GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 23. prosinca 2019.

Godina VI - broj 22.Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” broj 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici od 19. prosinca 2019. godine, donijelo je

 

 

 

 

IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke
za 2019. godinu

 

 

 

Članak 1.

 

Plan raspodjele sredstava za programe javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2019. godinu iz članka 3. stavka 2. Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2019. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 16/18 i 13/19) – u daljnjem tekstu: Program, mijenja se i glasi kako je navedeno u privitku koji čini sastavni dio ovih Izmjena i dopuna Programa.

 

 

 

Članak 2.

 

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/19-01/189
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 19. prosinca 2019.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.

 

Privitak – Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2019. godinu