

Članak 7.

 

Način i rokovi plaćanja koncesije detaljnije će se utvrditi Ugovorom o koncesiji.

 

 

Članak 8.

 

Prije sklapanja Ugovora o koncesiji Koncesionar je dužan dostaviti Davatelju koncesije 1 (jednu) bjanko zadužnicu u iznosu od 10.000,00 kuna.

Bjanko zadužnica mora biti solemizirana kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja urednog plaćanja naknade za koncesiju.

 

 

Članak 9.

 

Koncesionar je dužan koristiti pomorsko dobro iz članka 2. ove Odluke u skladu s Lokacijskom dozvolom izdanom od strane Grada Rijeke, Odjela gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje KLASA: UP/I-350-05/15-01/41, URBROJ: 2170/01-13-01-16-8, od 27. svibnja 2016. godine.

 

 

Članak 10.

 

Koncesionar se obvezuje osigurati cjelovitu zaštitu okoliša, a posebno sanitarno-higijenske uvjete i zaštitu mora od onečišćenja na koncesioniranom području u skladu s propisima Republike Hrvatske i međunarodnim konvencijama.

Koncesionar je odgovoran za svaku štetu koja nastane uslijed korištenja pomorskog dobra, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati.

Koncesionar ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni.

Koncesionar se obvezuje koristiti, izgraditi, održavati i štititi pomorsko dobro u skladu s posebnim propisima Republike Hrvatske o zaštiti okoliša i građenju.

 

 

Članak 11.

 

Koncesionar je dužan za vrijeme trajanja koncesije održavati i štititi pomorsko dobro iz ove Odluke pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom osim onih koje su mu dopuštene ovom Odlukom.

 

 

Članak 12.

 

Koncesionar je dužan po isteku roka iz članka 4. ove Odluke, vratiti pomorsko dobro iz članka 2. ove Odluke u prvobitno stanje, te predati pomorsko dobro Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje, a ako to nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se pripadnošću pomorskog dobra, a Davatelj koncesije može tražiti od Koncesionara da ih o svom trošku i uz svoj rizik ukloni, u cijelosti ili djelomično i vrati pomorsko dobro u prijašnje stanje.

U slučaju da Koncesionar za vrijeme trajanja koncesije svojevoljno odustane od Ugovora o koncesiji, dužan je pomorsko dobro navedeno u članku 2. ove Odluke vratiti na raspolaganje Davatelju koncesije u stanju u kojem ga je dobio od Davatelja koncesije.

 

 

Članak 13.

 

Ako za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, Koncesionar je dužan poduzeti ili omogućiti radnje koje mu s tim u vezi odredi Davatelj koncesije.

 

 

Članak 14.

 

Područje koje je predmet koncesije je pristupačno svima pod jednakim uvjetima, te se ne smije ograditi, s time da je opća uporaba ograničena obavljanjem posebne upotrebe iz članka 2. ove Odluke.

 

Članak 15.

 

Koncesija može prestati ili se može ograničiti njezin opseg korištenja ukoliko za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, npr. da se u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (polaganje cijevi za vodu, ugradnja instalacija i sl.).

 

 

Članak 16.

 

Koncesija prestaje i oduzima se uz uvjete utvrđene zakonom, ovom Odlukom i uz posebne uvjete koji će biti utvrđeni Ugovorom o koncesiji.

 

 

Članak 17.

 

Prestankom koncesije prestaju sva prava Koncesionara te je Koncesionar dužan napustiti pomorsko dobro i predati ga slobodnog od stvari i osoba predstavniku Davatelja koncesije.

Odluku o prestanku koncesije donosi Davatelj koncesije.

 

 

Članak 18.

 

Na temelju ove Odluke sklopit će se Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Koncesionara.

Odjel gradske uprave za komunalni sustav će u ime Davatelja koncesije ponuditi potpisivanje Ugovora o koncesiji u roku od 10 (deset) dana od izvršnosti ove Odluke.

Ako Koncesionar u roku od 30 dana od dana izvršnosti ove Odluke ne potpiše Ugovor, gubi sva prava određena ovom Odlukom.

Za Davatelja koncesije Ugovor o koncesiji potpisuje Gradonačelnik Grada Rijeke.

 

 

Članak 19.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

Obrazloženje

 

Dana 29. ožujka 2019. godine Odjel gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke, zaprimio je Zahtjev KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., 51000 Rijeka, Dolac 14, OIB: 80805858278, za davanje koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za gradnju kanalizacijskih kolektora na istočnoj strani grada Rijeke (područje Trsata i Pećina) i pripadajućih posebnih građevina bazeni). Zahtjev je preciziran konačno u lipnju 2019. godine.

U prethodnom postupku, a na temelju članka 2. točke 5. i članka 7. stavka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, provjerena je usklađenost inicijative s prostorno planskom dokumentacijom, te status granice pomorskog dobra i upis čestica kao pomorskog dobra u zemljišnim knjigama.

Usklađenost inicijative s prostorno planskom dokumentacijom temelji se na Lokacijskoj dozvoli izdanoj od strane Grada Rijeke, Odjela gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje KLASA: UP/I-350-05/15-01/41, URBROJ: 2170/01-13-01-16-8, od 27. svibnja 2016. godine.

Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru na području grada Rijeke je na svom sastanku dana 4. srpnja 2019. godine dalo pozitivno mišljenje i utvrdilo Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu.

Odredbom članka 19. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama utvrđeno je da je za koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra, koje se daju na rok do 20 godina, Davatelj koncesije Gradsko vijeće Grada Rijeke.

 

 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

 

 

KLASA: 021-05/19-01/153
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 28. studenoga 2019.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.