GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 3. prosinca 2019.

Godina VI - broj 21.Na temelju članka 66. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (″Narodne novine“ broj 80/13,153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Rijeke, 14. studenog 2019. godine, donio je

 

 

 

O D L U K U
kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške
procjene niti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna
Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke

 

 

 

Članak 1.

 

Grad Rijeka donio je Odluku o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke u studenom 2018. godine (″Službene novine Grada Rijeke“ broj 14/18).

Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem (u daljnjem tekstu: Odjel) zatražio je mišljenje nadležnog upravnog tijela za zaštitu okoliša u Primorsko-goranskoj županiji o potrebi provedbe postupka ocjene o potrebi strateške procjene za Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Plana).

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije je u Mišljenju (KLASA: 351-01/19-04/116, URBROJ: 2170/1-03-08/7-19-3 od 12. studenog 2019. godine) utvrdio kako za Izmjene i dopune Plana nije potrebno provesti postupak ocjene niti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.

 

 

Članak 2.

 

Izmjene i dopune Plana donose se radi:

– izmjena oblika i površine luke nautičkog turizma Baroš, planske oznake LN-4,

– usklađivanja namjene površina sjeverno od Senjskog pristaništa kao integralnog kopnenog dijela luke nautičkog turizma Baroš,

– korekcije uvjeta gradnje/rekonstrukcije u i izvan građevinskog područja naselja,

– ispravka očite greške/propusta ili usklađenje s ostalim dijelovima Plana.

 

 

Članak 3.

 

U sklopu izrade Izmjena i dopuna Plana potrebno je ostvariti sljedeće ciljeve:

– izvršiti usklađenje Plana sa zakonskom regulativom u pogledu nesmetane provedbe akata s područja koncesioniranja,

– utvrditi odgovarajuće uvjete gradnje u i izvan građevinskog područja.

 

 

Članak 4.

 

Odjel će o ovoj Odluci informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša objavom na službenim stranicama Grada Rijeke.

 

 

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ″Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 023-01/19-04/144-55
URBROJ: 2170/01-15-00-19-1
Rijeka, 14. studenog 2019.

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.