GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 23. prosinca 2019.

Godina VI - broj 22.Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18 i 110/18), članka 33. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 19. prosinca 2019. godine, donijelo je

 

 

 

 

IZMJENE I DOPUNE
Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

 

 

 

 

Članak 1.

 

U Programu građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 16/18 i 13/19), (u daljnjem tekstu: Program) članak 2. mijenja se i glasi:

”Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja u ukupnom iznosu od 3.310.000,00 kuna, financirat će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 1.385.000,00 kuna, proračuna Grada u iznosu od 410.000,00 kuna, naknade za koncesije u iznosu od 400.000,00 kuna te donacija u iznosu od 1.115.000,00 kuna, kako slijedi:

 

1. Nerazvrstane ceste

 

Red.br.

Naziv

Iznos u kn

 

1.

Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu

1.300.000,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

477.000,00

1.2.

Izvor financiranja: donacije

823.000,00

2.

Pristupna cesta na lokaciji Zapadni zamet

160.000,00

2.1

Izvor financiranja: komunalni doprinos

50.000,00

2.2.

Izvor financiranja: proračun Grada

110.000,00

3.

Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj

140.000,00

3.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

140.000,00

4.

Cesta OU 4 – Martinkovac

871.000,00

4.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

171.000,00

4.2.

Izvor financiranja: naknada za koncesije

400.000,00

4.3.

Izvor financiranja: proračun Grada

300.000,00

5.

Labinska ulica – pristup RIO

60.000,00

5.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

60.000,00

6.

Stambena ulica OU10-Faza I

150.000,00

6.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

150.000,00

7.

Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo

500.000,00

7.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

208.000,00

7.2.

Izvor financiranja: donacije

292.000,00

8.

Sveukupno nerazvrstane ceste

3.181.000,00

8.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

1.256.000,00

8.2.

Sveukupno izvor financiranja: naknada za koncesije

400.000,00

8.3.

Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada

410.000,00

8.4.

Sveukupno izvor financiranja: donacije

1.115.000,00

 

   

 

2. Javna rasvjeta

 

Red.br.

Naziv

Iznos u kn

 

1.

Cesta OU 4 – Martinkovac

129.000,00

1.1

Izvor financiranja: komunalni doprinos

129.000,00

2.

Sveukupno javna rasvjeta

129.000,00

2.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

129.000,00”

 

 

 

Članak 2.

 

Članak 3. mijenja se i glasi:

“Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja u ukupnom iznosu od 16.521.000,00 kuna, financirat će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 6.521.000,00 kuna te proračuna Grada u iznosu od 10.000.000,00 kuna, kako slijedi:

 

1. Nerazvrstane ceste

 

Red.br.

Naziv

Iznos u kn

 

1.

Cesta 233

135.000,00

1.1

Izvor financiranja: komunalni doprinos

135.000,00

2.

Prometnica Ž5025 – I. etapa Rujevica – Marinići

50.000,00

2.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

50.000,00

3.

Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok Drenova

380.000,00

3.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

380.000,00

4.

Sveukupno nerazvrstane ceste

565.000,00

4.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

565.000,00

 

 

2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

 

Red.br.

Naziv

Iznos u kn

 

1.

Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić

15.000.000,00

1.1

Izvor financiranja: komunalni doprinos

5.000.000,00

1.2.

Izvor financiranja: proračun Grada

10.000.000,00

2.

Sveukupno javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

15.000.000,00

2.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

5.000.000,00

2.2.

Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada

10.000.000,00

 

     

 

3. Groblja

 

Red.br

Naziv

Iznos u kn

1.

Aleja hrvatskih branitelja na CGG Drenova – sufinanciranje

650.000,00

1.1

Izvor financiranja: komunalni doprinos

650.000,00

2.

Otkup zemljišta

306.000,00

2.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

306.000,00

2.

Sveukupno groblja

956.000,00

2.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

956.000,00”

 

 

 

Članak 3.

 

 

Članak 4. mijenja se i glasi:

”Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja u ukupnom iznosu od 64.500,00 kuna, financirat će iz komunalnog doprinosa u iznosu od 64.500,00 kuna, kako slijedi:

 

1. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

 

Red.br.

Naziv

Iznos u kn

1.

Pješački most „Žakalj“ preko Rječine

64.500,00

1.1

Izvor financiranja: komunalni doprinos

64.500,00

2.

Sveukupno javne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

64.500,00

2.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

64.500,00”

 

 

Članak 4.

Članak 5. mijenja se i glasi:

 

”Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati u ukupnom iznosu od 785.000,00 kuna, financirat će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 485.000,00 kuna te proračuna Grada u iznosu od 300.000,00 kuna, kako slijedi:

 

2. Nerazvrstane ceste

 

Red.br.

Naziv

Iznos u kn

1.

Rekonstrukcija Opatijske ceste, proširenje

500.000,00

1.1

Izvor financiranja: komunalni doprinos

200.000,00

1.2.

Izvor financiranja: proračun Grada

300.000,00

2.

Pristupne ceste na Donjoj Drenovi-Vrhak, Brca, proširenje i produženje

10.000,00

2.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

10.000,00

3.

Rekonstrukcija raskrižja u Osječkoj ulici-privoz Plodine, proširenje

50.000,00

3.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

50.000,00

4.

Rekonstrukcija Ulice Petra Kobeka, proširenje

100.000,00

4.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

100.000,00

5.

Rekonstrukcija raskrižja Ulice Dražice i Ulice Tina Ujevića, proširenje

75.000,00

5.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

75.000,00

6.

Rekonstrukcija Ulice Mate Lovraka, produženje

50.000,00

6.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

50.000,00

7.

Sveukupno nerazvrstane ceste

785.000,00

7.1

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

485.000,00

7.2.

Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada

300.000,00”

 

 

 

 

Članak 5.

 

Članak 7. mijenja se i glasi:

“Ukupna sredstva za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 20.680.500,00 kuna.”

 

Članak 6.

 

Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2019. godinu iz članka 6. Programa mijenja se i glasi kako je navedeno u privitku koji čini sastavni dio ovih Izmjena i dopuna Programa.

 

Članak 7.

 

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/19-01/182
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 19. prosinca 2019.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.

 

Prilog I – Izmjene i dopune Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2019. godinu